Ръководител

Ръководител на Ръководител на Университетската катедра по епидемиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София  

  

Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева завършва Медицински университет – София през 1994. Придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести през 2001г. През 2010 г. защитила дисертация на тема: "Проучване върху епидемиологията на нозокомиалните инфекции, причинени от условно-патогенни бактерии в България за периода 2000-2008 г." Избрана за доцент през 2012г.
Научен секретар на Българското дружество по епидемиология. Членува в БУЛНОЗО, Български Лекарски Съюз. Научните и интереси са главно в областта на нозокомиалните инфекции. Автор и съавтор на 40 публикации и един учебник.

Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм