Ръководител

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ


на Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н.


Служебен адрес:

Катедра по Патофизиология, Медицински факултет, Медицински университет, бул. Св. Георги Софийски 1, София 1431, E-mail: astoynev@medfac.acad.bg


Роден: 23 Юли 1950 г, София


Средно образование: 1968, 9-та Френска Гимназия, София.


Висше образование: 1974 - Медицински Факултет София, с награда “Златен Хипократ”.


Асистент: 1974 - Катедра по Физиология, Научен Медико-биологичен Институт, Медицинска Академия, София; 1980 - старши асистент; 1983 - главен асистент.


Специалност: 1980 - Физиология на човека, Медицинска Академия, София.


Кандидат на медицинските науки (доктор по медицина) (01.06.17): 1983, дисертация на тема: Регулация на денонощните ритми на прием на храна и вода и бъбречна екскреция у плъхове, НМБИ-МА, София.


Старши научен сътрудник II ст. по физиология (01.06.17): 1988, Лаборатория по Физиология на труда, Транспортен Медицински Институт, София


Доктор на медицинските науки (01.06.17): 1999, дисертация на тема: Участие на супрахиазматичните хипоталамични ядра в циркадианни и хомеостатични регулаторни механизми, ТМИ, София.


Доцент по патофизиология (03.01.05): 2002, Катедра по Патофизиология, МУ София.


Професор по патофизиология (03.01.05): 2005, Катедра по Патофизиология, МУ София.


Специализации:

-          1984 - Laboratoire de Neurophysiologie Sensorielle et Comportementale, Collège de France, Paris, FRANCE;

-          1997 – Institute of International Health, Michigan State University, East Lansing, USA.


Гост-професор:

-          1991-1992  - Institute for Protein Research, Osaka University, Osaka, JAPAN;

-          2005–2007 – Медицински университет, Варна.

-          2008–2010 – Медицински университет, Плевен.


Настоящи експертни и ръководни длъжности:

-          Ръководител на Лаборатория по Патофизиология на кръвообращението и метаболизма – Катедра по Патофизиология, МУ София.

-          Ръководител на Катедра по Патофизиология, МФ-МУ София.


Ръководство на докторанти:

-          Даниела Маринова Пехливанова, Институт по Невробиология БАН

-          Д-р Анелия Първанова Илиева, Институт за Фармакологични изследвания „Марио Негри”, Милано, Италия.


Ръководство на специализанти:

-          д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, МФ, МУ София.


Членство в научни организации:

-          Българско дружество по физиологични науки

-          International Union of Physiological Sciences


Научна проблематика:

Невро-ендокринни механизми на регулация на водно-солевата хомеостаза, вкл. в хронобиологичен аспект – регулация на денонощни ритми (артериално налягане, водно-солеви баланс, ноцицепция) в норма и патология (хипертония, епилепсия).


Участие в национални научни проекти:

-          “Хронобиология на артериалното налягане в норма и патология”  (проект № 44/1990 г на Националната Програма за изучаване на мозъка).

-          “Адаптация към сменна и нощна работа: хронобиологичен аспект (проект Л-10/1991 г на Националния научен фонд) - ръководител на проекта.

-          “Участие на хормони в механизми на регулация на циркадианните ритми на артериално налягане и сърдечна честота” (проект Л-624/1996 г на Националния научен фонд) – ръководител на проекта.

-          “Пептиди от семейството на Tyr-MIF-1: ефекти и механизми на действие върху стрес-индуцираната аналгезия (проект ВУ-Л-04/2005 г на Националния научен фонд).

-          “Проучване участието на ангиотензин ІІ модулаторната система и хормона мелатонин в механизмите регулиращи циркадианните ритми на мозъчната реактивност при каинатен модел на епилепсия” (Договор № ДТК 02/56/2009 г на Националния Фонд „Научни изследвания”| – ръководител на проекта.


Участие в научни проекти на МУ-София:

-          От 2005 г до 2013 г - участие в 11 конкурсни научни проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука – МУ София, в 10 от които – ръководител на проекта.


Чужди езици: Френски, руски и английски - говоримо и писмено.


Наукометрични показатели:

-          Публикации пълен текст – 103, от които 54 – в чужди и международни издания.

-          Общ импакт фактор – 44.90

-          Личен импакт-фактор – 12.05.

-          Цитирания – 341.


Основни научни публикации - pdf