История


История - 2013 г.


Първата в България Клиника по ортопедия и травматология се разкрива през 1947 г. към Катедрата по пропедевтична хирургия на Медицинския факултет – София. За ръководител е назначен, завърналият се от Болоня, след специализация при проф. Putti,  доц. Бойчо Бойчев. Той е първият в страната хабилитиран преподавател по специалността. За негови асистенти първоначално са привлечени д-р К.Чоканов, д-р Б. Конфорти, д-р Г. Балчев, д-р Б. Хаджистамов, д-р Ил. Икономов и д-р А. Луканов , а в последствие и д-р Р. Ивнов, д-р Н. Игнатов, д-р А. Герчев и д-р Вл. Божков.

През 1951 г.се създава Институтът за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ), към които се разкрива и първата самостоятелна Катедра по ортопедия и травматология, ръководена също от проф. Бойчо Бойчев до 1968 г. За асистенти в новосформираната катедра са привлечени част от сътрудниците на клиниката при Медицинския факултет (Б. Конфорти, К. Чоканов, Р. Иванов) и новоназначените асистенти Я. Холевич, А. Данов, М. Пастърмаджиева. В катедрата са разкрити и първите клинични ординатури, заети от новозавършилите лекари д-р Е. Панева, д-р Г. Каймакчиев, д-р А, Добрев и д-р Вл. Божков. Впоследствие на функционален принцип са привлечени преподаватели от травматологичната секция на Института за бърза помощ „Пирогов“ (Ив. Копчев, Ил. Икономов) и от Института по възстановителна хирургия и протезиране (Г. Павлов, Ив. Илиев). През 1973 г. с правителствено решение се създава Медицинска академия,  в чийто състав влиза Института по ортопедия и травматология (НИОТ). В него се обединяват Клиниката по ортопедия и травматология на Медицински факултет, Катедрата по ортопедия и травматология на ИСУЛ и Институтът по възстановителна хиругия и протезиране. В структурата на този институт са включени две катедри (по ортопедия и травматология и по възстановителна хирургия и протезиране), както и няколко секции и клинични звена. Ръководители на НИОТ при МА последователно са проф. Я. Холевич, проф. А. Герчев, проф. Ив. Матев, проф. Д. Джеров, проф.Б.Владимиров, доц. Т. Найденов.

След възстановяването на Медицинския факултет през 1991 г. за ръководител на възстановената Катедра по ортопедия и травматология е избран проф. Д. Джеров. От 2000 г. до 2004 г. ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология е проф. П. Тивчев. От 2004 г. до 2012 г. ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология е доц. Н. Милев. От 2012 г. ръководител на катедрата е доц. Хр. Георгиев.

В Катедрата по ортопедия и травматология към Медицинския факултет се осъществява учебно-преподавателска, лечебна и научноизследователска дейност в областта на ортопедията и травматологията. Главни направления в научната дейност са реконструктивната хирургия на опорно-двигателния апарат, микрохирургията в ортопедията и травматологията, металната остеосинтеза, артроскопията, ендопротезирането на ставите, дегенеративните ставни заболявания, вродените аномалии на опорно-двигателния апарат у децата, деформацията на гръбначния стълб и гръдния кош, онкоортопедията.

В оперативната техника на реконструктивната хирургия на тазобедрената става са внесени много оригинални приноси, свързани с имената на Б. Бойчев, Я. Холевич, Г. Балчев, К. Чоканов, Б. Комфорти, Р. Иванов, Ив. Илиев, Д. Джеров, Б. Владимиров, Н. Милев. През последните десет години колектив с ръководител проф. П.Тивчев разработи и внедри редица нови диагностични и хирургически методи за лечение на остеонекрозата на тазобедрената става.

През 1970 г. за пръв път у нас Я. Холевич имплантира тотална тазобедрена ендопротеза тип „Мак Кий-Ферар“. Това е само началото на едно бурно развитие на ендопротезирането – нов етап в реконструктивната хирургия на тазобедрената става. Значителни приноси в развитието и внедряването на този оперативен метод освен Я, Холевич имат Г. Балчев, Ал. Герчев, Р. Иванов, Ив. Андреев, Д. Джеров, Б. Владимиров, Н, Милев, К. Кожухаров, П. Тивчев. Чл- кор. проф. А. Герчев е авторът на първите български тазобедрени ендопротези на тазобедрената става „Етропал“:

Направени са ценни приноси в хирургията на колянната става при лечението на костните тумори (Б. Бойчев, Ив. Андреев, Ил. Икономов), на туберкулозата (Г. Балчев), на гонартрозата, включително ендопротезирането (Д. Джеров), на реконструктивната хирургия при мекотъканните увреждания (Д. Шойлев). Хирургията на ходилото се разработва от Б. Бойчев, Ал. Герчев, Я. Холевич, Е. Панева, Г. Каймакчиев, А, Добрев, Д. Пирьов, Ив. Джонов, Хр. Кацаров, Р. Кехайов.

Външните фиксатори намират широко приложение в ежедневната практика на катедрата – предимно тези с напрегнати спици тип „Илизаров“, „КАСИКА“, „Волков-Оганесян“, както и на българските апарати и техники на Cт. Кожухаров, Ив. Матев, Е. Панева, Е. Янков, Е. Медникаров.  Проф. Медникаров въвежда в България хирургията на растежната плочка и трансепифизарното удължаване.

Значителни са приносите на нашите специалисти в областта на хирургията на горните крайници, свързани с имената на Я. Холевич, Ив. Матев, Е. Панева, Б. Попова, Е. Янков, Пл. Цеков. Във възстановителната хирургия на горния крайник са създадени много нови методи за лечение на хабитуалната луксация на раменната става (Б. Бойчев, Я. Холевич и Е. Панева) и на родовата парализа (Я. Холевич). Оригинални са оперативната техника на Б. Бойчев за лечение на застаряла фрактура на Монтеджиа, методите на Я. Холевич за очувствяване на палеца, кожнокостната реконструкция на палеца с използване на две съседни ламба (Я. Холевич), техниката на кинематизация на костите на предмишницата след ампутация (Я. Холевич), дистракционният метод на Ив. Матев за възстановяване на ампутиран палец, техниката на Ив. Матев за спастичния „палец в длан“, за възстановяване на опозицията на палеца при трайни увреждания на срединния нерв (Ив. Матев, Е. Панева), за възстановяването на „грифа” на пръстите при трайна ниска парализа на лакътния нерв (Ив. Матев), за оперативното лечение на хабитуалното изкълчване на карпометакарпалната става на палеца (Е. Панева), техниката за възстановяване на травматични увреждания на дорзалната разтеглица на ръката (Е. Панева, Ив. Матев), удължаването на раменната кост при humerus varus congenitus (Е. Панева, Е. Янков, Ив. Матев), методът за възстановяване на хипопластичен палец (Е. Панева, Е. Янков), използването на дълъг сухожилен присадък при възстановяване на флексорите на пръстите (Ив. Матев), двуетапнната сухожилна пластика при увреждания на флексорните сухожилия на ръката (Е. Панева), двуосновното островно ламбо за възстановяване на сетивността на палеца (Е. Панева) и много други. През последното десетилетие бърз напредък бележи микрохирургията на опорно двигателния апарат (Б.Попова). Върху ендопротезирането на лакътната става работят Е. Панева, Е. Янков, Р. Добрев и Я. Холевич, които създават и внедряват в практиката еднополюсна протеза от високоплътен полиетилен. В последните години бяха разработени и въведени някой от най-съвременните хирургическте методи и техники в хирургията на горния крайник. За пръв път у нас беше извършено ендопротезиране на малките стави на ръката. Беше внедрена в практиката раменната артроскопия както и методи за лечение на карпалната нестабилност и др.

Редица са приносите на членове на катедрата работили в годините в областта на детската ортопедия – проф.И. Илиев, проф. Я. Холевич, чл.кор.проф. А. Герчев, проф. Б. Владимиров, проф. П.Тивчев. Въведени са нови методи за оперативно лечение при развиваща се дисплазия на тазобедрената става, адолесцентната епифизиолиза, кривите ходила, изравняване на дължината на крайниците и много други. Проф.Владимиров разработва свои методи на тройна остеотомия на таза и субкапитална остеотомия.  Проф Е. Медникаров, въвежда за първи път в България ехографското изследване на тазобедрената става при новородени. Доц. Георгиев и д-р Кехайов въвеждат за първи път в България и едни от малкото в Европа,  редуциращите остеотомии на бедрената глава при деца.

През 1961 г. чл.-кор. проф. Б. Бойчев създава към медицинското отделение на БАН „Група за изучаване проблема костни тумори“. Впоследствие тази група прераства в Клиника за костни тумори към Университетската болница по ортопедия и травматология, оглавявана от проф. Иван Андреев. Същият издигна нивото на научната и хирургична дейност в областта на костните тумори в клиниката, поставяйки я до тези в развитите страни в Европа. Проф. Ив. Андреев ръководи тази клиника до 1991 г. Той е автор на уникални монографии, отнасящи се до костните присаждания в реконструктивната туморна хирургия, костните метастази и др. Монографията „Тумори на костите“ служи като настолен дневник за всеки ортопед-хирург занимаващ се с тази патология. От 1991 г. до 2009 г. началник на клиниката по костна патология е проф. д-р Т. Соколов, ученик на проф. Андреев.

В областта на спиналната хирургия доц. Г.Павлов, доц. Г.Каймакчиев и  проф. П. Танчев въвеждат редица техники за лечение на сколиози, кифози, спондилолистези, спондилити с различен произход, дискови хернии, вродени аномалии на гръбначния стълб. Особено ценни за практиката са разработките на проф. Л. Стоков при лечението на деформации на предната гръдна стена (хлътнали и птичи гърди).

Големият брой научни съобщения, учебни помагала, монографии, изобретения и рационализации отразява многогодишната научна дейност на Катедрата по ортопедия и травматология през различните периоди от нейното развитие. От създаването на Катедрата до сега ортопедично-травматологичната литература се обогати с много заглавия, автори на които са преподаватели от катедрата. На първо място трябва да се отбележат „Учебник по ортопедия и травматология за студенти“ на Б. Бойчев, който само за няколко години претърпява три издания, и „Ръководство по оперативна ортопедия и травматология“ на Б. Бойчев, Б. Комфорти и К. Чоканов, което има две издания у нас (1954, 1956) и две издания на руски език. Следват монографиите на Б. Бойчев и сътр. „Костни присаждания“, преведена на испански език (1966) и „Метастатични костни тумори“ (1968). През 1970 г. е издадена книгата „Болести на ходилото“ от Б. Бойчев и Ал. Герчев, а през 1975 г. – „Клинична ортопедия“ под редакцията на Я. Холевич, която има и второ издание. През 1968 г. под редакцията на Б. Бойчев и Я. Холевич излиза книгата „Хиругия на ръката“, преведена и издадена в СССР. През 1977 г. е отпечатана монографията „Рехабилитация на увредата на ръката“ от Ив. Матев и Cт. Банков, издадена след това в СССР, ГДР и ФРГ, както и монографията на Е. Панева „Възстановителна хирургия на сгъвните сухожилия на ръката“. През 1978 г. е отпечатан монографичният труд на Ив. Матев „Възстановителна хирургия на палеца на ръката“, издаден през 1983 г. във Великобритания. С участието на Ив. Андреев е издадено ръководството „Профилактика, ранна диагноза и лечение на злокачествените новообразувания“ под редакцията на Г. Митров и Р. Райчев, което претърпява две издания (1976, 1983). Трябва да се спомене и участието на българските ортопеди-травматолози в шесттомното ръководство по оперативна хирургия, от което шестият том и част от притурката му са посветени на ортопедичните и травматологичните операции. Не по-малко значение има участието на български автори в написването на отделни глави на руски език на „Ръководство по ортопедия и травматология“ в три тома на Б. Бойчев, Я. Холевич и Ив. Матев. Под редакцията на Г. Кръстинов през 1975 г. е издаден монографичният труд „Нови проблеми в хирургията“ с участието на Б. Бойчев и Ив. Андреев (издаден и на руски език). През 1983 г. е издаден I том, а през 1987 г. – II том на „Бойчева оперативна ортопедия и травматология“ под редакцията на Я. Холевич, в която за написването на отделните глави са включени най-добрите български специалисти ортопеди-травматолози. Д. Шойлев е съавтор в монографията „Етиология, общи принципи на лечението и рехабилитацията на спортните травми“, в книгата „Медицината в спортната тренировка“ с редактори Кервонен, Лемон и Илиев (Каргер, Берн, 1992 г.) и е автор на монографията „Спортна травматология и ортопедия“. През 1992 г. излиза от печат и учебникът „Хирургия, ортопедия и травматология за рехабилитатори“ с автори Д. Джеров ,Б. Владимиров и В.Иванов. Известният англо-френски многотомник „Ръката“ под редакцията на Тубиана е издаден с участието на проф. Е. Панева и проф. Ив, Матев. Проф. Е. Панева е съавтор на английската монография „Сухожилна хирургия на ръката“ под редакцията на Хънтър, а в издадената на италиански език монография „Актуални въпроси в травматологията“ под редакцията на Рициарди тя е съавтор заедно с Е. Янков и М. Дудевски. Проф. П. Тивчев е един от редакторите на съвременната монография „Фрактурите“ (Венел, София, 1998), където е автор и на редица раздели. През 1999 г. проф. П. Тивчев публикува монографията „Болест на Perthes – диагностика и лечение“. Той е съавтор и на единствената у нас монография, посветена на детската травматология, „Фрактури при децата“ (изд. Сиела, София, 2002). Книгата е отличена през 2002 г. като „Книга на годината“ в раздел медицина. През 2013 г под редакцията на проф. Медникаров е издаден „Основи на ортопедията” (изд. Камея София, 2012) с участието на преподаватели от катедрата – доц. Хр. Георгиев, д-р Р. Кехайов, д-р К. Патриков, д-р Б. Христов и д-р В. Алексиев. Това е най- съвременният учебник по ортопедия за студенти по медицина и специализиращи на този етап в страната.

Свидетелство за международния авторитет и признание на преподаватели от катедрата  ортопедия и травматология е участието им през годините в европейски и други чуждестранни регионални и национални асоциации в различните клонове на специалността. Проф. Ив. Матев е бил чл.-кор. на Кубинското дружество по ортопедия и травматология, на Унгарското дружество по ортопедия и травматология, на английското, френското, италианското, австралийското, американското и немското Дружество по хирургия на ръката и на редакционните колегии на англо-американското и испанското списание по хирургия на ръката. Проф. Д. Шойлев е бил вицепрезидент на Световната асоциация по хирургия на коляното и е член на редакционната колегия на „Новости в спорта и медицината“ (Руан, Франция). Проф. Я. Холевич е бил член на редакционната колегия на реномираното ортопедично френско списание „Revue de chirurgie oriopedique et reparatrice“. Проф. Ал. Герчев е бил член на редакционната колегия на списанието на ГДР „Beitrage zur Orthopadie und Traumatologic“, на Унгарското дружество по ортопедия, на Северозападното дружество на ортопедите във ФРГ, на Западногерманското ортопедично общество, на Дружеството на ортопедите на ЧССР. За големи успехи в развитието на травматологията и ортопедията с диплом на Министерството на народното здраве на бившата Латвийска ССР и на латвийския Институт по ортопедия и травматология са наградени проф. Ал. Герчев и проф. Ив. Андреев. Проф. Ив. Андреев е бил кореспондент – редактор на американското списание „American digest of foreign orthopaedics literature“. Проф. Шойлев, проф. Тивчев и проф. Танчев са членове на Световната асоциация по ортопедия и травматология (SICOT), проф. Владимиров на ЕPOS. За цялостната си научно преподавателска дейност проф. П. Танчев е носител на наградата „ Проф. П. Стоянов” на МУ- София за 2012 г. 

Лектори в редица чуждестранни курсове за усъвършенстване и квалификация са били проф. Ив. Матев (Великобритания, Япония, Австралия, Испания, Италия и САЩ ), проф. Е. Панева (САЩ), проф. Д. Джеров (Русия), проф. Владимиров (Сърбия и Македония) проф. Д. Шойлев (Тунис и Гърция).