• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Заповед противоепидемични мерки 10.03.2021г.
 • Отказ - Мултиспорт
 • Заявяване на желание - Мултиспорт
 • График на поправителна сесия за български студенти от VI ти курс - 2020/21г.
 • Патологична физиология - учебни програми летен семестър 2020/21г.
 • Научна дейност

  Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за текущо атестиране на академичен състав (КТААС) на МФ, МУ-София, в състав:

     Председател:   

  1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн, Зам. Декан по научната дейност

  Членове:        

  1. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков,дм, Катедра по обща и оперативна хирургия
  2. Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм, Катедра по урология
  1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм, Катедра по физикална медицина и     рехабилитация
  2. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева, дм, КПВБ
  3. Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм, Катедра по обща и клинична патология
  4. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дфзн, Катедра по мед. физика и биофизика,

  Комисията осъществява:

  1. Контрол върху атестирането на академичния състав, съгл. чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС
  2. Контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ.

  Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за допустимост за заемане на акад. длъжности: „Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“ на МФ, МУ-София, в състав:

  Комисия по допустимост:

  Председател:   1.  Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Декан на МФ

  Членове:         2.  Проф. д-р Христо Георгиев, дмн,  Зам. Декан по научната дейност

  1.   Член на КТААС в съответното направление
  2.    Ръководител на катедрата, в която е обявен конкурса
  3.    Хабилитиран преподавател от катедрата
  4.       Албена Витанова Фурнаджиева – Юрист на МФ

  Резервен член:  Член на КТААС в съответното направление

  Технически сътрудник

   

  Дейността на комисията е свързана с конкурсите за заемане на академична длъжност „Главен асистент“, „Доцент”, „Професор”

  • Комисията преглежда документите, подадени до Декана, съгл. чл. 121(1), 128(1), 136(1).
  • Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 121(4), 128(3) и 136(3), съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложения 3 и 4 на ПУРПНСЗАДМУС и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за конкурса.

           Предложенията за научни журита от катедрените съвети се представят в Деканата на МФ най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием на документи, а предложението за комисия за преглед на документите – най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием.

           В състава на научното жури трябва да се включват само преподаватели от съответната специалност.