Катедра по медицинска рехабилитация и ерготерапия / Department of Medical Rehabilitation and Occupational Therapy


Добре дошли в сайта на Университетската катедра по Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

 СПЕЦИАЛНОСТ

„МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“

Специалността МРЕТ е разкрита с Решение на Академичния съвет на МУ – София от академичната 2004 / 2005 година. Акредитирана е с отлична оценка за срок от 6 години през 2008-2009. 

КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИЯ РЕХАБИЛИТАТОР, ЕРГОТЕРАПЕВТ

Според съвременните изисквания подготовката на специалистите (и магистри, и бакалаври) трябва да обхване достатъчен обем теоретични знания и практически умения, като в областта на медицината (и по-конкретно рехабилитацията) се изисква и възпитание на обучаваните в определени морално-етични принципи, обучение за работа в екип и предварителна подготовка за решаване на проблеми в конкретни ситуации (безопасно за пациентите).

Медицинският рехабилитатор, ерготерапевт участва активно в провеждането на цялостния процес на медико-психологичната, трудово-професионалната и социално-правната рехабилитация на пациентите със заболявания, увреди и състояния, водещи до временно или трайно намаление на функционалния капацитет и качеството им на живот – от функционалната оценка до структурирането и практическата реализация на комплексната рехабилитационна програма. Той е важен член на мулти-дисциплинарния рехабилитационен екип, като извършва дейността си под контрола и ръководството на лекаря – специалист по физикална и рехабилитационна медицина; работи съвместно с общо-практикуващия лекар и с лекари – специалисти (в зависимост от основното заболяване на конкретния болен), а така също и с други медицински специалисти (рехабилитатори, масажисти, медицински сестри) и немедицински специалисти (кинезитерапевти, педагози, психолози, логопеди, социолози, социални работници и други) - според проблемите на съответния пациент.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Медицинският рехабилитатор, ерготерапевт самостоятелно провежда комплексната рехабилитационна програма; като творчески прилага средства, методики и дейности, които подпомагат функционалното възстановяване на пациентите, максимално използвайки и развивайки (в границите на наличния рехабилитационен потенциал) техните физически и психически способности с крайна цел постигане на максимално възможната (при конкретния пациент) самостоятелност в дейностите на ежедневието и подобряване качеството им на живот.

Медицинският рехабилитатор ерготерапевт трябва да има задълбочени ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ за:

- устройството на човешкото тяло и неговите функции - с акцент върху опорно-двигателния апарат и нервната система (анатомия, физиология, кинезиология);

- промените в структурата и функциите на отделните органи и системи (патоанатомия, патофизиология; патокинезиология и патобиомеханика, образна диагностика);

- основни клинични медицински дисциплини, при които на настоящия етап има разработени и утвърдени методики на МРЕТ (ортопедия и травматология, неврология, интерна, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, гериатрия и психиатрия);

- основи на ергономията и ерготерапията (принципи на функционалната оценка на пациентите според Международната класификация на функционирането; анализ на дейностите, начини за адаптиране на средата към нуждите на лицата с функционални дефицити);

- специални физикално-терапевтични, рехабилитационни и ерготерапевтични средства и методи, вкл. техните варианти в отделните области на клиничната рехабилитационна практика (ортопедично- травматологична, неврологична, ревматологична и др.);

- социално-медицински познания (по медицинска психология и медицинска педагогика, социална медицина и медицинска социология, етика и деонтология, хигиена и екология, медико-социални проблеми на МРЕТ);

- здравно законодателство,

- методика на научно-изследователската работа,

- информационни технологии (вкл. прилагането им) при МРЕТ на лицата с ограничени функционални възможности).

 

Медицинският рехабилитатор ерготерапевт притежава следните ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ:

- извършва детайлен кинезиологичен и патокинезиологичен анализ на двигателните възможности на пациента (вкл. гониометрия, мануално мускулно тестуване, оценка на променения мускулен тонус и мускулния дисбаланс);

- прави комплексна функционална оценка на нарушенията на позата, походката и фината моторика (вкл. захвата);

- на базата на общата оценка на рехабилитационния потенциал на пациента и под ръководството на лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина съставя и провежда комплексна физикално-медицинска, рехабилитационна и ерготерапевтична програма (която дозира точно, а при нужда коригира и допълва);

- владее специализирани и високо-специализирани методики от областта на физикалната терапия, активната и пасивната кинезитерапия и ерготерапията (постизометрична релаксация; мануална тракция и мобилизация на периферни стави и гръбначен стълб; суспенсионна и пулитерапия; методики за нервно-мускулна реедукация; класически и рефлекторен масаж, мануален и апаратен масаж, спортен и козметичен масаж; методики с естествени и преформирани физикални фактори – електро и светлолечение, водо и балнеотерапия, термо и криотерапия; като може да извършва електростимулации след електродиагностика от лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и уточнена от него рецептура на процедурата);

- съставя комплексни програми за профилактика и закаляване;

- прилага специфични трудови дейности при рехабилитацията на пациенти с физически и психически нарушения; извършва кинезиологичен и ерготерапевтичен анализ на основните трудови дейности; планира и осъществява на ерготерапевтична интервенция при конкретен пациент; обучава лица с увреждания в ползване на помощни средства (патерици, бастуни, инвалидна количка и други) за социална адаптация;

- обучава пациенти в различни дейности на ежедневието, свободното време и трудови дейности;

- работи с технически средства и пособия за възстановяване на пациентите;

- адаптира ерготерапевтичния процес съобразно особеностите на клиента, целта на интервенцията и средата;

- оценява и подкрепя практиката с доказателства от най-добрите информационни източници;

- участва при планиране, провеждане и анализиране на научни проучвания в областта на МРЕТ.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФУНКЦИИ

- Рехабилитационни функции (под ръководството на лекар – специалист по

 

Физикална и рехабилитационна медицина);

- Профилактични и здравно-промотивни функции;

- Организационни и управленски функции;

- Комуникативни функции (мултидисциплинарен екип)

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.