Дейност

Лечебно-диагностичните дейности на Клиниката включват следните области

 • лечение на хронична, хронична обострена и остра бъбречна недостатъчност ;
 • предоперативна, следоперативна и трансплантационна диализа;
 • и всички извънтелесни методи за очистване на кръвта: хемодиализа, продължителна амбулаторна перитонеална диализа, артериовенозна хемофилтрация;
 • хирургия на всички видове траен съдов достъп;
 • CAPD хирургия;
 • хирургия на карпалния синдром, както и всички видове остър съдов достъп;
 • извършва се диагностика и рехабилитация на пациенти с ХБН на диализа, вкл.физиотерапия, кинезитерапия, масаж и лечебна гимнастика;
 • осъществява се лабораторен контрол на диализното лечение по определени показатели.

Образователна дейност

 • Клиничният център обучава студенти по медицина от 8 и 9 семестър в рамките на цикъла по нефрология. Преподава лечение на хроничната бъбречна недостатъчност с извънбъбречни методи за очистване на кръвта – хемодиализа, хемофилтрация и перитонеална диализа.

Изследователска дейност

 • Основно научно направление на Клиничния център е тематика от областта на хемодиализата, перитонеалната диализа и свързаните с тях усложнения. Реналната остеодистрофия, анемията, съдовият достъп, сърдечносъдовите усложнения при уремия, инфекциозните усложнения при перитонеална диализа са сред най-систематично и продължително разработваните теми. За първи път в България е осъществена и утвърдена оперативна техника за конструиране на съдови а- v - анастомози, протези и имплантиране на временни и постоянни съдови катетри, както и абдоминални катетри за диализно лечение. На тези техники са обучени голям брой специалисти, работещи в областта на диализата. Във връзка с тези оперативни интервенции за първи път у нас са подготвени анестезиолози-реаниматори за работа в специфични условия с пациенти в състояние на уремия и с тежки бъбречни увреждания.
 • За първи път у нас е приложено и утвърдено като практика в цялата страна лечение с калцитриол, десферал, калциев карбонат и ренагел; приложено е лечение с калцимиметици. За първи път са използвани следните диагностични методики: костна сцинтиграфия, гама-камерна сцинтиграфия на паратиреоидни жлези, костна дензито-метрия, серумни костни протеини, спираловидна компютърна томография за диагно-стициране на сърдечносъдови калцификати, ехографска и ехокардиографска диагностика на сърдечно-съдови калцификати. За първи път в България е извършена тотална паратироидектомия с последваща автотрансплантация (призната рационализация). Изготвена е цялостна диагностично-терапевтична схема за реналната остеодистрофия и е популаризирана в цялата страна. За първи път в света е приложено лечение на реналната остеодистрофия с калцитонин. В Катедрата е спечелен и разработен международен проект за доказване разпространението и тежестта на сърдечно съдови калцификати при болни на хемодиализа.