Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм

Ръководител на Университетската катедра по анестезиология и интензивно лечение

ІV КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Служебен адрес и телефон:

гр. София – п. к. 1431, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, ул. “Здраве”2, КАИЛ

Тел.:  +359 2 9172 297; +359 2 9172 251; +359 2 9230 570

Е - mail: silvi_georgiev@abv.bg

ФОРМИРАНЕ: Образование и научни степени.

03. 01. 2012 г. - Присъдено научно звание „Професор”

17. 07. 2005 г. - Присъдено научно звание „Доцент”

30. 04. 2003 г. - Придобита образователна и научна степен “Доктор”, въз основа на защитена дисертация на тема “Респираторен и хемодинамичен мониторинг по време на анестезия за гинекологична лапароскопия”.

1995 г. - Призната специалност по анестезиология и реанимация.

1987 г. - Завършено висше образование – магистър по медицина, МА - гр. София.

1980 г. - Завършено средно образование – гимназия.

Следдипломна квалификация:

2006 - 2007 г. - Завършен курс на международната асоциация за инструктори по анестезиология – ISIA (International school of Instructors of Anaesthesiology), под егидата на Световната федерация на анестезиолозите.

2004 г. - Завършен курс за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ – II-ри модул (80 часа).

2004 г. - Завършен курс за следдипломна квалификация по Основи на здравния мениджмънт – I-ви модул (80 часа).

2004 г. - Завършени курсове 3 и 4 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F.E.E.A. (Fondatoin Europeenne d’ Enseignement en Anestesiologie):

 • “Интензивно лечение, бъбречна недостатъчност, спешна медицина, кръв и кръвопреливане”;
 • “Анестезия в акушерството, педиатрията и амбулаторната хирургия. Лекарствени взаимодействия”.

2003 г. - Завършен курс за следдипломна квалификация по Иновации и технологии в здравния мениджмънт (80 часа).

2003 г. - Завършени курсове 1 и 2 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F.E.E.A. (Fondatoin Europeenne d’ Enseignement en Anestesiologie):

 • “Анестезия при пациенти с хронични белодробни заболявания. Трудна интубация. Фибробронхоскопия”;
 • “Анестезия при гръдни операции. Анестезия при лицево-челюстна хирургия”;
 • “Алергични реакции при анестезия и реанимация. Респираторни усложнения в следоперативния период”;
 • “Анестезия в сърдечно-съдовата хирургия”.

2000 г. - Завършен пълен цикъл на „Организация на местното самоуправление”, Нов Български Университет, УНСС.

1998 г. - Двумесечна специализация по програмата “TEMPUS” в болницата “COCHIN” - Париж, Франция, поливалентна реанимация, под ръководството на Prof. J-F. Dhainaut по проблемите на:

 • Съвременни методи за мониториране на сърдечно-съдовата система по време на анестезия и интензивно лечение (трансезофагеален ехо-Доплер, трансезофагеална ехокардиография);
 • Спешни състояния от вътрешната медицина;
 • Нови методи и техники на апаратна вентилация;
 • Програми за обучение на студентите по анестезиология и реанимация.

1993 – 1992 г. - Едногодишна специализация в Университетския болничен комплекс “Pitie - Salpetriere”, Париж, Франция под ръководството на Prof. P. Viars по проблемите на:

 • А и Р в съдовата хирургия и при рентген-контрастни изследвания;
 • А и Р в акушерството и гинекологията;
 • А и Р в урологията;
 • А и Р в травматологията (обхващане на пациенти с политравма);
 • Общо-хирургична реанимация и зала за “събуждане”.

1992 г. - Завършен теоретичен и практичен курс по “Ехография”.

Професионален опит:

17. 07. 2005 г. - до сега - Зам. началник на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ ”Майчин дом” ЕАД, МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.

15. 01. 2001 - 17. 07. 2005 г. - Главен административен асистент на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ” Майчин дом” ЕАД, МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.

2000 – 2001 г. - Зам. Кмет на Столична община – район гр. Банкя.

18. 06. 1998 г. - Главен асистент в МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ”Майчин дом”-ЕАД.

30. 03. 1995 г. - Старши асистент в МУ – гр. София. Медицински факултет – гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на ДУБ ”Майчин дом”.

18. 12. 1989 г. - Асистент по анестезиология и реанимация – МА - гр. София, НИАГ ”Майчин дом”, IV-та Секция по Анестезиология и Интензивно Лечение.

1988 г. - Назначен като ординатор-анестезиолог - Общинска болница - гр. Радомир, ХО, преразпределение на основание лична молба.

1987 г. - Назначен като участъков терапевт - с. Горна Малина по разпределение.

