Катедри и клинични центрове
Предклинични катедри Телефон
Катедра по анатомия, хистология и ембриология +359 2 9172 601
Катедра по биология +359 2 9172 678
Катедра по медицинска генетика +359 2 9520 357
Катедра по медицинска микробиология +359 2 9172 577
Катедра по медицинска физика и биофизика +359 2 9172 705
Катедра по медицинска химия и биохимия +359 2 9523 791
Катедра по обща и клинична патология +359 2 9230 839
Катедра по патофизиология +359 2 9172 597
Катедра по фармакология и токсикология +359 2 9172 714
Катедра по физиология +359 2 9172 690
Клинични катедри Телефон
Катедра по акушерство и гинекология +359 2 9172 376
Катедра по анестезиология и интензивно лечение +359 2 9230 570
Катедра по вътрешни болести +359 2 9230 227
Катедра по дерматология и венерология +359 2 9230 684
Катедра по епидемиология +359 2 9523 844
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина +359 2 9023 744
Катедра по клинична лаборатория и имунология +359 2 9230 922
Катедра по клинична фармакология и терапия +359 2 9432 349
Катедра по неврология +359 2 9230 673
Катедра по неврохирургия +359 2 9542 695
Катедра по образна диагностика +359 2 9230 348
Катедра по ортопедия и травматология +359 2 8181 551
Катедра по офталмология +359 2 9230 234
Катедра по обща и клинична патология +359 2 9230 839
Катедра по обща медицина +359 2 9759 014
Катедра по обща и оперативна хирургия +359 2 9230 650
Катедра по очни болести +359 2 9230 661
Катедра по педиатрия +359 2 9525 977
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести +359 2 9230 723
Катедра по психиатрия и медицинска психология +359 2 9230 456
Катедра по спешна медицина +359 2 9432 226
Катедра по съдебна медицина и деонтология +359 2 9230 412
Катедра по сърдечно-съдова хирургия +359 2 9159 441
Катедра по урология +359 2 9230 356
Катедра по ушни, носни и гърлени болести +359 2 9432 139
Катедра по фармакология и токсикология +359 2 9172 501
Катедра по физикална медицина и рехабилитация +359 2 9432 298
Катедра по физиология +359 2 9172 690
Катедра по физиотерапия и рехабилитация +359 2 9230 688
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене +359 2 9152 103
Катедра по хирургия +359 2 9230 540
Катедра по гастроентерология +359 2 9432 305
Клинични центрове Телефон
Клиничен център по алергология +359 2 9230 226
Клиничен център по белодробни болести +359 2 9521 767
Клиничен център по диализа +359 2 9230 463
Клиничен център по ендокринология и геронтология +359 2 8956 040
Клиничен център по нефрология +359 2 9230 507
Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение +359 2 9230 890
Клиничен център по професионални болести +359 2 9523 872