Ръководител

Ръководител на Университетската катедра по фармакология и токсикология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

 

Образование, научни звания и научни степени:

- гимназиално образование, 1965 г., Ботевград

- висше медицина, 1972 г., лекар, Медицински Факултет - София

- специалност по фармакология, 1978 г., Медицински Факултет - София

- кандидат на медицинските науки (сега доктор по медицина), 1980, София

- доктор на медицинските науки, 1988, София

- доцент от 1989 г., Медицински факултет - София

- професор от 1996 г., Медицински факултет - София

- гост - професор на два Университета на САЩ ( Washington State University и Rutgers University ) от 1993 г. до настоящем.

Професионална дейност и професионален опит:

 • като лекар, академичен преподавател и учен у нас, Европа и САЩ. Опит в областта на образование, наука, медицина, лекарствена политика, фармакология и токсикология.
 • Специализирала в Русия, САЩ, Англия.
 • Владее отлично английски език и много добре руски и френски език.
 • Опит като член на български и международни организации (Европа и САЩ), на академични и обществени комисии у нас и в чужбина.

- 1972 - 1973 - Лекар - ординатор в отделение по сърдечно - съдови заболявания, Районна болница, Ботевград.

- 1973 - 1975 - Стажант - асистент в Катедрата по Фармакология и токсикология на Медицински Факултет - София.

- 1975 - 1978 - Асистент в Катедрата по Фармакология и Токсикология на Медицински Факултет - София.

- 1978 - 1989 - Старши асистент и Главен административен асистент, Ръководител на лаборатория в Катедрата по Фармакология и Токсикология на Медицински Факултет - София.

- 1989 - 1992 - Доцент и Ръководител на Катедрата по Фармакология и Токсикология на Медицински Факултет - София.

- 1993 - 1995 - Гост - Професор във Вашингтонския Университет ( WSU ) на щата Вашингтон, САЩ.

Спечелен индивидуален конкурсен научен проект към Националните Институти на Здравето ( NIH ) на САЩ и Европейската Секция по Невронауки към СЗО;

Работа като изпълнител и Ръководител на задачи oт спечелени през тези години 6 научни проекти към Националните Институти на здравето ( NIH ), USA.

- 1996 - 2000 - Професор, Ръководител на лаборатория на неврофармакология, Катедра по Фармакология и токсикология, Медицински Факултет - София

  * Работа като гост - Професор за периоди от време в САЩ, съответно 1993 - 1998 г. във Вашингтонския Университет ( WSU ) на щата Вашингтон и от 1998 - 2008 г. в Rodgers University на щата New Jersey, USA. Спечелени нови 3 конкурсни научни проекти с участие на проф. Бояджиева към Националните Институти по здравето на САЩ. Ръководител на 1 конкурсен научен проект в Rodgers University, New Jersey, USA (1999 - 2001).

- 2000 - 2004 - Ръководител на Катедра по Фармакология и Токсикология на Медицински Факултет - София.

- 2004 - 2008 - Преизбрана за нов 4 годишен мандат за Ръководител на катедрата.

- 2008 - до настоящем - Преизбрана за нов 4 годишен мандат за Ръководител на катедрата.

- Продължава образователното и научно сътрудничество със САЩ. През 2008 г. е спечелен голям 5 годишен конкурсен научен проект с проф. Бояджиева към Националните Институти по здравето на САЩ. Същата година е спечелен и Европейски проект.

Научно - творческа дейност:

- в областта на здравеопазването: фармакотерапия, фармакология и токсикология на лекарствени средства, имунология, невроендокринология, фармакотерапия на социално значими заболявания (имунен дефицит, наркомании, рак на мозъка, вирусни заболявания и др.);

- публикувани са общо над 460 научни труда (виж по долу към науко - метрични показатели)

- Научен секретар на Комисията по фитотерапия към Министерство на науката за периода от 1980 до 1982 г.

- Експертна дейност по ембриотоксичност и токсикологични изследвания на лекарствата (1985 - 1988)

- Ръководител и/или изпълнител на конкурсни научни проекти у нас и на международни проекти (САЩ и Европа), както следва:

 • От 1977 до 1992 г. Работа върху 12 научни проекти към Фармахим, НИХФИ и Министерство на науката върху нови лекарствени средства, фармакология и токсикология както на нови, така и на комбинирани препарати. В производство и медицинска практика са внедрени на основа на нашите експериментални изследвания редица препарати, някой от които до днес са актуални и прилагани (противовирусни, антиалергични, антитрихомоназни, антианемични, магнезии - съдържащи, цинк - съдържащи, желязо - съдържащи и др. средства).
 • Научни конкурсни проекти в България. От 1992 г. до настоящем - Работа като Ръководител на научни проекти към Медицински Университет и към МОН (общо 17). Ръководител на 5 конкурсни докторантски проекти.
 • Научно - творческа дейност по международни конкурсни проекти, финансирани от NIH, провеждана в WSU и Rotgers University, USA ( периоди от време 1993 - 2008);. Върху общо 11 научни проекти към САЩ и ръководител на 1 научен проект в САЩ. Спечелен нов проект в САЩ през 2008 г.
 • Спечелен Европейски проект през 2008, където проф. Бояджиева е партньор.

