История

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Кратка история

София, 2008

Най-съществените етапи в развитието на катедрата са:

1956 г.
Поставя се началото на специализация по анестезиология и реанимация на лекари към ИСУЛ под ръководството на проф. д-р Антон Червенаков. Започват основни курсове по специалността Анестезиология и реанимация, с продължителност 6 месеца , в които се подготвят анестезиологични кадри за страната и се изгражда анестезиологична мрежа.

1957 г.
Преподаването за студенти по медицина и стоматология се поема от анестезиологични кадри, като за асистенти са избрани: към Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести – д-р Йордан Йорданов (1957 г.); към Катедрата по хирургия с топографска анатомия – д-р Никола Фичев (1958 г.); към Катедрата по хирургични болести – д-р Емил Стоянов (1958 г.). Преподаването се извършва във ВМИ – София. Утвърждава се основна специалност анестезиология и реанимация и първите, издържали изпит и придобили специалността в България, са д-р Стоян Саев, д-р Петър Абаджиев и д-р Стоян Филипов.

1964 г.
Създава се самостоятелна научно-преподавателска група по анестезиология и реанимация, която обединява всички асистентски и научно-изследователски кадри на ИСУЛ с ръководител д-р Стоян Саев, кмн. Групата е към Катедрата по болнична хирургия на ИСУЛ с ръководител д-р Константин Стоянов, дмн.

1965 г.
Обособява се самостоятелна научно-преподавателска група по анестезиология и реанимация към ИСУЛ, която отговаря за следдипломното преподаване по специалността – специализация и усъвършенстване. За неин ръководител е избран доц. д-р Стоян Саев, кмн повече>>.

1967 г.
Преподаването за студенти медици и стоматолози по анестезиология се оглавява от хабилитирани преподаватели – доц. д-р Йордан Йорданов, кмн, към Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести (1967 г.) и доц. д-р Емил Стоянов, кмн към Катедрата по хирургични болести (1968 г.) от ВМИ – София.

1957 – 1968 г.
Постепенно се обособяват научно-преподавателски кадри към катедрите с хирургичен профил на ИСУЛ и на ВМИ – София, които ръководят преподаването по специалността за студенти и лекари.

1968 г.
Създава се Катедра по анестезиология и реанимация към ИСУЛ, за ръководител на която е избран доц. д-р Стоян Саев, кмн повече>>.

1972 г.
Създава се Медицинска академия, която обединява ВМИ – София, ИСУЛ и научноизследователските институти. На базата на съществуващата към ИСУЛ Катедра по анестезиология и реанимация и научноизследователските групи и преподавателски кадри към отделните катедри и институти се създава единна Катедра по анестезиология и реанимация към Медицинска академия с ръководител доц. д-р Емил Стоянов повече>>.

1974 г.
От единната, обединяваща всички анестезиологични кадри, Катедра по анестезиология и реанимация на Медицинска академия започва отделяне на самостоятелни секции по анестезиология, реанимация и интензивно лечение към научноизследователските институти по сърдечно-съдови заболявания, онкология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, спешна медицина, неврология и психиатрия, пулмология и пр. със съответните ръководители, част от които постепенно биват хабилитирани: проф. д-р Емил Стоянов, кмн , проф. д-р Стоян Саев, дмн, проф. д-р Йордан Йорданов, дмн, проф. д-р Ангел Бовянски, дмн, проф. д-р Иван Смилов, дмн, ст. н. с. ІІ ст. Любомир Митев, ст. н. с. ІІ ст. Милка Минчева, ст. н. с. ІІ ст. Анна – Мария Бойчева, кмн, ст. н. с. ІІ ст. Мария Щърбова, кмн, доц. д-р Димитър Маджаров, кмн, проф д-р Параскева Стаменова, дмн, ст. н. с. ІІ ст. Пенка Терзиначева, кмн, доц. д-р Венко Александров, дмн, доц. д-р Олег Хинков, дмн, доц. д-р Теодора Коева, кмн., доц. д-р Берислава Десева, кмн, ст. н. с. ІІ ст. Богдана Бадева, ст. н. с. ІІ ст. Панайот Димитров, кмн, ст. н. с. ІІ ст.Николина Стойкова, кмн, ст. н. с. І ст. Йордан Янчулев, кмн. Към Катедрата по анестезиология и реанимация на МА остават щатно секциите в І и ІІ хирургичен блок и в Центъра за остра дихателна недостатъчност. Всички останали секции и групи продължават да участват в учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на катедрата, която остава координиращо звено.

1990 г.
За ръководител на катедрата е избран проф. д-р Стоян Саев, дмн повече>>.

1992 г.
За ръководител на катедрата е избран проф. д-р Иван Смилов, дмн повече>>.

С разграждането на Медицинската академия и възстановяването на Медицинския факултет в София катедрата е преименувана в Катедра по анестезиология и интензивна медицина, състояща се от І секция (базирана във ІІ хирургичен блок), ІІ секция (базирана в І хирургичен блок с Клиничен център за остра дихателна недостатъчност), ІІІ секция при болница „Царица Йоанна”, ІV секция при болница „Майчин дом”, V секция при болницата по ортопедия – Горна Баня, и VІ секция при болница „Св. Анна”. Катедрата координира преподаването на студентите по медицина и стоматология и следдипломната квалификация на лекарите и използва всички преподавателски кадри на Медицински факултет в сътрудничество с други катедри и анестезиологични звена в столицата и страната.

