Факултетен съвет


Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат
4 години. По-голямата част от промените и инициативите в областта на
образователната, научноизследователската и други дейности се осъществяват според
неговото решение. Съветът оценява целесъобразността на предложенията от катедрите
за обявяване на щатни места за асистенти, доценти, професори, техния избор и др.
Структурата му се определя съобразно клауза в Закона за висшето образование (ЗВО).

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ПРЕДКЛИНИЧНИ,
ПРОФИЛАКТИЧНИ И ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕДРИ

Проф. Албена Първанова Тодорова – Георгиева

Проф. Бойчо Василев Ланджов

Проф. Виктория Цветанова Дойчева

Проф. Димитрина Кирилова Димитрова – Диканарова

Проф. Емил Влайков Воденичаров

Доц. Любомир Любомиров Трайков

Доц. Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова

Проф. Райна Цветанова Гергова

Доц. Румен Павлов Николов

Проф. Савина Петрова Хаджидекова

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ТЕРАПЕВТИЧНИ КАТЕДРИ

Доц. Александър Евлогиев Александров

Проф. Борис Илиев Богов

Проф. Димитър Темелков Костадинов

Проф. Добрин Аврамов Свинаров

Проф. Здравко Асенов Каменов

Проф. Ивайло Людмилов Търнев

Проф. Иван Олегович Литвиненко

Проф. Лъчезар Динчов Трайков

Доц. Симеон Валентинов Монов

Проф. Цветалина Иванова Танкова

Проф. Юлия Йорданова Петрова

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ХИРУРГИЧНИ КАТЕДРИ

Проф. Алексей Славков Савов

Доц. Асен Венциславов Бусарски

Проф. Асен Иванов Николов

Проф. Атанас Георгиев Темелков

Проф. Атанас Стефанов Йонков

Проф. Диана Петрова Попова

Проф. Димитър Иванов Буланов

Проф. Костадин Георгиев Ангелов

Проф. Красимир Проданов Янев

Доц. Сашо Георгиев Бонев

Доц. Теофил Ангелов Седлоев

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Биляна Георгиева Георгиева

Валери Рангелов Велев

Руска Петрова Шумналиева

Силвия Георгиева Календерова

ДОКТОРАНТИ

Николай Атанасов Гешев

СТУДЕНТИ

Анастасия Бориславова Барбукова

Людмила Миткова Борисова