Деканат

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
Ръководител

Славейка Димитрова Балджийска

sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2533 Стая 225 МБК
Административен секретар

Нина Димитрова Димитрова

dean@medfac.mu-sofia.bg
ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
+359 2 952 10 46(т)
+359 2 91 72 532(т)
+359 2 952 03 37(ф)
Стая 103 Д
Организатор

Петя Григорова Божилова

pbojilova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 952 10 46(т)
+359 2 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Деловодител

Демия Стоянова Първанова

+359 2 952 10 46(т)
+359 2 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Куриер

Ваня Христова Никодимова

vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 952 10 46(т)
+359 2 91 72 532(т)
Стая 104 Д
Експерт

Михаела Огнянова Денчева

mdencheva@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172 598 (т.) Стая 111 МБК
Домакин

Николай Георгиев Томов

ntomov@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172512 (т.) Стая 111 МБК
Шофьор до 9 места

Любомир Кирилов Новков

Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
Ръководител

Милка Стоименова Бояджиева-Христова

mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg
02 917 2572 Стая 202 Д
Експерт

Таня Ангелова Влъчкова

tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
Експерт

Галина Ганчева Пенева

gpeneva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
Телефон: +359 2 9172 /572; +359 2 9520 /522
Експерт

Алина Антониева Мичева

amicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
Експерт

Василка Ангелова Малинова

vmalinova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
Експерт

Мария Илиева Миндова

mmindova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
Експерт

Йорданка Игнатова Тодорова

jtodorova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
Хигиенист

Стефка Григорова Стоева

Телефон: +359 2 9172 /674
Учебен отдел "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
Ръководител отдел

Жулиета Стефанова Стефанова

julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg
foreignstudents@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/650

Стая 157 Д

Експерт

Антоанета Антонова Лазарова

alazarova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9520/434

Стая 157 Д

Експерт

Милена Руменова Иванова

mrivanova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159 Д

Експерт

Роза Николова Стоева-Маринова

rmarinova@medfac.mu-sofia.bg

+359 29172/538

Стая 155 Д

Експерт

Павлинка Начова Евтимова

pevtimova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159 Д

Експерт

Ивелина Василева Недева

inedeva@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/538

Стая 155 Д

Експерт

Габриела Ангелова-Баръмова

gbarumova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/538

Стая 155 Д

Експерт

Весела Неделчева Сахатчиева

vsahatchieva@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159 Д

Хигиенист

Ива Стоянова Минчева

Телефон: +359 2 9172 /575
Сектор "СДО"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Атанаска Георгиева Бързакова

abarzakova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9152 02 80 Стая 158 Д
Експерт

Константина Емилова Тишинова-Христова

khristova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Силвия Железчева Бойчева

sbojcheva@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 9172 /535
Отдел "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Ясна Георгиева Стойчева

iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172/ 508 Стая 118a МБК
Експерт

Анна Христова Ангелова

aangelova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
Експерт

Йоана Валентинова Кирилова

ykirilova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
Телефон: +359 2 952 05 21; +359 2 9172 /508; +359 2 9172 /787
Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Теодора Валентинова Лазарова

tlazarova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172/533 Стая 225 МБК
Организатор по труда

Зоя Павлова Георгиева

zgeorgieva@medfac.mu-sofia.bg
Експерт ТРЗ

Филиана Петрова Недялкова

fnedialkova@medfac.mu-sofia.bg
Организатор

Даниела Иванова Трохарова

danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/559
Телефон: +359 2 851 70 71; +359 2 9172/521
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Р-л отдел и главен счетоводител

Светлана Георгиева Неделчева

snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg +359 2 851 70 37 Стая 115 Д
Телефон: +359 2 851 70 37; +359 2 9172/549
Зам. Главен счетоводител

Милена Иванова Григорова

mgrigorova@medfac.mu-sofia.bg
Счетоводител В.О.

Милена Ананиева Андреева

mandreeva@medfac.mu-sofia.bg
Счетоводител оперативен

Клементина Руменова Германова

Икономист "Данъчно облагане"

Райна Асенова Димитрова

rdimitrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/537
Счетоводител оперативен

Стоянка Петрова Марина

stoyanka.marina@mu-sofia.com
Счетоводител оперативен

Даниела Петрова Гуджова

daniela.gudjova@mu-sofia.com
Счетоводител В.О.

Кристиян Георгиев Мусев

Телефон: +359 2 952 03 66; +359 2 9172/570; +359 2 952 02 97; +359 2 9172 /555
Касиер счетоводство

Антоанета Ангелова Веселинова

+359 2 851 71 74, +359 2 9172 /570
Касиер

Анита Костадинова Георгиева

+359 2 9172 /667
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Финансов контрольор

Женя Стоянова Желязкова

zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 851 71 14, +359 2 9172 /614 Стая 116 Д
ЮРИСКОНСУЛТ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
Юрисконсулт

Албена Витанова Фурнаджиева

afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172 /698 Стая 156 Д
Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
Ръководител

Руси Русев

rrussev@mu-sofia.bg +359 2 9172 /652 Стая 119в МБК
Програмист

Асен Прахов

aprahov@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172 /652 Стая 119в МБК
Системен Aдминистратор

Юлий Згалевски

jzgalevsky@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172 /652 Стая 119в МБК
Телефон: +359 2 9172 /652
За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg
За връзки с обществеността - pr@medfac.mu-sofia.bg