Полезни Връзки

 

Медицински университет – София  - http://www.mu-sofia.bg/

Централна медицинска библиотека - http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_basis.php?k=-2


 

Министерство на образованието и науката – конкурси  - http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/