Декан

Чл.-кор. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

Катедра по медицинска микробиология при МФ, МУ-София

Роден: 14.05.1951 г. в гр. София

Средно образование – ІІ Гимназия гр. София, 1969 г.

Висше образование – 1976 г. Медицинска академия, София

Трудов път: 1977 – 1979 – специалист в Института по микробиология при БАН, след 1979 – в

Катедрата по медицинска микробиология при Медицинския Факултет към МУ – София

Специализации:

– Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981

– Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

Положен изпит за медицинската специалност по микробиология – 1981 г.

Дисертация за научната и образователна степен “Доктор по медицина” – Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 – Имунология

Дисертация за научната степен “Доктор на медицинските науки” – “Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други

Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 – Микробиология

Хабилитация като доцент по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г.

Хабилитация като професор по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 2006 г.

Член-кореспондент на БАН 2014 г.

Преподавателска дейност България – лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози.

Научна активност:

Реални публикации в научната периодика – над 230

В международни списания с импакт фактор – 95

Общ импакт фактор – 235, 96

Цитирания – 1880

Изобретения и патенти – 11

Съавтор на учебници, ръководства и монографии – 6

Участия в симпозиуми, конференции, конгреси – 142

Ръководство на специализанти и докторанти:

Научен ръководител на защитили докторанти – 12

Научен ръководител на дипломанти – 3

Ръководител на специализанти – 12

Заемани постове:

Завеждащ секция – от 1992

Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 2000 г.

Зам. Декан на Медицинския факултет при МУ-София – от 2008

Декан на МФ при МУ-София – 2016 г.

Научно-организационна и обществена активност:

 • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
 • Член и секретар на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК – от 2004-2010 г.
 • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК – 1999-2004
 • Председател на Съвета по медицински науки при Медицински Университет – София – 2004-2008 г.
 • Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН – от 2013-2015 г.
 • Председател на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства – от 2009 г.
 • Член на Комисията за признаване на професионална квалификация лекари, дентален медик и фармацевт към Министерство на здравеопазването – от 2009 г.
 • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – 2002-2012
 • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ-София – от 2004 г.
 • Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 1999 г.
 • Заместник Декан на Медицински факултет – 2008-2016 г.
 • Декан на Медицински факултет – 2016 -

Членство в научни и професионални дружества:

 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на Българската асоциация на микробиолозите
 • Член на Международното дружество по ендотоксини
 • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)

Отличия:

 • Златен Хипократ 1974 г.– награда на Медицинска Академия
 • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.

Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски.