• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • За нас

  София, 2008

  МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД е правоприемник на Университетската болница "Царица Йоанна". Болницата е създадена в края на 30-те години на миналия век, като в течение на тези години е претърпявала различни трансформации. В съзнанието на обществеността тя остава с добро име и престиж, като е известна и с името "ИСУЛ" от времето, когато е била самостоятелен институт за специализация и усъвършенстване на лекарите.

  Болницата е разположена в центъра на гр. София, с добри комуникативни връзки с целия град. Местоположението на болницата е:
  На север – бул. "Данаил Николаев" и ул. "Искър"
  На запад - ул. "Петра" и ул. "Бяло море"
  На юг - ул. "Стара планина" и ул. "Чаталджа"
  На изток - ул. "Братя Коджейкови"

  В района, в който е разположена, е единственото мощно лечебно заведение за болнична медицинска помощ, като има голяма сфера на влияние и голям район на обслужване, което е посочено и в Заповед на Министъра на здравеопазването. В определени области на медицинската практика тя е единствено и  уникално лечебно заведение, което приема пациенти от цялата страна.

  Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ тя се утвърди като втори основен център за обслужване на спешни състояние в областта на офталмологията, хирургията, неврологията, оториноларингологията и неврохирургията. Болницата е и един от основните центрове включени в програмата по донорство на органи и тъкани и трансплантация.

  МБАЛ “Царица Йоанна” се явява пряк наследник и продължител на традициите на основания през 1953 г. ИСУЛ като висше учебно заведение под ръководството на МЗ. Понастоящем, МБАЛ “Царица Йоанна” трябва да се развива като университетски медицински център в условията на напредващата здравна реформа в нашата страна. В болницата в момента функционират следните клинични центрове, катедри и клиники, като част от Медицинския факултет на Медицински университет-София:
  1. Център по гастроентерология /с клиника по гастроентерология и клиника хирургия/ със статут на Катедра към МФ.
  2. Катедра по УНГ-болести, изцяло разположена на територията на болницата.
  3. Катедра по клинична фармакология и терапия – изцяло разположена на територията на болницата.
  4. Катедра по ортопедия и травматология към  МФ.
  5. Клиника по неврология, част от Катедрата по неврология към МФ.
  6. Клиника по неврохирургия, част от Центъра по неврохирургия към МФ.
  7. Клиника по лъчетерапия и химиотерапия, част от Центъра по нуклеарна медицина и лъчелечение към МФ.
  8. КАРИЛ, част от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение към МФ.
  9. Клиника по кардиология,част от Катедрата по кардиология към МФ.
  10. Отделение по рентгенология и образна диагностика, част от Катедрата по рентгенология към МФ.
  11. Отделение по патология, част от Катедрата по патология към МФ.
  12. Отделение по физиотерапия и рехабилитация, част от Катедрата по физиотерапия и рехабилитация към МФ.
  13. Отделение по хемодиализа /ръководи се от хабилитирано лице/ в момента не се причислява към някаква катедра или център на МФ.

  Високото качество на преподаването и на научния продукт може да се осигури чрез разработването на единна цялостна програма за обучение на студенти по медицина и следдипломна квалификация на лекари и развитие на научно-изследователската дейност, като се осигури единството между обучението и научните изследвания.

  Лечебното заведение разполага, по традиция, с добра ресурсна обезпеченост за научна дейност. Библиотеката на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД е научна медицинска библиотека със задача да подпомага преподавателите, студенти и специализантите в тяхната научно-изследователска, лечебно-диагностична и учебна дейност. Библиотеката разполага с 66649 тома медицинска литература. От тях 28776 тома са периодични издания, а останалите са учебници, сборници, научни монографии, аудио- и видеокасети и CD с учебни нагледни материали. Чрез Центъра за изследване на демокрацията болницата участва в проекта на американската фондация “Сейбър” за научно подпомагане на специалисти и учащи се с монографии и справочници в областта на медицината. По тази програма само за 2000 г. са получени 3125 тома. Периодично болницата е участвала с проекти към фондация Отворено общество като по този начин са закупени 10 монографии, един компютър и ксерокс за нуждите на Библоитеката.

