• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Изпитна програма 3 курс
 • Изпитна програма 2 курс
 • Изпитна програма 1 курс
 • Заповед 18.01.2021
 • In Memoriam - Д-р Стайко Сарафов 12.01.2021
 • Онлайн симпозиум на тема "Частично ендопротезиране на колянна става"
 • Избираеми модули - промени
 • Графици и резултати от изпити
 • Заповед противоепидемични мерки 23.12.2020г.
 • Честити Коледни и Новогодишни празници
 • Свободноизбираеми курсове списък за 2020-2021г.
 • 100 години Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
 • Поправителна сесия – Държавни изпити
 • На вниманието на българските дипломанти
 • Образна диагностика - Конспект медици IV курс 2020-21
 • In Memoriam - Д-р Куков 14.12.20
 • Приветствие на Декана на МУ-София по случай 8-ми декември
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19-20.11.2020 г.
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.10.2020 г.
 • В очакване на ваксината - Коронавирусна болест 2019
 • Научна дейност

  Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за текущо атестиране на академичен състав (КТААС) на МФ, МУ-София, в състав:

     Председател:   

  1. Проф. д-р Христо Георгиев,дмн, Зам. Декан по научната дейност

  Членове:        

  1. Доц. д-р Атанас Йонков,дм, Катедра по обща и оперативна хирургия
  2. Доц. д-р Маринчо Георгиев, дм, Катедра по урология
  3. Доц. д-р Асен Алексиев, дм, Катедра по физикална медицина и рехабилитация
  4. Доц. д-р Венцислава Пенчева, дм, КПВБ
  5. Доц. д-р Весела Тодорова, дм, Катедра по обща и клинична патология
  6. Доц. Любомир Трайков, дфзн, Катедра по мед. физика и биофизика,

  Комисията осъществява:

  1. Контрол върху атестирането на академичния състав, съгл. чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС
  2. Контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ.

  Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на онлайн заседание, проведено на 19-20.11.2020 г. прие състав на Комисия за допустимост за заемане на акад. длъжности: „Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“ на МФ, МУ-София, в състав:

  Комисия по допустимост:

  Председател: 1.  Декана на МФ

  Членове:        2.  Зам. Декана по научната дейност

  1. Член на КТААС в съответното направление
  2. Ръководител на катедрата, в която е обявен конкурса
  3. Хабилитиран преподавател от катедрата
  4. Юрист на МФ

  Резервен член:  Член на КТААС в съответното направление

                             Техн. сътрудник – Сектор „Наука“ на МФ

  Дейността на комисията е свързана с конкурсите за заемане на академична длъжност „Главен асистент“, „Доцент”, „Професор”

  • Комисията преглежда документите, подадени до Декана, съгл. чл. 121(1), 128(1), 136(1).
  • Комисията преглежда подадените документи и съгл. Чл. 121(4), 128(3) и 136(3), съставя протокол дали отговарят на изискванията в Приложения 3 и 4 на ПУРПНСЗАДМУС и относно допустимостта на кандидата/кандидатите до участие в конкурса. За недопуснатите до конкурса кандидати се посочват и мотивите за недопускането им. Протоколът на комисията се предоставя на ФС, който избира/не избира научно жури за конкурса.

           Предложенията за научни журита от катедрените съвети се представят в Деканата на МФ най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием на документи, а предложението за комисия за преглед на документите – най-късно 14 дни преди изтичане на срока за прием.

           В състава на научното жури трябва да се включват само преподаватели от съответната специалност.