Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична година.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка подават в приемащото първично звено (катедра) проект на дисертационния труд и библиография, както и следните документи:

 1. Заявление;
 2. Европейски формат автобиография;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" (с приложението) по професионалното направление на докторантурата;
 4. Удостоверение за основна месторабота и копие на трудова книжка;
 5. Основна част от дисертационния труд, представляваща не по-малко от 2/3 от същия;
 6. Списък на научните публикации и разработки;
 7. Служебна бележка от организация, че поема финансирането на обучението и защитата на доктората (за докторанти на самостоятелна подготовка, които не са на основен трудов договор в основните звена на МУ – София или университетско лечебно заведение със сключен договор с МУ – София).

Представеният проект на дисертационен труд и библиография се обсъждат от катедрения съвет/съвет на клиничния център в присъствието на кандидата в срок до 30 дни от подаването на документите в приемащото първично звено. В случай на положителна оценка в 14-дневен срок след обсъждането ръководителят на катедрения съвет/клиничния център прави писмено предложение до ръководителя на приемащото структурно звено за резултатите на обсъждането и становището на съвета, което включва:

 1. трите имена на кандидата по документ за самоличност;
 2. формата на зачисляване;
 3. тема на дисертационния труд;
 4. научна област/научни области;
 5. професионално направление;
 6. докторска програма;
 7. научният ръководител/ консултант;
 8. срок за довършване на проекта на дисертационен труд (до 3 години);
 9. основна месторабота;
 10. организация, която поема финансирането на обучението и защитата на доктората (ако има такава);

При положително решение на КС, ръководителят на катедрата изготвя доклад до Декана, придружен от Препис на Протокол от КС за зачисляване на докторанта на самостоятелна форма на обучение.

С явно гласуване и обикновено мнозинство ФС взема решение за зачисляването на докторанта, като утвърждава темата на дисертационния труд, научния ръководител и научен консултант (ако има такъв).

На основание предложението на ФС,  Ректорът издава заповед за зачисляването на докторанта. Ако кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка е външно за МФ при МУ-София, лице, т.е. не е на трудов договор към МУ – София, заплаща такса, определена от АС на МУ – София. Докторантите на самостоятелна подготовка, които работят по трудово правоотношение в МУ – София не заплащат такса за обучението си.

Таксите се внасят по банков път, по сметката на МФ на МУ-София:

Банка: Юробанк И Еф Джи България

Адрес: пл. "България" № 1, София 1000

Медицински факултет към Медицински Университет – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF

За въпроси можете да се обръщате към нас в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“, Адрес: ул. "Св. Георги Софийски" № 1, 1431 София.
тел. 02/ 952 05 21 – Ясна Стойчева, ръководител Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.
тел. 02/ 917 27 87 – Анна Ангелова и Йоана Кирилова – експерти в Сектор „Научна работа и развитие на научните кадри“.

е-mail: mf_nauka@abv.bg