Прием на докторанти - чужди граждани

Чужди граждани могат да се обучават в МФ -София за добиване на научна и образователна степен "доктор" в редовна и задочна форма, ако притежават диплома за висше образование - магистърска степен, в следните случаи:

 1. При специални условия:
  - в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен;
  - съгласно актове на Министерски съвет;
 2. По реда на чл.95, ал.6, от ЗВО

Чужденци могат да кандидатстват за докторани и при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:

 • имат статут на постоянно пребиващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, могат да провеждат докторантура в МФ - София, съгласно клаузите на чл.95, ал.8 от ЗВО /заплащат 50% от таксата, определена от МС за обучението на чуждестранните граждани/.

Лица от българска народност, удостоверена по реда на Постановление на МС №103/91993г. могат да провеждат докторантура в МФ - София при следните условия:

 • срещу заплащане на такса в размер на 30% от таксата за обучение на чуждестранни граждани, определена от МС, съгл. Чл.4, ал.5 на Постановление на МС №103/1993г.
 • чрез МОН по тематика, одобрена от ресорния министър, съгл. Чл.5, ал.1,2 и 3 на Постановление на МС № 103/1993г., при условията и по реда за приемане на български граждани.

Кандидатите подават следните документи:

 • Молба, съдържаща информация за желанието на кандидата да разработва дисертационен труд в съответна: научна област, научна специалност научно направление, научна тема;
 • Кратки биографични данни, в т.ч. и информация за степенна владеене на конгресни езици /английски, немски, френски, испански, руски/;
 • Копие от документ за висше образование, удостоверяващ, че кандидатът има магистърска степен;
 • Медицинско свидетелство, издадено в срок един месец, считано от датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • За кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско - копие от документите за гражданство;

Документите по т. 3 и 4 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъдат преведени на български език, легализирани и заверени от българското посолство в страната, от която идва кандидата.