История

Катедрата по клинична имунология е най-младата структура на Медицински Факултет, Медицински Университет, София основана през февруари, 2019г. Нейното създаване е тясно свързано с историческото развитие на имунологията в България в различните й аспекти – лабораторно-диагностичен, клиничен, научно-изследователски, преподавателски и e съществен успех за напредъка и утвърждаването на клиничната имунология у нас.

Възникнала като наука преди почти два века имунологията привлече вниманието на широката медицинска общност с експанзията на диагностични процедури, позволяващи разбиране на механизмите и подобряване на диагностиката, мониторирането, лечението и контролирането на редица болести. Клиничната имунология в края на ХХ и началото на XXI век е един от най-бързо развиващите се клонове на медицината. Причина за това са големите открития в областта на имуногенетиката, молекулярната биология, фармакологията и други науки, съпътствали нейното развитие през последните десетилетия. Благодарение на това клиничната имунология вече е тясно свързана с редица клинични дисциплини като ревматология, педиатрия, нефрология, гастроентерология, ендокринология, алергология, гинекология, онкология, хематология, неврология, пулмология и други. В този смисъл тя е интердисциплинарна медицинска специалност, изучаваща имунопатогенезата, диагнозата и лечението на множество заболявания, които са обект на описаните медицински науки, като автоимунни болести, имунни дефицити, туморни и репродуктивни нарушения, инфекциозни болести и други патологии. Особено важно е да се подчертае, че терапията на голяма част от тези заболявания е свързана с прилагането на иновативни методи за лечение от последно поколение, основани именно на повлияването на имунната система. Ролята на клиничната имунология силно нараства и поради факта, че в световен мащаб през последните десетилетия се увеличава непрекъснато броя на имуно-обусловените заболявания и постепенно те стават наред със сърдечно-съдовите и онкологичните проблеми, една от съществените причини за заболеваемост и смъртност. Безспорно е мястото на клиничната имунология при трансплантацията на органи, тъкани и клетки, особено в светлината на съвременните ни познания за клетъчните и молекулни механизми на алоимунен отговор и толеранс, възможностите на новите високотехнологични методи за оценка на тъканна съвместимост и на след-трансплантационен мониторинг, както и на  прилагането на съвременните имуносупресивни медикаменти.               

Нарастващото значение на имунологията за клиничната медицина доведе до формирането на специализирано обучение по имунология. Централно място в историята на преподаването по имунология у нас е въвеждането на задължителна учебна дисциплина „Клинична имунология” в Медицински Факултет, МУ, София за студенти по медицина пети курс и утвърждаването на основна медицинска специалност „Имунология” през 1994 г. (ДВ, бр.50/21.06.1994, Наредба 11/06.06.1994). До тогава медиците са обучавани по дисциплината под формата на лекции в курсове за придобиване на други специалности.  През 2005 г. са обособени две специалности – „Клинична имунология” за лекари и „Лабораторна имунология” за специалисти с висше немедицинско образование.  От 1992 г. преподаването по клинична имунология в Медицински Факултет, МУ, София се осъществява в Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, създадена от обединяването на Катедрата по клинична лаборатория и звената по имунология в Александровска болница и държавна институтска болница "Св. Иван Рилски", София. В състава на новосъздадената Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология бяха включени едни от първите учебни бази в страната за обучение по имунология,  в които през годините се създават висококвалифицирани водещи научно-преподавателски кадри и специалисти по клинична и лабораторна имунология.

Историята на медицинската специалност „Клинична имунология” и на имунологичните структури и специалисти, поставили началото на университетско преподаване по клинична имунология в МУ-София, са описани подробно в годишниците (2008г.и 2016г.) и страницата на Българската Асоциация по клинична имунология (https://www.aci-bg.org/), както и в Алманах 100 години МФ, МУ-София, 2017г. Някои от по-съществените данни в исторически аспект, които са предпоставка за съвременното обучение на студенти и специализанти са:

 

