Следдипломно обучение

Сектор „Следдипломно обучение” при Медицински факултет на МУ – София организира, регистрира и координира следдипломното обучение на специалисти, работещи в системата на здравеопазването.


Следдипломното обучение включва:

1.Обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2.Продължаващо обучение на специалисти с висше медицинско и немедицинско образование, работещи в системата на здравеопазването.

 

Обученията се осъществяват от преподавателите на 45-те Катедри и Клинични центрове към Медицински факултет.

Формите за обучение на специализанти включват основни и тематични курсове, както и индивидуални практически обучения. Те са съобразени с учебните програми на съответните специалности.

Продължаващото обучение за специалисти се провежда под формата на тематични курсове и индивидуални обучения, осигуряващи повишаване на теоретичната и практическа им подготовка.

Обучението за придобиване на специалност, както и продължаващото обучение на специалисти се извършва, регистрира и администрира, съгласно нормативната уредба, регламентираща тези обучения.

Завършилите различните форми на следдипломна квалификация получават удостоверения.