• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Прием на чуждестранни студенти за обучение в Медицински университет - София

  От учебната 1999-2000г. Медицински факултет-София провежда обучение на английски език с интензивно изучаване на български език. За това обучение могат да кандидатстват чуждестранни студенти , владеещи английски език, което се установява с входящ тест.

  В МУ-София чуждестранни студенти се приемат в съответствие със ЗВО и Наредбата за държавните изисквания за прием на български и чуждестранни студенти в Република България.

  Чуждестранните студенти се обучават в групи с българските студенти по утвърдени учебни планове и програми за специалността "медицина".

  Необходими документи за прием на чуждестранни студенти:

  1. Формуляр или молба, съдържащи кратки биографични данни.
  2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките
  3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образова ние.
  4. Академична справка - за студенти - кандидатстващи за частичен срок на обучение.
  5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване
  6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното, от които е българско.
  7. Четири снимки

  Документите по т.2,3,4 и 5 трябва да бъдат преведени на български език, легализирани и заверени от Посолството на Р.България в страната, от която лицето кандидатства.

  Специалните предмети, които следва да фигурират в дипломата за кандидати за Медицински факултет - София са химия и биология, като минималният им среден успех не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност на оценките.

   

  Чуждестранните студенти провеждат едногодишен подготвителен курс по български език в Департамента за езиково обучение и спорт към МУ-София, срещу съответното заплащане.Специализираната подготовка завършва с полагане на изпити по учебните дисциплини, предвидени по учебен план /български език, химия и биология/ и с получаване на удостоверение за успешно завършен курс.

   

  Подготвителният курс по български език за специализанти и докторанти е с продължителност 6 месеца - 560 часа.

   

  Подготвителната учебна година се провежда в ДЕОСС на МУ-София и включва обучение по български език, биология, химия, анатомия и физиология. Чуждестранни граждани с познания по български език полагат изпит по конспект на ДЕОСС и посещават само специализираното обучение.

   

  Документите се подават до 30 септември за съответната подготвителната година лично, чрез посредник или на адрес: отдел “Студентско образование”, Медицински университет, Ректорат, бул. Акад.Ив.Гешов15, София 1431, България.

   

  Обработените документи се изпращат в Министерството на образованието и науката, което издава поименно Удостоверение за право на обучение и информира МВнР. Апликантът, след получаване на удостоверението, превежда по посочената в него сметка половината такса за подготвителната учебна година. С банковото бордеро за преведената сума и Удостоверението чуждестранният гражданин подава молба в посолството на Р България в съответната страна за получаване на виза.