Прием на чуждестранни студенти за обучение в Медицински университет - София

От учебната 1999-2000г. Медицински факултет-София провежда обучение на английски език с интензивно изучаване на български език. За това обучение могат да кандидатстват чуждестранни студенти , владеещи английски език, което се установява с входящ тест.

В МУ-София чуждестранни студенти се приемат в съответствие със ЗВО и Наредбата за държавните изисквания за прием на български и чуждестранни студенти в Република България.

Чуждестранните студенти се обучават в групи с българските студенти по утвърдени учебни планове и програми за специалността "медицина".

Необходими документи за прием на чуждестранни студенти:

  1. Формуляр или молба, съдържащи кратки биографични данни.
  2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките
  3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образова ние.
  4. Академична справка - за студенти - кандидатстващи за частичен срок на обучение.
  5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване
  6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното, от които е българско.
  7. Четири снимки

Документите по т.2,3,4 и 5 трябва да бъдат преведени на български език, легализирани и заверени от Посолството на Р.България в страната, от която лицето кандидатства.

Специалните предмети, които следва да фигурират в дипломата за кандидати за Медицински факултет - София са химия и биология, като минималният им среден успех не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност на оценките.

 

Чуждестранните студенти провеждат едногодишен подготвителен курс по български език в Департамента за езиково обучение и спорт към МУ-София, срещу съответното заплащане.Специализираната подготовка завършва с полагане на изпити по учебните дисциплини, предвидени по учебен план /български език, химия и биология/ и с получаване на удостоверение за успешно завършен курс.

 

Подготвителният курс по български език за специализанти и докторанти е с продължителност 6 месеца - 560 часа.

 

Подготвителната учебна година се провежда в ДЕОСС на МУ-София и включва обучение по български език, биология, химия, анатомия и физиология. Чуждестранни граждани с познания по български език полагат изпит по конспект на ДЕОСС и посещават само специализираното обучение.

 

Документите се подават до 30 септември за съответната подготвителната година лично, чрез посредник или на адрес: отдел “Студентско образование”, Медицински университет, Ректорат, бул. Акад.Ив.Гешов15, София 1431, България.

 

Обработените документи се изпращат в Министерството на образованието и науката, което издава поименно Удостоверение за право на обучение и информира МВнР. Апликантът, след получаване на удостоверението, превежда по посочената в него сметка половината такса за подготвителната учебна година. С банковото бордеро за преведената сума и Удостоверението чуждестранният гражданин подава молба в посолството на Р България в съответната страна за получаване на виза.