Дейност


 

По време на работата си в Катедрата/Клиничния център са хабилитирани: доц. Ем. Патев, ст.н.с. І ст. Г. Стефанова, ст. н.с. ІІ ст. Ив. Кунчев, проф. Ив. Тишков, проф. А. Аструг, проф. Г. Стефанов, проф. И. Андреев, проф. Цв. Димитров, доц. Д. Николов, ст.н.с. ІІ ст. Л. Тодорова, доц. Т. Василев, доц. П. Симеонов, ст.н.с. ІІ ст. Б. Белева, проф. Б. Делийска, проф. Е. Паскалев.

Щатните сътрудници на Катедрата защитават дисертации както следва: Доц. Ем. Патев - к.м.н. /първа дисертация по нефрология в България/, Проф. Ив. Груев - к.м.н., Доц. Д. Николов - к.м.н., ст.н.с. Г. Стефанова - д.м.н., Д-р К. Чуканов - к.м.н., ст.н.с. Ив. Кунчев - к.м.н., Д-р Г. Гаврилов - к.м.н., Проф. А. Аструг - д.м.н., Проф. Т. Василев - к.м.н., Проф. Ив. Тишков - д.м.н., Проф. Г. Стефанов - д.м.н., Проф. И. Андреев - д.м.н., Проф. Цв. Димитров - д.м.н., Д-р Ст. Пенева - к.м.н., Д-р Р. Йовева - к.м.н., Д-р  П. Атанасова - к.м.н., Д-р Св. Ангелова - к.м.н., Д-р М. Бънкова - к.м.н., ст.н.с. Л.Тодорова - к.м.н., ст. н.с. Б. Белева    - к.м.н., Доц. П. Симеонов - к.м.н., Д-р Н. Добрева - к.м.н., Д-р Р. Попов - к.м.н., Д-р М. Кибриа - к.м.н., Д-р В. Лазаров – к.м.н., Проф. Б. Делийска - д.м.н., Проф. Ем. Паскалев - д.м.н.

С особено големи приноси за Катедрата за определен период от време в нея работят: доц. М. Бакърджиев в областта напункционна бъбречна биопсия и диализа и д-р Д. Дойчинов, к.м.н.  в областта на морфологичната бъбречна диагностика.

Основните направления в лечебно-диагностичната работа на центъра са: функционална бъбречна диагностика; пункционна бъбречна биопсия - извършване и клинична интерпретация на морфологичната находка, бипсия на трансплантиран бъбрек; тънкоиглена биопсия; ехографска и доплерова диагностика; гломерулонефрити и имунни нефропатии – комплексна диагностика, клиникоморфологични характеристики, съвременно патогенетично лечение; пикочни инфекции, системни нефропатии, Балканска ендемична нефропатия – етиология, комплексна диагностика и лечение; ренална хипертония – ренопаренхимна и реновазална; остро бъбречно увреждане и остра бъбречна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване – етиология, консервативно лечение, адаптация към диализно лечение; бъбречна трансплантация – всички елементи от листа за чакащи през нефрологичните аспекти около самата трансплантация от трупен и жив донр до продължителното диспансерно проследяване, имуносупресия, инфекции, стационарно лечение; очистващи методи – хемодиализа и перитонеална диализа, плазмафереза при имунни заболявания и бъбречнотрансплантирани пациенти, редки болести в нефрологията – болест на Фабри и др.

През 38-годишното съществуване на Катедрата по нефрология са извършени и публикувани резултатите от стотици изследвания с предимно научноприложен характер. През последните години са актуални следните научни теми: гломерулонефрити, интерстициални нефрити, системни имунни нефропатии, вкл. васкулити – диагностично-лечебни алгоритми, вкл. лечение с пулсови дози Циклофосфамид, Циклоспорин, Микофенолат мофетил, Такролимус, Сз гломерулонефрит, плазмафереза при бъбречно болни пациенти вкл. трансплантирани и др.; балканска ендемична нефропатия /БЕН/ - клинико-генетични проучвания; плазмен обмен в нефрологията; съвременно консервативно лечение на хроничната бъбречна недостатъчност -  нискобелтъчна диета, костна болест, лечение на анемията с еритропоетин, желязна и витаменна суплементация, оценка на хранителния статус, урейно-кинетично моделиране, лечение на малнутрицията при бъбречно болни; бъбречна трансплантация – съвременни имуносупресивни протоколи с използване на поли- и моноклонални антитела, Микофенолат мофетил, Сиролимус, Еверолимус, Такролимус, активно използване на антивирусни препарати в борбата срещу инфекциите, морфологична диагностика, оценка на реципиента и потенциалния жив донор и др.

      Учебно-преподавателската работа на Клиничния център е насочена към: участие в цикличната система за преподаване по нефрология на студенти, прилагане на тестове /различни варианти/ за оценка подготовката на лекари и студенти, обучение на лекари за специалност по нефрология в рамките на СДО, въвеждане на кратки /3-10 дни/ тематични курсове за СДО по нефрология, обогатяване програмите на СДО с нови форми на обучение като кръгли маси, клинични конференции, фирмени презентации, конгреси и конференции на Българското нефрологично дружество и съвместни събития с други дружества и пр.