Професор д-р Цветалина Танкова, дмн

Заместник декан по научната дейност
Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
Началник Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” - ЕАД

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 1984г. - висше образование "медицина" - МА, ВМИ - София, с пълно отличие и Хипократов медал
 • 1990г.- образователна и научна степен “доктор по медицина”
 • 1992г. - специалност по вътрешни болести; 1993г. - специалност по ендокринология и болести на обмяната
 • 2012г. – научна степен „доктор на медицинските науки”
 • 2005г. - доцент по ендокринология; 2012г. - професор по ендокринология
 • от 2005г.- Началник на Клиника по Диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
 • 2011г. - магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София
 • 2016 - 2019г. – Ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ-София
 • От 2019г. - Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София
 • От 2016г. – Заместник Декан по научната дейност, Мф, МУ-София
 • Специализации по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники - Женева, Швейцария; Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Копенхаген, Дания.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 • 190 публикации в рецензирани научни медицински списания (80 в международни издания) и 400 участия в национални и международни научни прояви.
 • Общ импакт фактор на публикациите IF – 139.62 Индивидуален IF 22.11
 • h-index 25
 • 3876 цитирания на научните трудове в чужди бази данни
 • 8 международни и 17 национални (МОН, МУ-София) научни проекти в областта на захарния диабет
 • Ръководител на 6 докторанти - 3 успешно защитили
 • 2015г. - награда „Проф. Д-р Константин Чилов” на МФ, МУ, София, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване;
 • 2017г. - Награда „Любим предовател в областта на медико-клиничните науки“ на МУ-София
 • Член на Съвета по медицинска наука (СМН), МУ, София – 2008-2016г.
 • Член на редакционната колегия на национални и международни научни списания
 • Рецензент във водещи международни списания - Central European Journal of Medicine, Patient Education and Counseling, Diabetes Research and Clinical Practice, Diabetes, Obesity and Metabolism, Journal of Diabetes in Developing Countries, American Journal of Dermatology, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Diabetic Medicine, Еxpert Review of Cardiovascular Therapy, Journal of Diabetes and Its Complications
 • Рецензент на научни проекти към Министерство на образованието, Чехия

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по ендокринология, докторанти, медицински сестри
 • Ръководител на 5 курса за СДО, МУ, София
 • Самостоятелен автор на учебник „Захарен диабет", Парадигма, 2013;
 • Автор в „Клиника и терапия на вътрешните болести”, Ред. Д. Димитраков, Пловдив, 2006
 • Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Унгария, Русия, Хърватска, Сърбия, Румъния, Словения, Босня и Херцеговина, Египет, Азербайджан, Гърция, Чехия, Македония

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

 • Член на множество национални и международни организации – Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD), Група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD, Генерален комитет на Европейска група за обучение по диабет (DESG) към EASD
 • Секретар на Българското Дружество по Ендокринология от 2003г.
 • Член на Управителен съвет на Българска Асоциация Диабет (пациенти)
 • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО на Европейската асоциация за изучаване на Диабета (EASD) – 03.2015г., 04.2017г., 04.2019г. в София.
 • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО „Стъпка по стъпка при диабетно стъпало” на Международната Диабетна Федерация, 04.2016г., София.
 • Член на Програмен Организационен Комитет - Европейски конгрес по ендокринология, Мюнхен, 2016г.
 • Член на Организационен Комитет на Конгрес „Advances on Diabetes and Insulin Therapy“-2013 - 2016г.
 • Член на Експертен съвет по ендокринология и болести на обмяната към МЗ
 • Външен експерт на НЗОК и СЗОК
 • Член на Борд по ендокринология на Български Лекарски Съюз