Административно обслужване на студентите

Основна дейност на Учебния отдел е организация, ръководство и контрол на цялостната административна дейност в учебния профил, която се осъществява в:

  • записване на новоприети студенти
  • заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в Главната книга и студентските книжки по установен ред
  • решаване на студентско положение в съответствие с Правилник за подготовка и организиране на учебната година
  • изготвяне на дипломи, академични справки, верификации на документи от чужбина
  • издаване на уверения, удостоверения и др.

От 2000/01 год. Учебния отдел на Медицинския факултет работи с компютърна програма при административното обслужване на студентите, която е наречена “Информационна система - студенти”.

Създадена е информационна система МУС – ПОРТАЛ, която осигурява възможност за многостранен обмен на информация между различни групи потребители от Медицинския университет. В нея студентите могат да се информират чрез видимия сайт, след персонална регистрация, за учебните занятия, изпитните сесии, академичното си състояние.