Дейност

Образователна дейност:

Катедрата обучава:

  • студенти по медицина, стоматология, фармация
  • докторанти, специализанти и студенти-кръжочници

Преподава:

  • Хигиена (комунална, лична, трудова медицина и хигиена на детско-юношеската възраст)
  • Хранене и диететика.

Достижения в преподавателската дейност (нови методики):

Катедрата по хигиена има съществен принос при разработването и развитието на концепциите, научната проблематика и практическата дейност в областта на профилактичната медицина. Усвоените методични постановки, модели и методи в научно-изследователската дейност са внедрени в преподавателската дейност, респ. в учебниците и практическите ръководства за студенти и специализанти.

Университетската подготовка в катедрата се провежда профилирано за студенти по медицина - хигиена, екология и професионални заболявания; стоматология - хигиена, професионални заболявания и епидемиология; фармация - хигиена и екология.

Обучението на студентите по медицина се извършва на 3 нива - изнасят се лекционни курсове, провеждат се семинарни занятия от хабилитирани преподаватели и практически занятия от асистентския състав. Профилирания стаж в VI курс медицина е съвместно с Катедрите по: социална медицина и здравен мениджмънт; инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина; Клиничния център по професионални болести. При обучението на студентите и стажант-лекарите се подчертават тесните връзки между профилактичните и клинични аспекти в медицинската наука.

За СДК се организират основни и тематични курсове по обща хигиена и по тесните специалности - комунална хигиена, хигиена на труда, хигиена на хранене и диететика, хигиена на детската и юношеска възраст, трудова медицина. Организира се и индивидуално обучение на специализанти от цялата страна.

При обучението на студентите, стажант-лекарите и специализантите в катедрата се използват съвременни аудио-визуални средства. Разполагаме с над 30 нови учебни филма с теоретична и практическа насоченост в областта на хигиенната наука и практика.

Оборудвана е специална комптърна зала с 8 работни места, с постоянен и свободен достъп до Интернет на всички преподаватели.

За контрол и проверка на знанията на студентите са разработени тестове, чието провеждане и оценка се извършва чрез компютърна програма. Тестове се провеждат текущо при обучението и в деня на изпита.

Обръща се особено внимание на теоретичната подготовка на студентите и особено на стажант-лекарите, като им се предоставя възможност за разработване на различни научни тези по изучаваните проблеми.

В практическите занятия се посещават подходящи за тематиката обекти извън катедрата или се демонстрират възможностите на съвременната апаратура, с която разполага катедрата.

Отделя се внимание и на извънаудиторната работа, като е организиран студентски кръжок, с активно участие на кръжочниците в студентските научни сесии и конференции.

Теми на катедрата по хигиена и медицинска екология от международното сътрудничество и сътрудничество с други научни организации в България за периода 1999-2006 г.

1. Комплексна хигиенна оценка на условията на труд и риска за здравето на работниците от Катализаторно производство и производство Сяровъглерод - Химко АД гр. Враца. Ръководител доц. д-р М.Колева, 1999 г.

2. Комплексна хигиенна оценка на условията на труд и риска за здравето на работниците от Карбамидно производство - Химко АД гр. Враца. Ръководител доц. д-р М.Колева, 1999 г.

3. Оценка на нервнопсихичното напрежение и здравния риск при комплексно действие на условията на труд в АЕЦ Козлодуй. Ръководител проф. Е. Динчева, дмн, 1999 г

4. Комплексна оценка на умствената работоспособност и умора. Ръководител проф. Е. Динчева, дмн, 2000.

5. Комплексна хигиенна оценка на условията на труд и риска за здравето на работниците от Амонячно производство - Химко АД гр. Враца, Ръководител доц. д-р М. Колева, 2000 г.

6. Оценка на нервнопсихичното напрежение и здравния риск при оператори в Централно и Териториално Диспечерско управление на НЕК. Ръководител проф. Е. Динчева, дмн, 2001г.

7. Имунотоксично въздействие на формалдехида. Ръководител д-р М.Носко - 2001 г. (грантова тема МУ-София)

8. Репродуктивна функция и вибрации. Ръководител проф. д-р Д. Цветков (грантова тема МУ-София), 1999 г.

9. Здравнохигиенни проблеми на училишната адаптация при деца със сърдечно-съдови, емоционални и поведенчески отклонения. Ръководител проф. д-р Д. Цветков, ст.н.с. д-р Н.Сепова, 2000 г.

10. Глобално проучване на тютюнопушенето при младите хора. Глобално проучване на тютюнопушенето на училищния персонал, 2002 г. Ръководител: гл.ас.д-р С.Събева, дм.

11. Профилактичен и лечебен ефект на българския препарат “ЕЛЕКСИР 351” в условията на вибровъздействие, 2002 г., Ръководител проф д-р Д. Цветков.