Дейност


ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:


Катедра Патофизиология преподава обща и специална патофизиология на български език, на студенти от следните специалности:

                - медицина - ІІІ курс;

                - дентална медицина – III курс;

                - фармация - ІІ курс;

                - рехабилитатор и ерготерапевт – II курс;

както и обучава докторанти и специализанти по индивидуален учебен план, съобразно законовите изисквания и Правилника на Медицински университет-София.

Преподава се и на английски език на англоезични студенти – медицина,  дентална медицина и фармация. Катедрата провежда избираем курс (модул) върху патогенезата на социално значими заболявания. Преподаването по патофизиология се осъществява с помощта на съвременни учебници:

                1. „Основи на патофизиологията” - 2010 г

     редактори –Проф. Д. Илучев, Проф. А. Стойнев.

                2. Учебник за студенти от специалностите „фармацевт” и

                  „рехабилитатор и ерготерапевт” от МУ - 2011 г

                    редактор Проф. А. Стойнев.


НАУЧНА ДЕЙНОСТ


Научната проблематика е в три основни направления:

 -         Патофизиология на метаболизма - под ръководството на доц. д-р Мария Тодорова се проучва ролята на хроничния стрес, затлъстяването, хормонални, про-инфламаторни и про-атерогенни фактори за повишен сърдечно-съдов риск, както и промените в хормоните от гонадната ос при хроничен стрес и затлъстяване.

 -         Хронобиология - под ръководството на проф. Александър Стойнев се проучват промените в денонощните ритми на физиологични и поведенчески функции при експериментални модели на хипертония и епилепсия.

 -         Ноцицепция и стрес - под ръководството на Проф. Адриана Бочева се проучва участието на невропептиди в механизмите на стрес-индуцираната аналгезия.


Работи се по конкурсни проекти, финансирани от Националния Научен Фонд и Медицински Университет-София.