• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Pезултати от изпита по клинична фармакология V курс 09.09.2020 г
 • Резултати от изпит по цитология 14.09.2020 г
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия 15.09.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 16.09.2020 г.
 • Поправителна изпитна сесия изпит по биология на 09.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Медицина на бедствените ситуации, ІІ курс, попр. сесия
 • Pезултати от изпита по оториноларингология проведен на 24, 25, 26 и 27 август 2020 г
 • Pезултати от изпита по клинична лаборатория 08.09.2020 г.
 • Pезултати от изпит по социална медицина 08.09.2020 г
 • резултати от изпит по медицинска физика 02.09.2020
 • Резултати от изпит по медицина на бедствените ситуации - 11.09.2020 г
 • Pезултати от изпит по биостатистика и медицинска информатика – 03.09.2020 г.
 • Декан

  Чл.-кор. Проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

  Катедра по медицинска микробиология при МФ, МУ-София

  Роден: 14.05.1951 г. в гр. София

  Средно образование – ІІ Гимназия гр. София, 1969 г.

  Висше образование – 1976 г. Медицинска академия, София

  Трудов път: 1977 – 1979 – специалист в Института по микробиология при БАН, след 1979 – в

  Катедрата по медицинска микробиология при Медицинския Факултет към МУ – София

  Специализации:

  – Институт по микробиология при БАН и Катедра по микробиология 1977-1981

  – Макс Планк институт по имунобиология, Фрайбург, ФРГ 1985, 1992 и 1995 с обща продължителност 3 години

  Положен изпит за медицинската специалност по микробиология – 1981 г.

  Дисертация за научната и образователна степен “Доктор по медицина” – Проучвания върху хомоложния и хетероложен протективен имунитет при експериментална Salmonella typhimurium инфекция. 1987, София. ШИФЪР 01.06.23 – Имунология

  Дисертация за научната степен “Доктор на медицинските науки” – “Изследвания върху антигенния строеж и биологичното действие на липополизахаридите на Salmonella и други

  Грам-отрицателни бактерии”, 2005, София. ШИФЪР 01.06.12 – Микробиология

  Хабилитация като доцент по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 1992 г.

  Хабилитация като професор по Микробиология – ШИФЪР 01.06.12 през 2006 г.

  Член-кореспондент на БАН 2014 г.

  Преподавателска дейност България – лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози.

  Научна активност:

  Реални публикации в научната периодика – над 230

  В международни списания с импакт фактор – 95

  Общ импакт фактор – 235, 96

  Цитирания – 1880

  Изобретения и патенти – 11

  Съавтор на учебници, ръководства и монографии – 6

  Участия в симпозиуми, конференции, конгреси – 142

  Ръководство на специализанти и докторанти:

  Научен ръководител на защитили докторанти – 12

  Научен ръководител на дипломанти – 3

  Ръководител на специализанти – 12

  Заемани постове:

  Завеждащ секция – от 1992

  Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 2000 г.

  Зам. Декан на Медицинския факултет при МУ-София – от 2008

  Декан на МФ при МУ-София – 2016 г.

  Научно-организационна и обществена активност:

  • Председател на Българското дружество по медицинска микробиология
  • Член и секретар на Биологичната и медикобиологичната комисия при ВАК – от 2004-2010 г.
  • Член на Специализиран съвет по микробиология, вирусология и имунология към ВАК – 1999-2004
  • Председател на Съвета по медицински науки при Медицински Университет – София – 2004-2008 г.
  • Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания при МОН – от 2013-2015 г.
  • Председател на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства – от 2009 г.
  • Член на Комисията за признаване на професионална квалификация лекари, дентален медик и фармацевт към Министерство на здравеопазването – от 2009 г.
  • Член на Научно-учебния съвет на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – 2002-2012
  • Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет (от 2000 г.) и на Академичния съвет при МУ-София – от 2004 г.
  • Ръководител на Катедрата по медицинска микробиология при МУ-София – от 1999 г.
  • Заместник Декан на Медицински факултет – 2008-2016 г.
  • Декан на Медицински факултет – 2016 -

  Членство в научни и професионални дружества:

  • Член на Съюза на учените в България
  • Член на Българската асоциация на микробиолозите
  • Член на Международното дружество по ендотоксини
  • Член на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)

  Отличия:

  • Златен Хипократ 1974 г.– награда на Медицинска Академия
  • Наградата на Медицински Факултет-София за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки за 2003 г.

  Владеене и ползване на чужди езици: английски, руски, немски.