Научна дейност

Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за текущо атестиране на академичен състав (КТААС) на МФ, МУ-София, в състав:

   Председател:   

 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн, Зам. Декан по научната дейност

Членове:        

 1. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков,дм, Катедра по обща и оперативна хирургия
 2. Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм, Катедра по урология
 1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм, Катедра по физикална медицина и     рехабилитация
 2. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева, дм, КПВБ
 3. Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм, Катедра по обща и клинична патология
 4. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дфзн, Катедра по мед. физика и биофизика,

Комисията осъществява:

 1. Контрол върху атестирането на академичния състав, съгл. чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС
 2. Контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ.

Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за допустимост за заемане на акад. длъжности: „Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“ на МФ, МУ-София, в състав:

Комисия по допустимост:

Председател:   1.  Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Декан на МФ

Членове:         2.  Проф. д-р Христо Георгиев, дмн,  Зам. Декан по научната дейност

 1.   Член на КТААС в съответното направление
 2.    Ръководител на катедрата, в която е обявен конкурса
 3.    Хабилитиран преподавател от катедрата
 4.       Албена Витанова Фурнаджиева – Юрист на МФ

Резервен член:  Член на КТААС в съответното направление

Технически сътрудник

 

Дейността на комисията е свързана с конкурсите за заемане на академична длъжност „Главен асистент“, „Доцент”, „Професор”

 • Комисията преглежда документите, подадени до Декана, съгл. чл. 121(1), 128(1), 136(1).
 • Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 121(4), 128(3) и 136(3), съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложения 3 и 4 на ПУРПНСЗАДМУС и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за конкурса.

         Предложенията за научни журита от катедрените съвети се представят в Деканата на МФ най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием на документи, а предложението за комисия за преглед на документите – най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием.

         В състава на научното жури трябва да се включват само преподаватели от съответната специалност.