Редактор и автор на монографии, книги, учебници (общо 12)

 • Редактор и съредактор на публикувани три учебника по фармакология, съответно за медици (2003 и 2008) и за стоматолози (2004).
 • Редактор на новата и за първи път у нас монография/книга за лекари и студенти „Лекарство, бременност, кърмене”, София, 2005. (под редакцията на Н. Бояджиева и И. Ламбев).
 • Автор на първа у нас книга ”Лекарства за детето (Клинично приложение на лекарства върху кърмаче, дете и юноша)”, 1180 стр., София, 2008.
 • Автор на 3 собствени монографии.
 • Автор на 2 книги.
 • Автор на раздел в Първата Международна Английска Енциклопедия върху стреса (раздел Alcohol and Stress) - 1999.

Наукометрични показатели на проф. д-р Надка Бояджиева до края на 2008 г.

Общ брой публикувани научни и научно - образователни материали - над 500, като към тях са:

 • научни статии в периодични български и чужди списания - 164
 • книги, монографии у нас и в чужбина - 12
 • учебници - редактор и съредактор на 3 учебника по фармакология за медици, лекари, стоматолози
 • статии в книги, монографии, учебници, ръководства - 121
 • доклади/статии с резюмета на наши и международни конгреси - 180
 • изобретения и рационализации - 9
 • патент - 1 в чужбина
 • популярни научни статии - 20
 • общ брой международни цитирания на трудовете на проф. д-р Н. Бояджиева - над 600.
 • Научните публикации на проф. д-р Бояджиева са цитирани 35 пъти във 26 английски книги, издадени в САЩ и Европа след 1997 г. и в 3 международни научни дисертации.
 • Публикациите на проф. д-р Бояджиева са цитирани многократно във водещи международни списания на медико-биологичните науки като:

  Lancet (IF =25.28), Cell (IF= 29.2), Nature (IF= 28.751), NATURE REVIEWS | NEUROSCIE, Journal of Biological Chemistry, FASEB, PNAS ( Proceeding National Academy Sci - USA ), PHYSIOLOGICAL REVIEWS (IF= 20.545) ENDOCRINEREVIEWS (IF =19.992), Endocrinology, J Immunology, Neuroendocrinology, Annals of the New York Academy of Sciences, Genes, Brain Behavioral, Stem Cells, Brain Reserch, Endocrine, Molecular Pharmacology, Molecular Endocrinology, Cancer Research, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Life Sciences, Front Biosci, Front Horm Res, Peptides, Cell Structure and Function, Frontiers in Neuroendocrinology, Journal of Neurochemistry, Behavioural Brain Research, Neuroscience, Molecular and Cellular Neuroscience, Molecular And Cellular Neurobiology, The Pharmacogenomics Journal, Neuropharmacology, Psychopharmacology, Annual Reviews in Pharmacology and Toxicology, Biochemical Pharmacology, Psychoneuroendocrinology, Pharmacology & Toxicology, Journal of NeuroImmune Pharmacology, Alcohol Clin Exp Res, Pharmacology, Biochemistry and Behavior, Toxicology and Applied Pharmacology, Toxicology, American Journal of Physiology, JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY и много други.

 • Водещи учени в света цитират публикациите на проф. д-р Бояджиева като:

  J. GORSKI, W. VALE, L.COSTA, I. DIAMOND, SS O'Malley, JE BLALOCK, SS Watkins, GF Koob, A Markou, М.McCarty, DJ McConkey, T Fauquier, NC Guerineau, Jan M. Schwab, N Ben - Jonathan, R Hnasko, C McNamara, D Ray, S Melmed, J Schwartz, ORENIUS, L. TERENIUS, GUILONAKIS, RASSMUSEN, C Rivier, LM Oswald, GS Wand, GP CHROUSOS, C Sanchis - Segura, M Correa, CMG Aragon, PC Gupta, SK REHEN, Alarid, N Bakopoulos, N Solodin, YJ Cao, YY Peng, T Kawamura, T Akira, M Watanabe, K Yamakawa, J Arita ) и много други.

  Общ импакт фактор на публикациите в списания - над 152 (до края на 2008 г).

