Публикации

 

2013 г


 

Научната дейност на Катедрата включва разработване на дисертации  по докторска програма „ Ортопедия и травматология”, дисертации за придобиване на научна степен Доктор на науките”, участие в научни конгреси и конференции, публикации в списания, издаване на монографии и учебници.

Катедрата е акредитирана по докторска програма “Ортопедия и травматология” през 2012 г с най-висока оценка.

 

Защитени дисертации в последните 3 години:


„Възможности за прогнозиране на последиците след лечение на дисплазични и нестабилни тазобедрени стави със стремена на Павлик” -  2011 г. – д-р В. Алексиев,  за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”.

 

“Еластична интрамедуларна остеосинтеза при диафизарни фрактури на предмишницата в детска възраст“ – 2012 г. – д-р Б. Валентинов,  за присъждане на образователната и научна степен  “Доктор”

 

„Артроскопско лечение на руптурите на ротаторния маншон на рамото” - 2013 г. – д-р Н.Димитров, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”.

 

Дисертации в процедура за защита

 

Доц. д-р Пламен Кинов д.м. - „Реендопротезиране на тазобедрена става” - за придобиване на научна степен „Доктор на науките”

 

Д-р Георги Георгиев -“ Клинико морфологично изследване на гигантоклетъчния тумор на костта”, по докторска програма “Ортопедия и травматология”.

 

Издадени монографии и учебници в последните 3 години:

 

„Основи на ортопедията”. Медникаров; Камея ,София; 2012, ISBN 978-954-8340-97-7.