Ръководител

Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм

 

Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология

 

Медицински Факултет


Медицински Университет - София


Началник на кожна клиника
УМБАЛ „Александровска” – София

Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм завършва медицина през 1982 г. в гр. София. Специалност по дерматология и венерология придобива 1991 година; през 1996г. - научна степен доктор по медицина. През 2007г. е избрана за доцент, а през 2011г. - за професор.  2010г. става магистьр по обществено здраве и здравен мениджмьнт. Специализира вьв Франция (1992г.,1994г.) клетьчна и молекулярна биология. Член на Българското Дерматологично Дружество, Френското Биохимично дружество, Бьлгарския Лекарски Сьюз. Носител е на наградата „Проф. д–р Константин Чилов” на Медицински факултет при Медицински Университет-София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност (2002г.) и на две награди на Американската академия по дерматология и венерология. Участва в дьлгосрочни двустранни международни проекти, както и в редица изследователски проекти, финансирани от МУ-София и МОН. Автор и съавтор на 95 научни публикации, 11 учебника и монографии. Участва с над 140 научни сьобщения в конгреси и конференции в Бьлгария и чужбина. Има личен импакт фактор - 24,306 и над 650 цитирания в световната дерматологична литература. Сьобщава за пьрви пьт на световно ниво нова нозологична единица в детска вьзраст- Acquired ichthyosiform-like erythroderma with lichenoid tissue reaction in a child.
Основни научни направления – клинична дерматология, детска дерматология, експериментална дерматология.
 

Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология
Медицински Факултет
Медицински Университет - София