Нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология