Научна дейност

Публикации на български автори в чуждестранни издания за периода 1990-2002 година

(Доклад изнесен на XIV Национална Конференция по Дерматология и Венерология)

Д-р Валентина Брощилова

Pdf format >>

Научна дейност в периода 2002 - 2006 година

Активност на научно-преподавателския състав в научната дейност за периода 2002-2006 г.

Научно преподавателски състав

Реални публикации

Участия в конгреси и конференции

Участия в написване на учебници и ръководства

Участия в написване на монографии

Цитирания

У нас

В чужбина

У нас

В чужбина

105

141

239

179

21

12

584

Общ брой на НПП - 27

Общ брой докторанти - 16

БЪЛГАРСКА ДЕРМАТОЛОГИЧНА ШКОЛА. Научни публикации на български дерматолози в международни списания и сборници за периода 2003-2008 година

Д-р Валентина Брощилова, чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков

PDF format >>