Декански съвет

В дейността си деканът се подпомага от консултативен орган декански съвет:

  • заместник-декани
  • главен счетоводител
  • началник на канцелария

и разширен декански съвет:

  • декански съвет
  • ръководители на катедри

Декан
Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

Заместник декан на чуждестранните студенти
Професор д-р Силви Георгиев, дм

Заместник декан по учебната дейност
Доцент д-р Димитър Буланов, дм

Заместник декан за следдипломно обучение
Професор д-р Борислав Владимиров, дм

Заместник декан по научната дейност
Професор д-р Цветалина Танкова, дмн