Преподавателска дейност и обучение на медицински кадри:

 • Лекции и семинари по фармакология и лекарствена токсикология за студенти по медицина (1973 - до настоящем);
 • Лекции и семинари по фармакология и лекарствена токсикология за стоматолози у нас (1973 - до настоящем);
 • Лектор за лекари и стоматолзи в отделни курсове за следдипломна квалификация (от 1977 - до настоящем);
 • Лекции по фармакология за студенти по фармация у нас (1990 - 1992);
 • Лекции във факултативни курсове (свободно избираеми дисциплини) по медицина (от 2000 до настоящем);
 • Лекции във факултативните курсове за стоматолози (от 2006 до настоящем)
 • Лекции пред фамилни лекари от Зимен Университет у нас;
 • Лекции по фармакология на медицински специалисти в колежите на София и Враца (от 1990 до настоящем);
 • Лекции в програмата и подготовка на докторанти в WSU и Rotgers University, USA;
 • Лекции в “Endocrine Medical Centre”, New Jersey, USA;
 • Лекции в Journal Club, WSU (Pullman, WS) и Rutgers University, New Jersey, USA;
 • Лекции на международни работни срещи у нас, в Европа и САЩ;
 • Лекции по медицина пред обществеността (1976 - до настоящем);
 • Ръководител на 7 докторанти у нас и консултант на 6 докторанти в САЩ (1 в WSU и 5 - ма в Rutgers University, USA );
 • Ръководител на 8 специализанти по фармакология у нас и на 23 - ма специализиращи в областта на медико - биологични научни изследвания в САЩ;
 • Член на комисия за докторантура в Холандия;
 • Международен член на комисията за докторанти към Rutgers University, New Jersey, USA (1999 - 201);
 • Организатор и Ръководител на Първата научно - образователна школа за млади таланти в медицината към Медицински Факултет - София (от 2007 - 2009 и продължава).

Обществена дейност:

 • Председател и Член на комисии към Медицински Университет и Факултет - София (1978 - до настоящем);
 • Зав. Отдел към Ректората на ВМИ - София за стажове на студенти, международен обмен и практики (1979 - 1984);
 • Национален лектор по медицина и фармакотерапия (1978 - 1989);
 • Секретар на комисията по Фитотерапия към Министерство на науката - 1978 - 1980 г.
 • Председател и член на държавна изпитна комисия за специалност по фармакология (2000 г. - до настоящем);
 • Член на Управителен съвет при Предклиничен Университетски Център (2000 - 2005).
 • Чрез конкурс избрана за Член на университетската комисия на Rutgers University, Cook College, САЩ за PhD студенти (докторанти) - 2000 - 2003;
 • Чрез конкурсен изпит избрана за международен член на отдела на щата на New Jersey, New Brunswick, USA за борба с детското насилие, престъпност и семейно насилие (2004 - до настоящем);
 • Член на изпитни комисии за докторанти и специализанти у нас ( от 1991 до настоящем);
 • Член на изпитна комисия за докторанти в САЩ ( 2003 - 2005);
 • Лектор на симпозиумите, организирани от проф. Чудомир Начев и съорганизатор и активно участие на съботните научни симпозиуми в памет на академика в БАН (2000 - до настоящем);
 • Член на организационни комитети на конгреси и симпозиуми (1970 до настоящем);
 • Участник в Европейските програми TEMPUS;
 • Зам председател на СНС към ВАК (2006) и член на СНС към ВАК (2007 до настоящем) ;
 • Член на комисии към МЗ (периоди от 1980 - 1996);
 • Рецензент на научни публикации и конкурсни проекти;
 • Рецензент на дисертации за доктор по медицина и доктор на медицинските науки;
 • Организатор на наши и международни симпозиуми и конгреси;
 • Рецензент на доцентури и професури;
 • Съорганизатор на подготовката и откриването на първия научно - образователен Ендокринен център на щата New Jersey, Rutgers University - 2008;
 • Лектор към две американски дружества;
 • Поканен лектор на Европейски и Международни конгреси.

Член на научни дружества у нас, Европа и САЩ, вкл. на значими международни научни организации в областта на медицина и лекарствена токсикология.

Награди за научна дейност: златен медал, златна значка с Правителствено отличие, Награди от МЗ, Медицински Университет - София, САЩ, отличия от Международни организации и конгреси, Лекарски съюз и др.

 

- СПИСЪК на СТАТИИ на професор д-р Надка Бояджиева, дм, дмн в периодични научни списания до 31.12.2008 г.повече>>

- СПИСЪК на ДОКЛАДИ С РЕЗЮМЕТА от участие в наши и Международни конгреси, конференции и симпозиуми на професор д-р Надка Бояджиева, дм, дмн повече>>

- СПИСЪК на МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ (автор и редактор) на професор д-р Надка Бояджиева, дм, дмнповече>>

- СПИСЪК на Раздели (статии) в УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА по ФАРМАКОЛОГИЯ на професор д-р Надка Бояджиева, дм, дмн повече>>

- СПИСЪК на статии в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ КНИГИ на професор д-р Надка Бояджиева, дм, дмн повече>>

Февруари 2009

'