След 1992 г. са хабилитирани доц. д-р Димитър Карадимов, доц. д-р Пламен Кенаров, доц. д-р Стоян Александров. Катедрата по анестезиология и интензивна медицина и нейните предшественици са организатори на голям брой научни конференции в страната, декади, конгреси по анестезиология и реанимация, симпозиуми и курсове по СДК с гости лектори от редица страни – Дания, Англия, САЩ, бившия СССР, Виетнам, Япония, Франция, Германия и др.; организатори са на ежегодни съвместни научни срещи с анестезиолозите от Северна Гърция, с анестезиолозите от университетските клинични болници „Питие – Салпетриер” – Париж и „Ксавие Биша” – Париж.

Катедрата по анестезиология и интензивна медицина повече от 35 години редовно организира, обучава и стимулира интиресите на студентите в научен кръжок по специалността. Кръжоците са участвали в разработки, много от които са изнасяни на научни сесии (някои са премирани).

Катедрата по анестезиология и интензивна медицина осъществява преподаването на студенти и специализиращи лекари. От 1994 г. дисциплината – Анестезиология и интензивно лечение, стана основен предмет в програмата за студенти по медицина и се преподава в VІ курс на студентите медици в обем от 75 часа (30 ч. лекции и 45 ч. упражнения). Едновременно с това се запази и преподаването по анестезиология и интензивна медицина в ІІІ курс (10 часа в програмата по пропедевтика на хирургичните болести).

През 1995 г. при катедрата е основан Център за продължително обучение по анестезиология под егидата на Европейската федерация (F.E.E.A.): вече са проведени два курса по 5 и по 3 години, като дипломите, издавани на курсистите, са с европейска валидност.

От 1997 г. е в сила нова програма за специализиращи лекари с два основни курса по 30 дни и с точкова система (набиране на кредити) за теоретични курсове, практически упражнения, колоквиуми и стажове в различните области на анестезиологията и интензивното лечение.

Въведени са тестове за оценка на знанията след основните курсове. По този начин провеждането на следдипломната квалификация е поставено на съвсем нова основа.

Катедрата участва и в курсове, организирани от други катедри, и осъществява индивидуално обучение на анестезиологичните кадри по избрани от тях въпроси.

Най-съществените приноси от основаването на катедрата до сега са: обучението на всички анестезиологични кадри в страната (в цивилната и военната мрежа – 1000 души), организацията на отделенията за анестезиология, реанимация и интензивно лечение в цялата страна, разработването и внедряването на всички съвременни методи за обезболяване, реанимация и интензивно лечение във всички области на хирургичната и клиничната медицина, на бързата помощ, на водното, планинското и минното спасяване. Безспорни са заслугите на катедрата за обучението на формированията на гражданската защита и за създаването на дъщерни катедри и преподавателски групи във всички медицински университети в страната.

Сътрудниците на катедрата осигуряват лечебно-диагностичната и организационно-методичната помощ на ОАРИЛ в страната, а хабилитираните сътрудници са на разположение при повикване от БМП в страната като републикански консултанти. От сътрудниците на катедрата или под тяхно ръководство са защитени 10 дисертации за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” и 40 дисертации за придобиване на степен „кандидат на медицинските науки” и „доктор”. Сътрудници на катедрата са били на дългогодишни специализации в Анестезиологичния център на СЗО в Копенхаген – 4 души; в университети в Париж – 20 души; в университети в Германия – 12 души, Япония – 6 души; Англия – 6 души; Холандия – 6 души, Белгия – 6 души, Австрия – 8 души.

На специализация в катедрата са били лекари от Германия, Виетнам, Кипър, Кувейт и Монголия. Сътрудници на катедрата са канени като гост – лектори в редица университети в чужбина като: проф. Саев – Любляна, Майнц, Москва, Копенхаген, Ханой, Улан Батор и Пхенян; проф. Й. Йорданов – Копенхаген, Кувейт, Москва и Япония; проф. Е. Стоянов – Виена и Москва; проф. И. Смилов – Франция, Япония, Македония и Гърция; проф. Хинков – Македония.

Като консултанти на СЗО в изграждането на анестезиологична мрежа и създаването на анестезиологични катедри работят проф. Саев (Монголия, Северна Корея, Виетнам, Индия и Копенхаген) и проф. Йорданов (Кувейт). Проф. Саев е почетен член на Кралския колеж по анестезиология ( Англия ) и на научните анестезиологични дружества в Югославия, бившия СССР, Полша, Румъния, Виетнам и член-академик на Европейската академия по анестезиология.

Проф. д-р Е. Стоянов е почетен член на анестезиологичните дружества в Югославия, бившия СССР и ЧССР, Унгария, Полша и член-академик на Европейската академия по анестезиология.

Проф. д-р И. Смилов е почетен член на анестезиологичните дружества в Република Македония, Русия и Румъния и е член на Европейската академия по анестезиология.

2008 г.
За ръководител на катедрата е избран доц. д-р Силви Георгиев, дм повече>>.