• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Ръководител

  Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм

   

  Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология

   

  Медицински Факултет


  Медицински Университет - София


  Началник на кожна клиника
  УМБАЛ „Александровска” – София

  Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм завършва медицина през 1982 г. в гр. София. Специалност по дерматология и венерология придобива 1991 година; през 1996г. - научна степен доктор по медицина. През 2007г. е избрана за доцент, а през 2011г. - за професор.  2010г. става магистьр по обществено здраве и здравен мениджмьнт. Специализира вьв Франция (1992г.,1994г.) клетьчна и молекулярна биология. Член на Българското Дерматологично Дружество, Френското Биохимично дружество, Бьлгарския Лекарски Сьюз. Носител е на наградата „Проф. д–р Константин Чилов” на Медицински факултет при Медицински Университет-София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност (2002г.) и на две награди на Американската академия по дерматология и венерология. Участва в дьлгосрочни двустранни международни проекти, както и в редица изследователски проекти, финансирани от МУ-София и МОН. Автор и съавтор на 95 научни публикации, 11 учебника и монографии. Участва с над 140 научни сьобщения в конгреси и конференции в Бьлгария и чужбина. Има личен импакт фактор - 24,306 и над 650 цитирания в световната дерматологична литература. Сьобщава за пьрви пьт на световно ниво нова нозологична единица в детска вьзраст- Acquired ichthyosiform-like erythroderma with lichenoid tissue reaction in a child.
  Основни научни направления – клинична дерматология, детска дерматология, експериментална дерматология.
   

  Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология
  Медицински Факултет
  Медицински Университет - София