Дейност


Преподавателският състав за 2013 / 2014 учебна година се състои от 2 професори, 7 доцента, 13 гл. асистента и 8 асистента. От всички преподаватели 10 са защитили дисертации за научна и образователна степен “Доктор” по медицина. Специалност по “Ортопедия и травматология” имат 29 от преподавателите.

 

Катедрата по ортопедия и травматология е база за обучение на български и чуждестранни студенти от V курс медицина и І и ІІ курс студенти по медицинска рехабилитация и ерготерапия. В катедрата се провеждат и упражнения и лекции със студенти на английски език. Обучението завършва със семестриален изпит  включващ практическа и теоретична част. Оценката е по шестобалната система.

 

В Катедрата се организира и провежда следдипломното обучение на лекари със и без специалност по ортопедия и травматология, както и на специалисти от други клинични специалности  и общопрактикуващи лекари. В катедрата се провеждат курсове за ВСД по линия на СДК.

Катедрата организира ежегодно Основния курс по специалността с продължителност 2 месеца. През май и декември в Катедрата се провежда държавния изпит по специалността „Ортопедия и травматология”. Доц. Георгиев е Председател на държавната изпитна комисия..

 

Преподавателският състав  към октомври 2013 г. е ангажиран с обучението на 7 докторанта на самостоятелна подготовка по докторска програма “Ортопедия и травматология”. По тази програма Катедрата е акредитирана през 2012 г с най-висока оценка.