Ръководител

 

Доцент д-р Христо Димитров Георгиев д.м.

 

Ръководител катедра по ортопедия и травматология, Медицински факултет, МУ София.

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ


1980                Диплом за средно образование, 66та Гимназия. София  

1982 -1988     Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, София.

1993                Диплом за специалност по Ортопедия и травматология, ВМИ София,

2003 - 2004   Квалификация по здравен мениджмънт от УНСС, ИСК София,

2005            Дисертация за придобиване на  образователна и научна степен ˝Доктор˝ по научна специалност Ортопедия и травматология, Медицински университет – София

2005               Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология


 

КЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ

 

1988 - 1990    Ортопед, ординатор. Хирургическо отделение, Общинска болница,

гр. Ихтиман.

1990 - 1994   Асистент по ортопедия и травматология. Медицински Академия, НИОТ, Клиника по Детска ортопедия, София.   .

1994 - 1999    Старши асистент, Медицински Университет, УБОТ  “ Горна Баня”,  

                        Клиника по Детска ортопедия, София.

1999 - 2002    Главен асистент, Медицински Университет, УСБАЛО “Проф Б. Бойчев” Клиника по Детска ортопедия, София.

2002 - 2007  Главен асистент, Медицински Университет, Катедра по Ортопедия и травматология, София.

2002 - 2007    Медицински управител, МЦ “ Ортомед “ към УСБАЛО “ Проф. Б. Бойчев“ София.

2008 - 2012    Началник клиника „Детска ортопедия” към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев “

 

2012 -             Началник Втора ортопедична клиника  към УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев”

2012 -             Ръководител катедра по ортопедия и травматология, МУ София.   

 


НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “Доктор” –  “Лечение на Coxa vara adolescentium” – 2005 г.

Над 100 публикации, пленарни лекции, участия в конгреси и симпозиуми в България и чужбина и научни филми. Автор в учебник за студенти – Основи на ортопедията. Медникаров Е. София; 2012. Научен ръководител на докторанти и специализанти.

Председател на държавната изпитна комисия за специалност по ортопедия и травматология.