План-разписание

Ежегодно, за следващата календарна година, се издава План-разписание с основни, тематични курсове и индивидуално обучение, както и условията за включване в тях, по предложение на катедрите. План-разписанието излиза от печат ежегодно до края на м. май и се изпраща за разпространение. Неговото съдържание е следното:

·Основни курсове - за специализиращите, включени в програмите на съответните специалности.

·Тематични курсове – включени в програмите за специализация. Тематични курсове /платени/ – за специалисти с висше образование, работещи в системата на здравеопазването.

·Индивидуално обучение /платено/, което не е ВСД, с продължителност до 4 седмици - за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността.

·Таксите за различните обучения са публикувани на последната страница на План-разписанието.

·Участниците в платените тематични курсове и в индивидуалните обучения, заплащат такса участие 30 лв., определена със Заповед № PR 36227/19.08.2008 г. на Ректора на Медицински университет – София.

·Участието в курсовете и в индивидуалните обучения се заплаща по банков път.


Банкова сметка

Банка: Юробанк България АД

Адрес: пл. "България" № 1

София 1000

Медицински факултет към Медицински Университет – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF

· Писмо за План-разписание 2024

· План-разписание 2024

· Писмо за План-разписание 2023

· План-разписание 2023

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail mfsdo@medfac.mu-sofia.bg
до 12.09.2023 г.