• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно

  За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече  в  единадесет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на 

         акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за втора година;

  1. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  2. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  3. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  4. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името  

           на акад. Дончо Костов;

  1. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията     

                  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

  1. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на

      името  на акад. Ангел Балевски;

  1. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  2. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

  В резултат на постъпило целево дарение, за трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

  Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

  Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

   

  Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2021 г. до 15. 10. 2021 г. следните документи:

  1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /Изтегли оттук
  2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
  3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
  4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

   

    

  За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/

   

  http://www.evrika.org/?p=3742

   

   

  Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

   

   

   

  1. Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:
  • Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.
  • Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване с допуснатите кандидати.
  1. Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:
  • За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация „Еврика" - 2300 лв. годишно на човек.
  • За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади - 1400 лв. годишно на човек.
  • За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1200 лв. го­дишно на човек.
  • За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1000 лв. годиш­но на човек.
  1. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:
  • Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
  • Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
  • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация „Еврика");
  • Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.
  1. Срокът за подаване на документите във фон­дация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

  4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.  

  1. Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.
  2. В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.
  3. Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.
  4. Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:
  • Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
  • Повтаря учебната година.
  • Продължи образованието си в чужбина.
  • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.
  1. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

   

   

   

  Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика"

   

   

  1. Специалните именни стипендии на фондация „Ев­рика" се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в раз­витието на науката и техниката.
  2. Право на кандидатстване за специалните именни стипендии имат български студенти  в български университети в области, определени с именуване­то на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоя­щата учебна година.
  3. Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Ев­рика".
  4. Изпълнителното бюро  на  фондацията  присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

   

  1. Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.
  2. Документи за кандидатстване за специалните имен­ни стипендии на фондацията:
  • Заявление на желанието за участие в кон­курса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика" и формуляр по образец.
  • Уверение от университета за успеха по учебни го­дини и записването за новата учебна година.
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции, публи­кации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;
  • Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.
  1. Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври всяка година.

   

   

  Именни стипендии на фондация „Еврика"

   

  • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
  • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
  • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов
  • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
  • За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на  акад. Ростислав Каишев
  • За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов
  • За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
  • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и елект­ротехниката на името на акад. Димитър Мишев
  • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на име­то на акад. Ангел Балевски
  • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето
  • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев