• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • За нас

  София, 2008

  Катедрата по Обща медицина е най-младият член в академичното семейство на Медицински факултет – София. Тя е създадена с решение на Факултетния съвет от 26.06.1997 г. с пръв ръководител доц.д-р Стоян Маринов Чакъров.

  Преподавателският състав на катедрата по Обща медицина включва лекари от различни специалности, чието работно място е в структурите на УМБАЛ „Света Анна”.Така болницата става седалище на Катедрата, където са и нейните добре оборудвани офиси и учебни зали.

  През 1998г. започва същинското обучение по обща медицина по програма, одобрена от Факултетния съвет в обем от 30 учебни часа( 15 часа лекции и 15 часа практически упражнения ). Обучението до момента се провежда в IV семестър и завършва с тестов семестриален изпит.

  През 2000г. се провежда първият избор за ръководител на Катедрата по Обща медицина, съгласно Закона за висшето образование, и за такъв е избран проф. д-р Стоян Чакъров.

  Професор д-р Стоян Чакъров

  Предвид специфичният характер на специалността ” Обща медицина”, която се практикува в доболнични структури, катедрата като цяло няма единно лечебно-диагностично направление, а отделните преподаватели участват в лечебно-диагностичният процес в своите специалности – вътрешни болести, хирургия, кардиология, оториноларингология, офталмология, анестезиология и реанимация, неврология и др.

  Едно от добрите постижения на катедрата е издаването на списание „ Обща медицина ”, което излиза за първи път през 1999г.Въпреки кратката си история списанието бързо се налага като сериозно научно издание и е търсен форум за материали от най-различно естество и от областта на всички медицински специалности и до сега. В него са публикувани редица статии от членовете на преподавателския състав на катедрата, както и от участници в общата модулна система на обучението по обща медицина.

  От май месец 2008г. Катедрата по Обща медицина има нов ръководител доц. д-р Николай Петков.

  2009г. - нова хабилитация в катедрата по обща медицина - доц. А. Постаджиян

  Катедрата е в процес на засилване комуникацията и връзките с общопрактикуващите лекари, което е от голяма важност за нейното ползотворно съществуване.

  Катедрата работи с GP модул "Обща медицина" и стажанти.