Структура и Дейност

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология включва:

 • Интензивно отделение
 • Диагностично-лечебни възможности: провежда се неинвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания – исхемична болест на сърцето/ остър инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия и т.н./, остри ритъмни нарушения, остри проводни нарушения, артериална хипертония, сърдечни пороци, кардиомиопатии и др.
 • Клиниката разполага с апарати за добра неинвазивна диагностика – ехокардиография, холтермониториране, велоергометрия.
 • Има обучен персонал за провеждане на адекватно интензивно лечение на всички остри кардиологични състояния в интензивното отделение, включително временна електростимулация.
 • Използват се и възможностите на други диагностични звена – рентгенология, компютърна томография, клинична лаборатория и т.н.
 • Поставяне на временна и постоянна кардиостимулация

Началник на клиника: Професор д-р Асен Гудев, д.м., FESC – тел: 02/ 943 25 84

Водещи специалисти:

доц. Радко Пелов, д.м. – тел: 02/ 943 2318

дoц. Найденка Златарева, д.м. – тел: 02/ 943 22 97

д-р Искра Ангелова – тел: 02/ 943 22 97

д-р Лилия Пенева – секретар – тел: 02/ 943 22 26

 

Клиника по хирургия

Характерни и монополни дейности:

 • Пластични операции при хиатална херния, рефлуксезофагит, кардиоспазъм; Резекции на стомах и кардия, гастректомия.
 • Колоректални операции, сфинктеросъхраняващи операции; проктоколектомия с илеоанастомоза; стриктуропластика.
 • Портокавални анастомози, операция на Сигиура при портална хипертония; резекции на черен дроб.
 • Резекции на панкреаса, анастомоза с псевдокиста и вирсунгов проток.
 • Лапароскопска холецистектомия. Комбинирано ендоскопско – лапароскопско лечение; папилотомия, билиодигистивни анастомози, реоперации на жлъчната система.

Началник на клиника по хирургия – Проф. Д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н.

Водещи специалисти:

Доц. Д-р Бойко Коруков, д.м.

Д-р Гроздьо Генчев

Д-р Петър Първанов

Д-р Николай Пенков, д.м.

Телефон за контакти:

Факс: 02/ 943 21 14

Началник клиника: 02/ 943 23 63

Канцелария: 02/ 943 22 63

 

Клиника по офталмология

Диагностично – лечебни възможности:

 • съвременно хирургично лечение на катаракта с имплантиране на вътреочна леща;
 • диагностика и лечение/ включително оперативно/ на глаукома;
 • аргон лазерлечение при болести на заден очен сегмент;
 • микрохирургично лечение с YAG лазер;
 • ултразвукова диагностика в офталмологията;
 • модерно, съвременно изчисляване на вътреочни лещи с апарат Мастер на Цайс;
 • хирургична реконструкция на преден очен сегмент при спешни и хронични състояния;
 • пластична хирургия на ирис;
 • пластични и козметични операции на клепачи.

Водещи специалисти в клиниката:

доц. Д-р Р. Христова – началник клиника

доц. Д-р А. Вангелова

Д-р К. Георгиев

Д-р П. Николов

Д-р Д. Дъбов

Д-р И. Демирчева

Д-р Е. Талацка

Д-р Л. Александров

Д-р А. Янева

Д-р К. Тодорова

Телефони:

02/ 943 24 74 – Завеждащ клиника

02/ 943 22 82 – Лекари

02/ 943 22 25 – Старша мед. сестра

02/ 943 25 64 – Сестри

02/ 943 24 18 – Кабинет

 

Отделение по клинико – лабораторна медицина

Диагностично – лечебни възможности:

 • Хематология
 • Клинична химия
 • Коагулация
 • Електролити
 • Алкално – киселинно равновесие
 • Лекарствено мониториране
 • цитохимия
 • Липидология
 • Кръвно-захарен профил
 • Специализирани изследвания

Началник ОКМЛ – Д-р Росен Михайлов

Водещи специалисти:

Д-р Благовеста Георгиева Пенчева – асистент – Зам. началник ОКМЛ

Д-р Юлия Симеонова Кавръкова – н.с. І степен

Проф. Атанас Киряков Киряков – ст. н.с. І степен

Янка Иванова Димова – химик - н.с. І степен

Д-р Роза Савова Иванова

Д-р Али Ахмед Бедран

Д-р Валерий Ангелов Ничевски

Д-р Ивка Кръстинова Лепоева

Огнянка Йорданова Филева – биолог

Венета Стоянова Никова – биолог

Тодора Стоянова Чохаджиева – химик

Румяна Богданова Михайлова – химик

Лиляна Аспарухова Делева – химик

Телефони:

Регистратура: 02/ 943 22 45, 02/ 043 25 77

 

Клиника по имунохематология

Диагностично – лечебни възможности:

 • Кръвна група АВО/ Rh(D) по кръстосан метод
 • Други кръвногрупови антигени ( извън АВО/ Rh(D)) – антигенен профил
 • Търсене идентификация и титър на антиеритроцитни антитела (анти- и ало-)
 • Директен и диференциран Кумбс
 • Елуция
 • Диагностика на Rh, АВО и друга несъвместимост при бременни
 • Диагностика на хемолитична болест на новороденото (ХБН)
 • Диагностика на Студовоаглутининова болест
 • Диагностика на антимедикаментозни антитела
 • Диагностика на двуфазни хемолизини на Donath – Landsteiner
 • Изследване на секреторство
 • Тестове за съвместимост
 • Набавяне, подбор и експедиране на кръвни продукти – компонентна терапия. Всяка единица еритроцитен концентрат или цяла кръв се експедират след тест за съвместимост.

Диагностиката се извършва с гел-тест и епруветъчни тестове

Началник лаборатория – Д-р Александрина Милтенова

Водещи специалисти:

ст. н.с. І І степен Д-р Божана Вълчева

н.с. І степен Д-р Живка Сиракова

Телефони:

02/ 943 22 96 – лаборатория и експедиция

02/ 943 23 96 – лекарски кабинет