• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Заповед противоепидемични мерки 10.03.2021г.
 • Отказ - Мултиспорт
 • Заявяване на желание - Мултиспорт
 • Отговорници за дистанционно обучение

  Първи курс
   
  Цитология, обща хистология и ембриололия Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
  Медицинска етика      
  Биология      
  Медицинска физика Гл. ас. Тодор Богданов, дф tbogdanov@medfac.mu-sofia.bg  
  Медицинска химия Гл. ас. Силвия Русева sruseva@medfac.mu-sofia.bg  
  Анатомия Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
  Латински език с медицинска терминология      
  Български език за чуждестранни студенти      
   
  Втори курс
   
  Медицинска Биофизика Ас. Свободан Александров, дфх saleksandrov@medfac.mu-sofia.bg  
  Медицинска психология Д-р Десислава Игнатова,Проф. д-р Георги Ончев, дм dignatova@mеdfac.mu-sofia.bg,georgi.onchev@medfac.mu-sofia.bg  
  Биостатистика и медицинска информатика      
  Анатомия и хистология на човека Гл. ас. д-р Ангел Дандов, дм adandov@medfac.mu-sofia.bg 02/9172/603
  Физиология Ст. ас. д-р Рене Милева-Попова rmpopova@medfac.mu-sofia.bg  
  Медицинска биохимия Гл. ас. д-р Николай Ишкитиев nishkitiev@medfac.mu-sofia.bg  
  Социална медицина      
  Медицина на бедствените ситуации      
  Български език за чуждестранни студенти      
   
  Трети курс
   
  Медицинска Генетика Ас. д-р Рада Станева rada.staneva@medfac.mu-sofia.bg  
  Медицинска микробиология      
  Патофизиология Д-р Димитър Бакалов dbakalov@medfac.mu-sofia.bg
  Фармакология Д-р Калина Колева kkoleva@medfac.mu-sofia.bg  
  Пропедевтика на вътрешните болести Доц. Стефан Найденов snaydenov@medfac.mu-sofia.bg  
  Обща и Оперативна Хирургия  
  Основи на клинична имунология Д-р Петя Янкова pyankova@medfac.mu-sofia.bg 02/9230690
  Български език за чуждестранни студенти      
  Катедра по Клинична Лаборатория Гл. ас. д-р Жулиета Христова, Доц. д-р Милена Велизарова jhristova@medfac.mu-sofia.bg,mvelizarova@medfac.mu-sofia.bg  
  Клинична патология (обща и клинична) Д-р Диляна Желева djeleva@medfac.mu-sofia.bg  
  "Хигиена и епидемиология" за дентални медици Гл. ас. д-р Мария Николова, дм - Хигиена, Д-р Цветанка Минчева - Епидемиология mnikolova@medfac.mu-sofia.bg, tmincheva@medfac.mu-sofia.bg  
   
  Четвърти курс
   
  Образна диагностика Д-р Невена Филева nfileva@medfac.mu-sofia.bg  
  Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Медицинска онкология Ас. д-р Мирослав Новоселски novoselski@medfac.mu-sofia.bg  
  Оториноларингология Д-р Георги Попов g.popov@medfac.mu-sofia.bg  
  Хигиена и професионални заболявания Гл. ас. д-р Мария Николова, дм – Хигиена, Д-р Жаклин Дончева – Дилова - Проф. болести mnikolova@medfac.mu-sofia.bg,j.doncheva-dilova@medfac.mu-sofia.bg  
  Хигиена и екология за студенти фармацевти      
  Офталмология Д-р Васил Хайкин v.haykin@medfac.mu-sofia.bg  
  Неврология Доц. д-р Юлия Петрова, дм jpetrova@medfac.mu-sofia.bg  
  Обща медицина      
  Клинична патология (обща и клинична) Д-р Диляна Желева djeleva@medfac.mu-sofia.bg  
  Кардиология      
  Гастроентерология Ас. Мила Ковачева-Славова, дм m.kovacheva-slavova@medfac.mu-sofia.bg  
  Нефрология      
  Пулмология Д-р Николай  Янев nyanev@medfac.mu-sofia.bg   
  Хирургия  
  Вътрешни болести и терапия      
   
  Пети курс
   
  Хематология      
  Ендокринология      
  Ревматология Д-р Далия Пенчева rheumatology@medfac.mu-sofia.bg  
  Алергология Д-р Елена Петкова epetkova@medfac.mu-sofia.bg  
  Токсикология      
  Клинична лаборатория Гл. ас. д-р Жулиета Христова, Доц. д-р Милена Велизарова jhristova@medfac.mu-sofia.bg,mvelizarova@medfac.mu-sofia.bg  
  Клинична имунология Д-р Петя Янкова pyankova@medfac.mu-sofia.bg 02/9230690
  Хирургия  
  Клинична фармакология Д-р Андрей Петров apetrov@medfac.mu-sofia.bg  
  Акушерство и гинекология Д-р Сергей Славов, дм sergeislavov@medfac.mu-sofia.bg  
  Дерматология и венерология Д-р Красимир Янев k.yanev@medfac.mu-sofia.bg  
  Педиатрия Д-р Геновева Тачева gtacheva@medfac.mu-sofia.bg  
  Ортопедия и травматология      
  Неврохирургия Д-р Деян Попов d.popov@medfac.mu-sofia.bg  
  Вътрешни болести и терапия      
   
  Шести курс
   
  Психиатрия Д-р Десислава Игнатова  dignatova@mеdfac.mu-sofia.bg  
  Урология д-р Георги Иванов gr.ivanov@medfac.mu-sofia.bg  
  Анестезиология и интензивно лечение Доц. д-р Златан Цончев, дм ztsonchev@medfac.mu-sofia.bg  
  Физиотерапия и рехабилитация Доц. д-р А. Алексиев aaleksiev@medfac.mu-sofia.bg  
  Епидемиология и инфекциозни болести Д-р Цветанка  Минчева tmincheva@medfac.mu-sofia.bg
  Съдебна медицина и деонтология      
  Сърдечно-съдова Хирургия и Инвазивна Кардиология Д-р Димитър Кючуков dkuchukov@medfac.mu-sofia.bg 02/9159720
  Професионални болести Д-р Жаклин Дончева – Дилова j.doncheva-dilova@medfac.mu-sofia.bg  
  Хигиена Гл. ас. д-р Мария Николова, дм mnikolova@medfac.mu-sofia.bg  
  Акушерство и гинекология Д-р Сергей Славов, дм sergeislavov@medfac.mu-sofia.bg