• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултат от изпит по медицинска биохимия 2 курс, 19,20 група
 • Резултат от изпит по анатомия и христология на човека 2 курс, 1,2,3,4 група
 • Резултат от изпит по пропедевтика на вътрешните болести 5-8/17-20 група
 • Pезултати по физиология 2 курс- 5, 6, 13, 14 гр.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия на 01,07,2020 г. 2 курс, 17-18 група
 • Резултати от изпита по „неврохирургия“ от 15.06.2020 г. 5 курс
 • Резултати от изпит по български език за чуждестранни студенти година 36, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 64, 65 група
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 30.06.2020 г. – 1 курс, 1-6 група
 • Международен уебинар
 • Pезултати от изпит по физиология на 01.07.2020 г. -2 курс - 13, 14, 15, 16 групи
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс на 30,06,2020 – 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 02.07.2020 г. – 23, 24 групи
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс,9-12 група
 • Резултати от изпит по латински език – 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 групи - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по патофизиология 3 курс, 5-8/21,22 група
 • Рeзултати от изпит по социална медицина 2 курс, 9 гр. - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпитa пo латински с медицинска терминология - 1 курс - групи 33, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 58, 59, 64
 • Pезултати от изпита по „Клинична фармакология“ 5 курс
 • Заповед противоепидeмични мерки 30.06.2020 - 01.07.2020 г.
 • Резултати от изпит по социална медицина 2курс,9-12гр.
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология - 1 курс 9-12 група
 • Резултати от изпит по физиология - 7,8 група чуждестранни студенти
 • Удължаване срока на дистанционното обучение до 01.08.2020 г.
 • Прием на кандидатури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.05.2020 г.
 • Декан

  Чл.-кор. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

  Катедра по медицинска микробиология при МФ, МУ-София

  Роден: 14.05.1951 г. в гр. София

  Средно образование – ІІ Гимназия гр. София, 1969 г.

  Висше образование – 1976 г. Медицинска академия, София

  Трудов път: 1977 – 1979 – специалист в Института по микробиология при БАН, след 1979 – в

  Катедрата по медицинска микробиология при Медицинския Факултет към МУ – София

  Специализации:

  – Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981

  – Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

  Положен изпит за медицинската специалност по микробиология – 1981 г.

  Дисертация за научната и образователна степен “Доктор по медицина” – Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 – Имунология

  Дисертация за научната степен “Доктор на медицинските науки” – “Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други

  Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 – Микробиология

  Хабилитация като доцент по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г.

  Хабилитация като професор по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 2006 г.

  Член-кореспондент на БАН 2014 г.

  Преподавателска дейност България – лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози.

  Научна активност:

  Реални публикации в научната периодика – над 230

  В международни списания с импакт фактор – 95

  Общ импакт фактор – 235, 96

  Цитирания – 1880

  Изобретения и патенти – 11

  Съавтор на учебници, ръководства и монографии – 6

  Участия в симпозиуми, конференции, конгреси – 142

  Ръководство на специализанти и докторанти:

  Научен ръководител на защитили докторанти – 12

  Научен ръководител на дипломанти – 3

  Ръководител на специализанти – 12

  Заемани постове:

  Завеждащ секция – от 1992

  Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 2000 г.

  Зам. Декан на Медицинския факултет при МУ-София – от 2008

  Декан на МФ при МУ-София – 2016 г.

  Научно-организационна и обществена активност:

  • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
  • Член и секретар на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК – от 2004-2010 г.
  • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК – 1999-2004
  • Председател на Съвета по медицински науки при Медицински Университет – София – 2004-2008 г.
  • Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН – от 2013-2015 г.
  • Председател на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства – от 2009 г.
  • Член на Комисията за признаване на професионална квалификация лекари, дентален медик и фармацевт към Министерство на здравеопазването – от 2009 г.
  • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – 2002-2012
  • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ-София – от 2004 г.
  • Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 1999 г.
  • Заместник Декан на Медицински факултет – 2008-2016 г.
  • Декан на Медицински факултет – 2016 -

  Членство в научни и професионални дружества:

  • Член на Съюза на учените в България
  • Член на Българската асоциация на микробиолозите
  • Член на Международното дружество по ендотоксини
  • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)

  Отличия:

  • Златен Хипократ 1974 г.– награда на Медицинска Академия
  • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.

  Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски.