Ръководител

Ръководител на Университетската катедра по клинична фармакология и терапия

 

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

 

 

Обучение:

1966 - 1969 - Основно училище във Виена, Австрия;

1969 – 1971 - Гимназия във Виена, Австрия;

1971 – 1976 - Немска езикова гимназия, София;

1978 – 1984 - Висш Медицински Институт- София.

Заемани длъжности:

1984 – 1986 - Лекар в отделение за спешна медицинска п омощ, Общинска болница гр. Ботевград;

1986 – 1989 - Редовен аспирант в Катедра по клинична фармакология, МУ -София;

1989 – 1990 - Асистент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ- София;

1990 – 1991 - Старши аситент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

1991 - Главен аситент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

2004 - Извънреден Доцент към Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София

2006 - Доцент към Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

2008 - Ръководител на Катедра по клинична фармакология и терапия, Медицински Факултет, МУ -София;

2008 - Началник отделение по клинична фармакология и терапия УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”

Квалификация:

1984 - Диплом за Висше образование - Лекар

1989 - Диплом за придобита Научна степен “Кандидат на медицинските науки”

1991 - Диплом за придобита специалност по “Фармакология, фармакокинетика и химиотерапия ”

2000 - Диплом за придобита специалност по “Клинична фармакология и терапия”

2006 - Диплом за придобито Научно звание “Доцент“ по научна специалност 03.01.24 "Фармакология, фармакокинетика и химиотерапия“

Допълнителна Квалификация:

1987/1988 - Специализация в Института по Еволюционна биология при Академия на Науките, Санкт Петербург, Русия;

1990 - Специализация в Катедрата по клинична фармакология, I -ви Московски Медицински Институт, Русия;

1993/1994 - Специализация в Катедрата по клинична фармакология, Гьоте-Университет, Франкфурт/Майн, Германия;

1997 - Международен курс и Диплома на СЗО по рационално използване на лекарства, Грьонинген, Холандия;

2003 - Диплом за завършен курс по «Здравен мениджмънт», Мед.Университет-София

2004 - Диплом за завършен курс по «Етични аспекти при провеждане на клинични изпитвания»- Vienna School of Clinical Research ( VSCR ) , Виена, Австрия.

2004 - Диплом за завършен курс по “Фармакоикономика” Vienna School of Clinical Research (VSCR), Виена, Австрия

2005 - Диплом за завършен к урс по СДО “ Кардиоваскуларна ресусцитация”, Медицински Университет- София

2006 - Диплом за завършен курс на СЗО по “ Фармакоикономика ” София 2006

2006 - Диплом за завършен курс по «Приложна фармакокинетика» (The Pharmaceutical Training Institute), Мюнхен, ФРГ

Езикови познания:

  • Немски език: писмено и говоримо;
  • Английски език: писмено и говоримо;
  • Руски език: писмено и говоримо.

Научни публикации в бълг. и чужд. списания: 48

Участия в Конгреси и Симпозиуми с резюмета 26

Членства:

  • Член на Българското Медицинско Дружество по Фармакология;
  • Член и Секретар на Българското Медицинско Дружество по Клинична Фармакология и Терапия;
  • Член на Изпълнителното Бюро на Съвета на Европейската Асоциация по Клинична фармакология и терапия ( EACPT ) и представител на Република България.