• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Декан

  Чл.-кор. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

  Катедра по медицинска микробиология при МФ, МУ-София

  Роден: 14.05.1951 г. в гр. София

  Средно образование – ІІ Гимназия гр. София, 1969 г.

  Висше образование – 1976 г. Медицинска академия, София

  Трудов път: 1977 – 1979 – специалист в Института по микробиология при БАН, след 1979 – в

  Катедрата по медицинска микробиология при Медицинския Факултет към МУ – София

  Специализации:

  – Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981

  – Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

  Положен изпит за медицинската специалност по микробиология – 1981 г.

  Дисертация за научната и образователна степен “Доктор по медицина” – Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 – Имунология

  Дисертация за научната степен “Доктор на медицинските науки” – “Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други

  Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 – Микробиология

  Хабилитация като доцент по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г.

  Хабилитация като професор по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 2006 г.

  Член-кореспондент на БАН 2014 г.

  Преподавателска дейност България – лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози.

  Научна активност:

  Реални публикации в научната периодика – над 230

  В международни списания с импакт фактор – 95

  Общ импакт фактор – 235, 96

  Цитирания – 1880

  Изобретения и патенти – 11

  Съавтор на учебници, ръководства и монографии – 6

  Участия в симпозиуми, конференции, конгреси – 142

  Ръководство на специализанти и докторанти:

  Научен ръководител на защитили докторанти – 12

  Научен ръководител на дипломанти – 3

  Ръководител на специализанти – 12

  Заемани постове:

  Завеждащ секция – от 1992

  Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 2000 г.

  Зам. Декан на Медицинския факултет при МУ-София – от 2008

  Декан на МФ при МУ-София – 2016 г.

  Научно-организационна и обществена активност:

  • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
  • Член и секретар на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК – от 2004-2010 г.
  • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК – 1999-2004
  • Председател на Съвета по медицински науки при Медицински Университет – София – 2004-2008 г.
  • Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН – от 2013-2015 г.
  • Председател на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства – от 2009 г.
  • Член на Комисията за признаване на професионална квалификация лекари, дентален медик и фармацевт към Министерство на здравеопазването – от 2009 г.
  • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – 2002-2012
  • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ-София – от 2004 г.
  • Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 1999 г.
  • Заместник Декан на Медицински факултет – 2008-2016 г.
  • Декан на Медицински факултет – 2016 -

  Членство в научни и професионални дружества:

  • Член на Съюза на учените в България
  • Член на Българската асоциация на микробиолозите
  • Член на Международното дружество по ендотоксини
  • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)

  Отличия:

  • Златен Хипократ 1974 г.– награда на Медицинска Академия
  • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.

  Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски.