Дейност

Дейност по обучение настуденти по медицина

Педиатрията се изучава през V курс и включва, съгласно държавните изисквания 210 уч. часа, от които 90 ч. лекции. Обучението на студентите се извършва по цикличната система, което включва 32 работни дни непрекъснато обучение в клиниките на катедрата в сутрешно време. На обед и в ранния следобед се изнася лекционния курс, който в момента включва 39 лекции. Годишно преминават обучение през последните години окло 180 студенти в три цикъла.

Преддипломния стаж включва обучение на студенти от VІ курс, с продължителност от 30 календарни дни, но в най-близко време ще бъде увеличен до 45 дни. Преминават обучение три цикъла стажанти, около 180 студенти.

Дейност по обучение на студенти по стоматология

Обучението по педиатрия се извършва съвместно с катерата по инфекциозни болести. Педиатрията се изучава през ІV курс

с обем от 8 лекции и 8 упражнения. Преминават обучение 16 групи годишно.

Дейност по СДО

Годишно се провеждат два едномесечни основни курса за специализиращи педиатрия с 25-30 участници във всеки от тях. Провеждат се около 15 спезиализирани тематични курса с продължителност на обучение от 3-5 дни. В катедрата се обучават постояно около 30 специализанти и докторанти. Преминават обучение по педиатрия и общопрактикуващи лекари в модул от 8 или 10 седмиции – общо около 50 души.