  • Разширяване на обхвата на клинико-диагностични и научно-практически дейности на звената по клинична имунология, благодарение на опита на проф. И.Алтънкова, проф. М.Балева, проф.Е. Наумова, проф. Г.Стефанова, проф.Й.Стоичков.
  • Въвеждане в рутинната имунологична практика на най-новите методологични и технологични достижения, като флоуцитометрични, флуориметрични, молекулярно-биологични (RT-PCR, SBT, NGS и др.) технологии, автоматизирани системи за имуноензимен анализ, автоматизирано изолиране на хемопоетични стволови клетки и редица други, където значителна заслуга имат преподавателите Проф.Д.Кюркчиев, проф.М.Иванова, проф.А.Михайлова, доц.Сн.Михайлова доц. Е.Иванова-Тодорова, ас. д-р Петя Янкова, ас.д-р Спаска Лесичкова, , ас. Цветелин Луканов, х.ас. д-р Невена Гешева.
  • Обединяване на структури и създаване на първата в страната Клиника по клинична имунология с леглова база по инициатива и под ръководството на проф.Е.Наумова, с което в допълнение на лабораторно-диагностичната, започва и се разширява лечебно-профилактичната дейност по клинична имунология;
  • Разработване на програми за обучение, хармонизирани с европейските програми;
  • Разнородна и интензивна учебна дейност по имунология включваща: обучение на студенти по медицина от V курс; основен курс по клинична имунология, тематични курсове за специализанти по клинична и лабораторна имунология, за общопрактикуващи лекари, педиатри, гастроентеролози, онколози, молекулярни биолози и др.; индивидуално обучение по клинична имунология, молекулярна биология, туморна имунология, трансплантационна имунология на специалисти от страната и чужбина; участие на преподавателите в курсове за СДО по вътрешни болести, педиатрия, нефрология, урология, неврология, очни болести и други; обучение на специализанти и редовни докторанти;
  • Следдипломната подготовка е важен раздел от обучението по имунология. Разработени и утвърдени от МЗ и периодично актуализирани са програмите за СДО по „Клинична имунология” и „Лабораторна имунология”, в разработването на които активно участват проф. Наумова, проф. Балева, проф. И. Алтънкова и проф. А.Михайлова.
  • Разработени и акредирани са докторски програми по имунология в професионални направления „Медицина” и „Биологически науки”, съществен принос за което имат проф. И. Алтънкова, проф. Е.Наумова, проф. М. Балева, проф. А.Михайлова, проф. Д.Кюркчиев и проф. М.Иванова.
  • Научно-изследователската дейност е необходимо условие и изискване към всички преподаватели, и неизменна част от академичното им развитие. Участието в много наши и международни научни проекти, в научни мероприятия и голямата публикационна активност на научно-преподавателският състав по имунология са израз на интензивни и на високо ниво научни разработки и постижения. Приносът от тези научни изследвания е в различни области: фундаментална и диагностична имунология, автоимунитет, имунни дефицити, трансплантология, инфекции и имунитет, процесите на стареене, репродуктивна имунология, имуно-онкология.

- През този период са защитени 20 дисертационни труда (образователна и научна степен „доктор – 17 и „доктор на науките” - 3) по научната специалност „Имунология“. Хабилитирани  са 11 преподаватели – 4 професори и 7 доценти.  Специалност „Клинична имунология“ са придобили 11 лекари и „Лабораторна имунология“ – 7 специалисти с немедицинско образование. Част от тези кадри днес са в преподавателския състав на новосъздадената Катедра по клинична имунология.

 

Всичко гореизложено допринесе за развитието на дисциплината Клинична имунология и на кадровия и научно-преподавателски потенциал. Налице бяха обективни предпоставки за обособяването на самостоятелна катедра по дисциплината. След задълбочена аргументация на 01.02.2019г. беше създадена самостоятелна Катедра по клинична имунология към МФ, МУ, София. За пръв ръководител на новата катедра е избрана проф. д-р Елисавета Наумова, дмн.  Преподаването по Клинична имунология в самостоятелна катедра  позволява тази бързо развиваща се научно-учебна и диагностично-лечебна дисциплина да заеме своето подобаващо място в академичната общност и да даде съществен тласък в нейното развитие и преподаване. От друга страна стремежът на катедрения колектив е да се осигури високо ниво на обучение по клинична имунология. Във връзка с това в учебната програма на студентите по медицина в МФ, МУ-София  се обособи и преподаване в трети курс  по дисциплината „Основи на клиничната имунология” (лекции – 30ч., упражнения – 30ч.), с което студентите да придобият необходимите знания и да се положат основите за преподаването по „Клинична имунология” в 5-ти курс (лекции – 15ч., упражнения – 15ч.). Важно условие за качествено обучение е актуализиране на учебниците за студентите. През 2021г. е издадено 3-то преработено и допълнено издание на Ръководство по клинична имунология под редакцията на проф. Е.Наумова.

 

Катедрата е разположена в две бази: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки на УМБАЛ”Александровска” и Лаборатория по клинична  имунология на УМБАЛ”Св.Иван Рилски”. Те са и едни от основните бази в страната за обучение по клинична и лабораторна имунология, вкл. трансплантационна имунология, автоимунитет, имунни дефицити, туморна имунология. Към този момент преподавателите по имунология към Катедрата по клинична имунология са 9, от които професори - 3, доценти – 2 и асистенти – 4. Двете структури по клинична имунология са и бази за обучение по докторски програми „Имунология” в МУ-София, в две професионални направления: „Медицина” и „Биологични науки”. Понастоящем зачислените докторанти са 4, а специализантите - 6. Много от преподавателите са водещи за страната имунолози, с международен авторитет,  членове на научни организации, редколегии, научни съвети и други. Доказателство за високото научно-преподавателско ниво по имунология са престижните награди, с които са удостоени имунологичните кадри в Катедрата.

 

Трябва да споменем заслугите на по-старите и дългогодишните преподаватели по вътрешни болести, алергология, нефрология и клинична имунология, туморна имунология като проф. д-р Божко Божков, дмн,  проф. д-р Михаил Огнянов, дмн, проф.д-р Гена Стефанова, дмн, проф.д-р Йордан Стоичков, дмн. Те са имали решаваща роля за лечебно-диагностичната стратегия, научната проблематика и преподаването, и са допринесли за развитието и утвърждаването на клиничната имунология в България - важни предпоставки за създаване на самостоятелна Катедра по клинична имунология.