Избираеми курсове

ИЗБИРАЕМ КУРС ПО КЛИНИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИОЛОГИЯ (40 часа, Кредити: 2)

Лекциите ще се провеждат през летния семестър на учебната 2017/18 година

Курсът е ориентиран към:

 1. Разширяване на познанията на студентите върху модерни въпроси от клиничната физиология на сърдечно-съдовата система и бъбреците;
 2. Запознаване на студентите с последните новости в невронауките, предимно в техния приложен аспект.

Ще бъдат разгледани подробно интимните йонни механизми, които определят особеностите на възбудните и синаптичните процеси в главния мозък и в сърдечния мускул.

Ще се обсъждат причините, които лежат в основата на патологичните нарушения на сърдечния ритъм и възможностите за фармакологичното им  повлияване. Детайлно ще бъдат изучавани механизмите на вегетативната регулация на сърдечно-съдовата функция и на поддържане на нормалното артериално налягане.

Студентите ще бъдат подробно запознати с нервните и хормонални механизми, които участват в регулацията на бъбречните функции и в поддържането на постоянството на обема и състава на екстрацелуларната течност. Ще бъде обсъждана регулаторната роля на редица хормони като ренин-ангиотензинова система, простагландини, кинини, ендотелини, азотен оксид, уродилатин, бъбречен еритропоетичен фактор и тяхното взаимодействие с бъбречните нерви.

Завършвайки курса, студентите ще получат ясна представа за нервните и бъбречните механизми, които участват в регулацията на артериалното налягане и във възникване на артериалната хипертония.

И още: студентите ще бъдат запознати с неврофизиологичните основи на поведението, на паметта, на човешката реч, на съня и бодърстването, на хемисферната мозъчна асиметрия. Ще бъдат детайлно разгледани физиологичните основи на редица фармакологични въздействия върху организма в норма и патология, видовете памет и техните неврофизиологични основи, особеностите на двете мозъчни полукълба и на „мъжкия” и „ женски” мозък. Ще се търси отговор на въпросите защо дадено лекарство едновременно може да лекува и да навреди на организма,  как се регулира хранителното поведение и каква е връзката му с емоционалното състояние на индивида и т.н..

На студентите ще бъдат представени интересни и нови данни върху редица познавателни (когнитивни) функции на нервната система  като реч,  перцепция, стереогнозия и др., представени в норма и с известен  клиничен уклон. Те ще придобият  и основни познания върху редица съвременни методи за  изследване на нервната система, както и за тяхната функционална значимост, като магнитен резонанс, позитрон-емисионна томография и други визуализиращи техники.

 

Клинична физиология

 1. Роля на бъбречните нерви в регулацията на бъбречната функция. Ренин-ангиотензинова система. Бъбречен еритропоетичен фактор. (3 часа) проф. д-р Р. Гърчев
 2. Значение на взаимодействието между бъбречните нерви и образуваните в бъбреците хормони – ренин, еритропоетин, простагландини, кинини, витамин D3, ендотелини, азотен оксид, уодилатин – в регулацията на бъбречната функция и в регулацията на обема и състава на екстрацелуларната течност (3 часа). проф. д-р Р. Гърчев
 3. Участие на ренин-ангиотензиновата система, бъбречните ендотелини, азотния оксид и уродилатина в патогенезата на артериалната хипертония (2 часа). проф. д-р Р. Гърчев
 4. Особености на възникването и провеждането на възбудните явления във възбудно-проводната система и работния миокард. Характеристика на някои от йонните канали и междуклетъчни връзки в миокарда. Значение на променената им функция за възникване на ритъмни и проводни нарушения в сърцето. (3 часа) доц. д-р Н. Белова
 5. Барорефлексна регулация на артериалното налягане. Роля на каротидните и аортните барорецептори в поддържането на нормалното артериално налягане. Методи за изследване на барорефлексната чувствителност. Ортостатични промени в сърдечно-съдовата система. (3 часа) доц. д-р Н. Белова
 6. Вегетативна нервна система и сърдечно-съдова функция.(2 часа) ) доц. д-р Н. Белова
 7. Коронарно кръвообращение. Функционална анатомия на коронарните съдове. Фактори, които повлияват коронарния кръвен поток: физични, нервни, хуморални и метаболитни. Кислородна консумация на миокарда. Методи за измерване на общия и регионален коронарен кръвен поток. (2 часа) доц. д-р Н. Белова
 8. Фактори, които определят минутния обем на сърцето. Сърдечни функционални криви. Фактори, които повлияват функцията на съдовата система. Съдови функционални криви. Минутният обем на сърцето – резултат от координирането на функциите на сърцето и съдовата система (2 часа) доц. д-р Н. Белова

 

Приложна неврофизиология

 

 1. Функционална морфология на неврона. Йонни канали. Глия. Механизми на невро-глиалните взаимодействия (2 часа) проф. д-р Л. Витанова
 2. Основни медиаторни системи. Мембранни рецептори и тяхното участие при различни фармакологични въздействия в норма и патология. Възбудни аминокиселини: глутамат. Задръжни аминокиселини: гама-аминомаслена киселина (GABA) и глицин ( 2 часа) проф. д-р Л. Витанова
 3. Основни медиаторни системи в главния мозък и включването им при различни функционални състояния. Ацетилхолин. Биогенни амини. Медиаторен контрол на съня и бодърстването (3 часа) доц. д-р Е. Попова
 4. Съвременни методи за функционално изследване на нервната система. Електроенцефалография в норма и патология (3 часа) доц. д-р Е. Попова
 5. Мозъчна асиметрия. Корпус калозум и латерализация на коровите функции; "разцепен" мозък (split brain). Сексуално-детерминирани разлики в мозъчната дейност (3 часа) доц. д-р П. Купенова
 6. Неврофизиологични основи на поведението. Мотивация. Хранене, пиене, системи на "възнаграждение" (2 часа) проф. д-р Л. Витанова
 7. Неврофизиологични основи на поведението. Роля на челните дялове и на лимбичната система в поведенческите реакции. (2 часа) проф. д-р Л. Витанова
 8. Неврофизиологични основи на паметта. Видове памет. Амнезии. Неврофизиологични основи на речта. Афазии. (3 часа) доц. д-р П. Купенова