Научна дейност (основни направления):

  • Приложение в клиничната практика на нови неинвазивни методи за мониториране на сърдечно-съдовата система (трансезофагеален ехо-Доплер);
  • Методи за мониториране на белодробната функция по време на анестезия;
  • Клинични проучвания върху нови анестетици и опиеви аналгетици;
  • Приложение в клиничната практика на нови анестетични техники;
  • Приложение в клиничната практика на нови пособия за обща анестезия и като подход при трудна интубация;
  • Утвърждаване в клиничната практика на фибробронхоскопията за приложение от анестезиолога, като метод на подход при трудна интубация в условията на планова или спешна оперативна дейност. Адаптиране на алгоритми на поведение при трудна интубация;
  • Клинични проучвания върху нови медикаменти и техники за обезболяване на раждане и следоперативно обезболяване, като продължителни интравенозни и/или епидурални инфузии.
 • 1 (една) дисертация
 • Общо 10 /десет/ печатни публикации под егидата на водещи чуждестранни списания
 • Участие в наръчник по “Обезболяване в акушерството”:
  • 3 ( три ) самостоятелни глави;
  • 5 ( пет ) глави – първи автор.
 • Участие в “Наръчник по интензивна медицина”:
  • 1 ( една ) самостоятелна глава;
  • 1 ( една ) глава – първи автор;
  • 1 ( една ) глава – втори автор.
 • Общо 44 /четиридесет и четири/ печатни публикации в пълен текст в български научни списания: Анестезиология и интензивно лечение; Акушерство и гинекология; Проблеми на акушерството и гинекологията; Безопасна анестезия, Хирургия, Мединфо.

- от които - две публикации под печат, приети за отпечатване в сп. Анестезиология и интензивно лечение и една – в сп. Акушерство и гинекология.

 • Общо 43 /четиридесет и три/ участия в конгреси, конференции и симпозиуми в България и чужбина - от които 32 /тридесет и две/ публикувани резюмета; 4 /четири/ участия с пленарни доклади; 7 /седем/ участия без научни съобщения.
 • Четири участия в конкурси за финансиране на научни изследвания, утвърдени от Съвета по медицинска наука към МУ - гр. София (Ректорат):
  • Съвременни интравенозни нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) за постоперативно обезболяване в гинекологичната хирургия. (Договор № 24/26. 07. 2004 г.)
  • Условия за поставяне на ларингеална маска (ЛМ) – сравнение на инхалационен увод в анестезия със Севофлуран и интравенозен увод с Пропофол. (Договор № 25/30. 05. 2003 г.)
  • Продължителни епидурални инфузии в акушерската практика. Контролирана от пациента епидурална аналгезия за обезболяване на нормално раждане. (Договор № 21/31. 07. 2002 г.)
  • Компютърно (таргет) – контролирана инфузия за целите на общата ендотрахеална анестезия и постоперативното обезболяване при гинекологични интервенции. (Договор № 50/17. 09. 2001 г.)

Учебно-преподавателска дейност:

 • Практически упражнения и семинари със студенти по медицина;
 • Лекции в основния курс на СДК по Анестезиология и интензивно лечение;
 • Лекции и семинари в специализирани курсове по СДО на тема: „Регионална аналгезия”;
 • Лекции и семинари в специализирани курсове по СДО на тема: “Проблеми на обезболяването в акушерството и гинекологията”;
 • Лекции и семинари в специализирани курсове за акушерки и медицински сестри: “Анестезиология и интензивно лечение – принципи и практика в работата на медицинските сестри”;
 • Организация и провеждане на специализиран курс по СДО на тема: “Трудна интубация. Ларингеална маска”;
 • Лекции в специализираните курсове по програмата F.E.E.A. (Fondatoin Europeenne d’ Enseignement en Anestesiologie);
 • Гост-лектор по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология – F.E.E.A. за Република Македония (2002, 2008, Скопие, Македония);
 • Гост-лектор на “Първа регионална среща на младите анестезиолози” (21 - 23. 03. 2003, Скопие, Македония).

Други данни:

1. Членство в научни дружества:

2007 г. - Член на ЕАМS (European Airway Management Society) - представител за България .

2003 г. - Член на Международната асоциация за изучаване на болката ( International Association for the Study of Pain – IASP ).

2002 г. - Член на българската асоциация за изследване и лечение на болката.

1990 г. - Член на дружеството по анестезиология и интензивно лечение.

2. Участия в организацията и провеждането на конгреси, научни конференции и симпозиуми:

24 – 26. 06. 2004 г. - Банско, II -ра Национална конференция за лечение на болката (секретар).

16 – 18. 10. 2003 г. - Сандански, I -ва Съвместна Национална конференция по Акушерство, Гинекология, Анестезиология и Реанимация (секретар)

5 – 7. 10. 1995 г. - Смолян, VI -ти Национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение (член на организационния комитет).

1993 г. - до сега - Участие в организацията на традиционната българо-френска конференция по анестезиология (превод на лекции).

3. Членство в комисии и експертни съвети:

2007 г. - до сега - Зам. Председател и Секретар на местната комисия по лекарска етика към СБАЛАГ”Майчин дом”

2002 – 2005 г. - Член на комисията по лекарска етика към Столична лекарска колегия на БЛС.

2002 г. - до днес - Член на експертната комисия по специалността Анестезиология и Интензивна медицина за работа със ЗОК. Последна Заповед № РД-22-56 /08. 03. 2004 г.

2001 г. - до днес - Председател на ревизионната комисия на болничната лекарска колегия.

Езици:

 • френски /писмено и говоримо/
 • английски /ползва/
 • руски /писмено и говоримо/