Образователна дейност

Обемът на преподавателската дейност включва обучение по алергология на студенти от 4-ти и 5-ти курс в рамките на цикъла “Вътрешни болести”, обучение на стажант лекари от 6-ти курс, докторанти, курсове за специализиращи лекари и медицински сестри. Провежданото следдипломно обучение включва тригодишни специализация в Клиничния Център по Алергология, основен курс по алергология, тематични курсове, курсове по Вътрешни болести и курс “Обща медицина”.

Клиничният Център по Алергология (КЦА), респективно Клиниката по Алергология и Астма, е единственият академичен център за обучение и специализация по Клинична Алергология на студенти и специализиращи лекари, както и за специализирано лечение в България.

В КЦА се извършва преподаване по Клинична Алергология за придобиване на специалност по Клинична Алергология при лекари, както и на следните образователно-квалификационни степени при сестри и студенти: бакалавър, магистър и доктор. Съдържанието на учебните програми напълно съответствува на учебните планове на Медицинския Факултет при МУ - София. Необходимо е да се подчертае, че КЦА предлага дори по-разширена учебна програма на Медицинския Факултет.

Преподавателският състав се състои от 2 хабилитирани преподаватели, 6 главни асистента и 1 старши асистент. Всички имат признати: основни специалности по Вътрешни болести или Педиатрия и тясна специалност по Клинична Алергология. Трима от преподавателите са доктори по медицина и двама - доктори на науките. Налице са всички предпоставки за обезпечаване на учебния процес с достатъчно по брой, научна и педагогическа квалификация кадри.

Ресурсната обезпеченост на преподаването включва две лекционни зали, лаборатория, мултимедийна система, епидиаскоп, прожекционни апарати, телевизионен приемник, видеомагнетофон, прожекционни екрани, други учебни пособия и помагала.

КЦА има вътрешна компютърна мрежа, свързана с Интернет, която се ползва за преподавателски и научни цели. В непосредствена близост е разположена Медицинската библиотека на МУ - София. Предстои създаването на компютърна зала, което рязко ще повиши качеството на обучението. Въпреки това има какво още да се желае за компютърното обезпечаване на учебния процес - допълнителни PC, “надграждане” на наличните, учебен софтуеър и т.н.

Клиничният център по алергология още през 1998 г предложи на МЗ своите виждания за хармонизиране и уеднаквяване на обучението по специалността до нормите на Европейския Съюз.

Клиничната алергология е призната като самостоятелна специалност / independent, full specialty / в следните страни от ЕС: Дания, Гърция, Испания, Великобритания, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Франция. Като втора / sub - specialty / е призната в Швейцария и Финландия (1. Allergy and Clinical Immunology News,5, 1, 1993, 23-30 и 2. Teaching Allergy in Europe /K. Whaley, A. Palma-Carlos, G.W. Canonica, A. Oeling/, Proceedings IEAACI 95, Madrid, 985-1005.) Препоръката на Европейския съюз на специалистите (UEMS) е специалността да се нарича “/Клинична/ Алергология и Клинична Имунология”. В момента ръководството на КЦА полага усилия тази препоръка да се превърне в реалност българските условия.

По линията на UEMS (Union of the European Medical Specialists) предстои хармонизация и унификация на обема, съдържанието и методите на обучение в областта на Клиничната алергология.

След почти четири десетилетия КЦА остава единствения академичен център за обучение и квалификация по алергология в Република България.

По-важни учебници и монографии, издадени от КЦА:

 1. Практическо ръководство по алергология, под ред. на П. Кирчев, МФ, 1971
 2. Лабораторна диагностика на имунните заболявания, под ред. на Г. Костурков, МФ, 1979
 3. Практическо ръководство по алергология, под ред. на Г. Костурков, МФ, 1983
 4. Клинична алергология, под ред. на Г. Костурков, МФ, 1986
 5. Приложна алергология, под ред. на Б. Божков, Венел, 1996
 6. Съвременно лечение на алергичните болести, под ред. на Ж. Милева, Знание, 1997 и второ издание 1999
 7. Клинична имунология, под ред. на Б.Божков и М.Огнянов, Знание, 1997
 8. Имунотерапия, под ред. на Б.Божков, Арсо, 1998
 9. Алергология-принципи и практика, Арсо, 1999
 10. Алергични болести - принципи, диагноза и лечение, под ред. на В. Димитров, Арсо, 2000
 11. Клинична алергология, под ред. на Ж. Милева, Знание, 2001
 12. Клинична алергология за общопрактикуващи лекари, под ред. на В. Димитров, Арсо, 2002.