Деканат

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
Ръководител

Славейка Димитрова Балджийска

sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/770 Стая 228 МБК
Административен секретар

Нина Димитрова Димитрова

dean@medfac.mu-sofia.bg
ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
02 952 10 46(т)
02 91 72 506(т)
02 952 03 37(ф)
Стая 103 Д
Организатор

Петя Григорова Божилова

pbojilova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
02 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Деловодител

Милена Георгиева Георгиева

milenageorgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
02 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Куриер

Ваня Христова Никодимова

vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
02 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Специалист

Биляна Недялкова Петрова

b.petrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 598 (т.) Стая 111 МБК
Домакин

Николай Георгиев Томов

ntomov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172512 (т.) Стая 111 МБК
Шофьор до 9 места

Ангел Пламенов Борисов

Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ" uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bg
Ръководител

Милка Стоименова Бояджиева-Христова

mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg
02 917 2572 Стая 202 Д
Експерт

Таня Ангелова Влъчкова

tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
Експерт

Галина Ганчева Пенева

gpeneva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
Телефон: 02 9172 /572; 02 9520 /522
Експерт

Алина Антониева Мичева

amicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
Експерт

Ирина Иванова Попадийна

i.popadiyna@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
Експерт

Мария Илиева Миндова

mmindova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
Експерт

Йорданка Игнатова Тодорова

jtodorova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
Хигиенист

Стефка Григорова Стоева

Телефон: 02 9172 /674
Учебен отдел "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
Ръководител отдел

Жулиета Стефанова Стефанова

julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg
foreignstudents@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/650
02 9520/434

Стая 157 Д

Експерт

Анна Петкова Влайкова

avlaikova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/650
02 9520/434

Стая 157 Д

Инспектор

Диляна Николаева Събева

dsabeva@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/575

Стая 159 Д

Експерт 1 курс

Ивелина Василева Недева

inedeva@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/538

Стая 155 Д

Експерт 2 курс

Весела Неделчева Сахатчиева

vsahatchieva@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/698

Стая 155 Д

Експерт 3 курс

Десислава Христова Сотирова

dsotirova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/698

Стая 155 Д

Експерт 4 курс

Магдалена Колева Стефанова

mstefanova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/530

Стая 158 Д

Експерт 5 курс

Ивелина Сергеева Димитрова

ivelina.dimitrova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/530

Стая 158 Д

Експерт 6 курс

Ани Бурова

a.burova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/575

Стая 159 Д

Експерт 6 курс

Павлинка Начова Евтимова

pevtimova@medfac.mu-sofia.bg

02 9172/575

Стая 159 Д

Хигиенист

Ива Стоянова Минчева

Телефон: 02 9172 /575
Сектор "СДО"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Сектор "СДО" mfsdo@medfac.mu-sofia.bg
Ръководител

Атанаска Георгиева Бързакова

abarzakova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 02 80 Стая 158 Д
Експерт

Константина Емилова Тишинова-Христова

khristova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Силвия Железчева Бойчева

sbojcheva@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: 02 9172 /535
Отдел "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Ясна Георгиева Стойчева

iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/ 508 Стая 118a МБК
Експерт

Анна Христова Ангелова

aangelova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
Експерт

Йоана Валентинова Кирилова

ykirilova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
Телефон: 02 952 05 21; 02 9172 /508; 02 9172 /787
Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Теодора Валентинова Лазарова

tlazarova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/533 Стая 225 МБК
Специалист

Даниела Иванова Трохарова

danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/533 Стая 225 МБК
Експерт ТРЗ

Моника Валентинова Костова

m.kostova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/734 Стая 163
Експерт ТРЗ

Ирена Борисова Граматикова

i.gramatikova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/521 Стая 163
Организатор по труда

Гергина Енчева Димитрова

gdimitrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/521 Стая 163
Организатор

Александра Венциславова Кастелова

akastelova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/559 Стая 228 МБК
Телефон: 02 851 70 71; 02 9172/521
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Р-л отдел и главен счетоводител

Светлана Георгиева Неделчева

snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg 02 851 70 37
02 9172 549
Стая 115 Д
Телефон: 02 851 70 37; 02 9172/549
Зам. Главен счетоводител

Милена Иванова Григорова

mgrigorova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
Счетоводител В.О.

Милена Ананиева Андреева

mandreeva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
Счетоводител оперативен

Надя Лазарова Колева

nkoleva@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
02 91 72 658
Стая 123 Д
Икономист "Данъчно облагане" 02 9172/537 Стая 116 Д
Счетоводител оперативен

Стоянка Петрова Марина

smarina@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
02 91 72 658
Стая 123 Д
Счетоводител оперативен

Даниела Петрова Гуджова

dgudjova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
02 91 72 658
Стая 123 Д
Счетоводител В.О.

Кристиян Георгиев Мусев

cmusev@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
02 91 72 658
Стая 123 Д
Телефон: 02 952 03 66; 02 9172/570; 02 952 02 97; 02 9172 /555
Касиер

Анита Костадинова Георгиева

anita.georgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 851 71 74
02 9172 /570
Стая 114 Д
Касиер

Албена Ангелова Георгиева

albenageorgieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /537 Стая 116Д
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Финансов контрольор

Женя Стоянова Желязкова

zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg 02 851 71 14
02 9172 /614
Стая 116 Д
ЮРИСКОНСУЛТ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
Юрисконсулт

Албена Витанова Фурнаджиева

afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /698 Стая 156 Д
Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Руси Русев

rrussev@mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
Програмист

Асен Прахов

aprahov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
Системен Aдминистратор

Юлий Згалевски

jzgalevsky@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
Телефон: 02 9172 /652
За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg