Отговорници за дистанционно обучение

Първи курс
 
Цитология, обща хистология и ембриололия Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
Медицинска етика      
Биология      
Медицинска физика Гл. ас. Тодор Богданов, дф tbogdanov@medfac.mu-sofia.bg  
Медицинска химия Гл. ас. Силвия Русева sruseva@medfac.mu-sofia.bg  
Анатомия Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
Латински език с медицинска терминология      
Български език за чуждестранни студенти      
 
Втори курс
 
Медицинска Биофизика Ас. Свободан Александров, дфх saleksandrov@medfac.mu-sofia.bg  
Медицинска психология Д-р Десислава Игнатова,Проф. д-р Георги Ончев, дм dignatova@mеdfac.mu-sofia.bg,georgi.onchev@medfac.mu-sofia.bg  
Биостатистика и медицинска информатика      
Анатомия и хистология на човека Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
Физиология д-р Петър Георгиев Иванов p.ivanov@medfac.mu-sofia.bg  
Медицинска биохимия Гл. ас. д-р Николай Ишкитиев nishkitiev@medfac.mu-sofia.bg  
Социална медицина      
Медицина на бедствените ситуации      
Български език за чуждестранни студенти      
 
Трети курс
 
Медицинска Генетика Ас. д-р Рада Станева rada.staneva@medfac.mu-sofia.bg  
Медицинска микробиология      
Патофизиология Д-р Димитър Бакалов dbakalov@medfac.mu-sofia.bg
Фармакология Д-р Калина Колева kkoleva@medfac.mu-sofia.bg  
Пропедевтика на вътрешните болести Доц. Стефан Найденов snaydenov@medfac.mu-sofia.bg  
Обща и Оперативна Хирургия  
Основи на клинична имунология Д-р Петя Янкова pyankova@medfac.mu-sofia.bg 02/9230690
Български език за чуждестранни студенти      
Катедра по Клинична Лаборатория Гл. ас. д-р Жулиета Христова, Доц. д-р Милена Велизарова jhristova@medfac.mu-sofia.bg,mvelizarova@medfac.mu-sofia.bg  
Клинична патология (обща и клинична) Д-р Диляна Желева djeleva@medfac.mu-sofia.bg  
"Хигиена и епидемиология" за дентални медици Гл. ас. д-р Мария Николова, дм - Хигиена, Д-р Цветанка Минчева - Епидемиология mnikolova@medfac.mu-sofia.bg, tmincheva@medfac.mu-sofia.bg  
 
Четвърти курс
 
Образна диагностика Д-р Невена Филева nfileva@medfac.mu-sofia.bg  
Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Медицинска онкология Ас. д-р Мирослав Новоселски novoselski@medfac.mu-sofia.bg  
Оториноларингология Д-р Георги Попов g.popov@medfac.mu-sofia.bg  
Хигиена и професионални заболявания Гл. ас. д-р Мария Николова, дм – Хигиена, Д-р Жаклин Дончева – Дилова - Проф. болести mnikolova@medfac.mu-sofia.bg,j.doncheva-dilova@medfac.mu-sofia.bg  
Хигиена и екология за студенти фармацевти      
Офталмология Д-р Васил Хайкин v.haykin@medfac.mu-sofia.bg  
Неврология Доц. д-р Юлия Петрова, дм jpetrova@medfac.mu-sofia.bg  
Обща медицина      
Клинична патология (обща и клинична) Д-р Диляна Желева djeleva@medfac.mu-sofia.bg  
Кардиология      
Гастроентерология Ас. Мила Ковачева-Славова, дм m.kovacheva-slavova@medfac.mu-sofia.bg  
Нефрология      
Пулмология Д-р Николай  Янев nyanev@medfac.mu-sofia.bg   
Хирургия  
Вътрешни болести и терапия      
 
Пети курс
 
Хематология      
Ендокринология      
Ревматология  
Алергология Д-р Елена Петкова epetkova@medfac.mu-sofia.bg  
Токсикология      
Клинична лаборатория Гл. ас. д-р Жулиета Христова, Доц. д-р Милена Велизарова jhristova@medfac.mu-sofia.bg,mvelizarova@medfac.mu-sofia.bg  
Клинична имунология Д-р Петя Янкова pyankova@medfac.mu-sofia.bg 02/9230690
Хирургия  
Клинична фармакология Д-р Андрей Петров apetrov@medfac.mu-sofia.bg  
Акушерство и гинекология Д-р Сергей Славов, дм sergeislavov@medfac.mu-sofia.bg  
Дерматология и венерология Д-р Красимир Янев k.yanev@medfac.mu-sofia.bg  
Педиатрия Д-р Геновева Тачева gtacheva@medfac.mu-sofia.bg  
Ортопедия и травматология      
Неврохирургия Д-р Деян Попов d.popov@medfac.mu-sofia.bg  
Вътрешни болести и терапия      
 
Шести курс
 
Психиатрия Д-р Десислава Игнатова  dignatova@mеdfac.mu-sofia.bg  
Урология д-р Георги Иванов gr.ivanov@medfac.mu-sofia.bg  
Анестезиология и интензивно лечение Доц. д-р Златан Цончев, дм ztsonchev@medfac.mu-sofia.bg  
Физиотерапия и рехабилитация Доц. д-р А. Алексиев aaleksiev@medfac.mu-sofia.bg  
Епидемиология и инфекциозни болести Д-р Цветанка  Минчева, Доц. Валери Велев (инф. болести) tmincheva@medfac.mu-sofia.bg,vvelev@medfac.mu-sofia.bg
Съдебна медицина и деонтология      
Сърдечно-съдова Хирургия и Инвазивна Кардиология Д-р Димитър Кючуков dkuchukov@medfac.mu-sofia.bg 02/9159720
Професионални болести Д-р Жаклин Дончева – Дилова j.doncheva-dilova@medfac.mu-sofia.bg  
Хигиена Гл. ас. д-р Мария Николова, дм mnikolova@medfac.mu-sofia.bg  
Акушерство и гинекология Д-р Сергей Славов, дм sergeislavov@medfac.mu-sofia.bg