Докторанти

1. Процедури за прием на докторанти

За докторанти в МФ при МУ-София могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър". Научната специалност, за която се кандидатства, трябва да бъде в същото професионално направление, както и придобитата магистърска степен.

В Медицински факултет при МУ-София можете да се обучавате в:

 • Редовна форма на обучение;
 • Задочна форма на обучение;
 • Самостоятелна форма на подготовка

Ако все още не сте се насочили към тема и научна специалност, подходящи за Вас са редовна или задочна форма на обучение .
Ако сте избрали своята тема, научна специалност и научен ръководител, както и ако работите на трудов договор, по-подходяща за Вас е самостоятелната форма на обучение.

2. Прием на редовни и задочни докторанти

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти за одобрените от МОН места се откриват с решение на Академичния съвет за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ – София в деня на публикуване на обявлението в „Държавен вестник”.

Срокът за подаване на документи е два месеца след публикуване на обявлението в "Държавен вестник" . Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“ комплект документи както следва:

 1. Заявление до Декана (образец);
 2. Европейски формат автобиография с подпис на кандидата;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка.

Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение за признаването й

 1. Копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
 2. Служебна бележка от организация, че поема финансирането на  обучението и защитата на доктората (за задочни докторанти, които не са на основен трудов договор в приемащите основни звена на МУ – София или университетско лечебно заведение със сключен договор с МУ – София);
 3. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Комплектът с документи се завежда с входящ номер в  „Деловодство".

Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия назначена със заповед на Ректора. Комисията разглежда документите и взема решение за допускане/недопускане в 20-дневен срок след изтичане срока за подаване на документите и писмено уведомява за това кандидатите.

Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски/ френски/ немски/ руски език). Изпитът по специалността се провежда в две части – писмен и устен, с отделни оценки за всяка част. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. Добър (5.00).

До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от Добър (4.00).

Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават на кандидатите. 

Докторантите редовно и задочно обучение, държавна поръчка се зачисляват със заповед на Ректора на МУ – София, въз основа на решение на съответния факултетен съвет. При зачисляване докторантът заплаща държавна такса.

Размерът на таксите за обучение и кандидатстване в държавните висши училища за съответната учебна година са утвърдени с Постановление на МС.

Такси за обучение за докторанти, редовна/задочна форма на обучение в МУ – София:

Такса за редовно обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП – 900 лв.

Таксата се заплаща еднократно в началото на обучението, в едномесечен срок след издаване на заповедта за зачисляване. Докторантът е освободен от такса за следващите две години от обучението. 

Такса за задочно обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП – 450 лв. Таксата се заплаща две поредни години. Първата година, в едномесечен срок след издаване на заповедта за зачисляване. Докторантът е освободен от такса за третата и четвъртата година от обучението. 

Таксите се внасят по банков път, по сметката на МФ на МУ-София:

Банка: Юробанк И Еф Джи България

Адрес: пл. "България" № 1, София 1000

Медицински факултет към Медицински Университет – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF

Основание на плащането: такса за обучение – редовна/задочна докторантура, имена на кандидата по ЛК.

Редовните докторанти имат право на:

 • Стипендия, която се получава целогодишно
 • Здравно осигуряване

За въпроси можете да се обръщате към нас в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“, Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1, 1431 София.
тел. 02/ 952 05 21 – Ясна Стойчева, ръководител Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.
тел. 02/ 917 27 87 – Анна Ангелова и Йоана Кирилова – експерти в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.

е-mail: mf_nauka@abv.bg

3. Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична година.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка подават в приемащото първично звено (катедра) проект на дисертационния труд и библиография, както и следните документи:

 1. Заявление;
 2. Европейски формат автобиография;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" (с приложението) по професионалното направление на докторантурата;
 4. Удостоверение за основна месторабота и копие на трудова книжка;
 5. Основна част от дисертационния труд, представляваща не по-малко от 2/3 от същия;
 6. Списък на научните публикации и разработки;
 7. Служебна бележка от организация, че поема финансирането на обучението и защитата на доктората (за докторанти на самостоятелна подготовка, които не са на основен трудов договор в основните звена на МУ – София или университетско лечебно заведение със сключен договор с МУ – София).

Представеният проект на дисертационен труд и библиография се обсъждат от катедрения съвет/съвет на клиничния център в присъствието на кандидата в срок до 30 дни от подаването на документите в приемащото първично звено. В случай на положителна оценка в 14-дневен срок след обсъждането ръководителят на катедрения съвет/клиничния център прави писмено предложение до ръководителя на приемащото структурно звено за резултатите на обсъждането и становището на съвета, което включва:

 1. трите имена на кандидата по документ за самоличност;
 2. формата на зачисляване;
 3. тема на дисертационния труд;
 4. научна област/научни области;
 5. професионално направление;
 6. докторска програма;
 7. научният ръководител/ консултант;
 8. срок за довършване на проекта на дисертационен труд (до 3 години);
 9. основна месторабота;
 10. организация, която поема финансирането на обучението и защитата на доктората (ако има такава);

При положително решение на КС, ръководителят на катедрата изготвя доклад до Декана, придружен от Препис на Протокол от КС за зачисляване на докторанта на самостоятелна форма на обучение.

С явно гласуване и обикновено мнозинство ФС взема решение за зачисляването на докторанта, като утвърждава темата на дисертационния труд, научния ръководител и научен консултант (ако има такъв).

На основание предложението на ФС,  Ректорът издава заповед за зачисляването на докторанта. Ако кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка е външно за МФ при МУ-София, лице, т.е. не е на трудов договор към МУ – София, заплаща такса, определена от АС на МУ – София. Докторантите на самостоятелна подготовка, които работят по трудово правоотношение в МУ – София не заплащат такса за обучението си.

Таксите се внасят по банков път, по сметката на МФ на МУ-София:

Банка: Юробанк И Еф Джи България

Адрес: пл. "България" № 1, София 1000

Медицински факултет към Медицински Университет – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF

За въпроси можете да се обръщате към нас в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“, Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1, 1431 София.
тел. 02/ 952 05 21 – Ясна Стойчева, ръководител Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.
тел. 02/ 917 27 87 – Анна Ангелова и Йоана Кирилова – експерти в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.

е-mail: mf_nauka@abv.bg

4. Документи за защита на дисертационен труд

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

СПРАВКА  ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