• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс
 • Чл.-кор. Професор д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

  Декан на Медицински Факултет

  Ръководител на Университетската катедра по медицинска микробиология

  Медицински Университет - София

  Средно образование: ІІ Гимназия гр. София, 1969 г. Висше образование: 1976 г. Медицински университет, гр. София Трудов път: 1977 - 1979 - Институт по микробиология при БАН, след 1979 - Катедра по микробиология при Медицинския Факултет към МУ - София Специализации:

  • Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981
  • Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

  Положен изпит за медицинска специалност по микробиология - 1981 г. Научна специалност: Микробиология, код 01.06.12, 01.06.23 - Имунология Заемани постове: Завеждащ секция (от 1992-) и Ръководител на Катедрата по микробиология при Медицинския Факултет към МУ - София (от 2000 -) Дисертация за научната и образователна степен “Доктор по медицина” - Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 - Имунология Дисертацияза научната степен “Доктор на медицинските науки” - “ Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 - Микробиология Хабилитация като доцент по Микробиология - ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г. Хабилитация като професор по Микробиология - ШИФЪР 01.06.12 през 2006 Преподавателска дейност България - лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози. Научна активност: Реални публикации:

  • в България - над 100,
  • в международни издания - над 45, Общимпакт фактор - над 90; Цитирания - над 240

  Съавтор на учебници и ръководства за студентско обучение, монографии - 4 Участия в симпозиуми, конференции, конгреси - в България - 41, в чужбина - 18 Ръководство на специализанти и докторанти :

  • Научен ръководител на защитили докторанти - 8
  • Научен ръководител на дипломанти - 3
  • Ръководител на специализанти - 7
  • Научно-организационна и обществена активност:
   • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
   • Председател на Комисията по медицински науки при Медицински Университет - София - 2004 - 2008 г.
   • Член на Съюза на учените в България
   • Член на Международното дружество по ендотоксини
   • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)
   • Член на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК - от 2004 г.
   • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК - 1999-2004
   • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести - от 2002
   • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ - София (от 2004 г.)
   • Заместник Декан на Медицински факултет - от 2008 г.
   Отличия :
   • Златен Хипократ за 1974 г. - наградата на Медицинска Академия за отличен успех и активна обществена дейност
   • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.
   • Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски. 20.12.2008