  Наличният щатен научно-преподавателски персонал осигурява провеждане на научно-учебната дейност в болницата на нужното професионално ниво за обучение по образователно-квалификационната степен “магистър”, за обучение по образователно-научната степен “доктор”, както и за провеждане на всички видове следдипломна специализация по основните и профилни специалности, по които се осъществява преподаване в болницата.

  Осигуряването на образованието на студентите по медицина и стоматология при високо качество на теоретичното и практично обучение може да се реализира в следните медицински направления:
  Пропедевтика на вътрешните болести;
  Вътрешни болести;
  Хирургия;
  Ортопедия и травматология;
  Анестезиология и интензивно лечение;
  УНГ – болести;
  Неврология;
  Офталмология;
  Рентгенология;
  Клинична лаборатория;
  Клинична фармакология и терапия;
  Физикална терапия и рехабилитация;
  Микробиология;
  Обща и клинична патология.

  Осигуряването на следдипломната квалификация на лекарите /специализация/ може да се осигури на високо ниво в следните основни и профилни специалности:
  Вътрешни болести. Онкология
  Гастроентерология. Лъчелечение
  Кардиология. Клинична фармакология и терапия
  Хирургия. Клинична лаборатория;
  Ортопедия и травматология. Рентгенология
  Неврохирургия. Обща медицина
  УНГ-болести. Спешна медицина
  Неврология. Физикална терапия и рехабилитация
  Офталмология. Обща и клинична патология
  Анестезиология и интензивно лечение

  В същите направления в следдипломната квалификация могат да се осигурят условия за необходимото ниво на образование и научно-изследователска дейност на лекари, с оглед получаване на образователна и научна степен Доктор по медицина.

  Катедрите и клиниките на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД поддържат тесни контакти като университетски структури с Ректората и Факултетите на Медицински университет-София.

  Основно направление в кадровата политика на ръководството на МБАЛ “Царица Иоанна” ЕАД и на новосформирания Болничен академичен съвет е издирването, създаването и подготовката на собствени млади научно-преподавателски кадри, които да продължат най-добрите традиции на болницата по отношение на преддипломното и следдипломното обучение на лекарите, както и създаването на върхови научно-изследователски продукти. По този начин, продължава да съществува създадената още от 50-те години школа на ИСУЛ.

  Следдипломното обучение на специализантите за придобиване на основна или профилна специалност се провежда съгласно утвърдената от МЗ План-програма за специализация по съответната специалност. Краткосрочните тематични курсове, като форма на следдипломна квалификация са одобрени от съответната Катедра към  МФ, както и от Отдел “СДО” на МФ. При изготвяне на учебните програми по различните специалности са съобразени документите за хармонизация с изискванията на Европейския съюз.

  Някои Катедри и Клиники от болницата поддържат добри контакти с водещи Университети от Западна Европа, САЩ и Япония. Тези взаимоотношения допринасят за хармонизиране на обучението с европейските стандарти. Бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз изисква създаването на ново поколение лекари, способни да се наложат като добри професионалисти и във високо развитите държави. Например, българската програма за обучение по клинична фармакология и терапия удовлетворява изискванията на Европейския съюз, съгласно издадения Европейски справочник и докладваната оценка на Световния конгрес по клинична фармакология и терапия “Флоренция 2000”.

  Българската програма за обучение по хранене и диететика, също е изработена в съответствие с европейските стандарти и е представена в Европейската академия на нутриционистите.
  Учебните програми и планове за обучение по микробиология за придобиване образователно-квалификационната степен “Специалист” и “Магистър”, както и на образователно-научната степен “Доктор”, както и обучението за придобиване на специалност по Микробиология, Епидемиология и Вирусология са съгласувани и одобрени от Катедра “Микробиология” и отдел СДК към МУ, МФ-София и Катедра “Обща и промишлена микробиология” към Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”. Те съответства ват по обем и ниво на обучение на учебните програми в Европа и Америка в областта на микробиологията.

  В МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД е създаден и функционира Болничен академичен съвет, който полага грижи за по-нататъшното развитие на научната и учебна дейност, контролира спазването на учебните програми в различните специалности, координира учебната дейност между болницата, МФ и Ректората на МУ, следи за непрекъснатостта на учебния процес.