Структура


Хабилитираните преподавателите от КЦББ са и водещи специалисти в УСБАЛББ „Св. София” ЕАД и ръководят с успех различни звена на лечебното заведение.

В База 1 на УСБАЛББ „Св. София” ЕАД са:

1. Проф. д-р Данаил Петров, дмн – ръководител на Клиника по Гръдна Хиругия (КГХ), национален консултант по Гръдна хирурги, уважаван и търсен лектор в страната и Европа, притежаващ европейска диплома по Гръдна хирургия. В КГХ работят още шест преподователи, специалисти по гръдна хирургия: доц. д-р Емил Аструков – началник оперативен блок, д-р Вл. Джамбазов – главен административен асистент, д-р Св. Донев, д-р Станоев, д-р М. Плочев, д-р Ел. Горанов.

2. Доц. д-р Владимир Максимов, дм – ръководител Първа терапевтична клиника. Работи предимно в областта на неспецифичните възпалителни заболявания на белия дроб – пневмонии, антибактериално лечение на белодробните инфекции, белодробен тромбоемболизъм, ХОББ, бронхиална астма. Ръководител е на Първа терапвевтична клиника, където работят утвърдените нехабилитирани преподаватели: д-р С. Гаргова и д-р Д. Минчев.

        3. Доц. д-р Денчо Османлиев, дм - до 2012 г. е ръководител на Клиниката по спешна и интензивна терапия, а от 2013 г. на Отделение по интензива терапия към КАИЛ. Неговите трудове са в областта на хроничната дихателна недостатъчност, белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма, ХОББ и функциналното изследване на дишането. Той е и национален консултант по белодробни болести. Под негово ръководство в клиниката работят шестима главни асистенти: д-р В. Кирилова-Османлиева, д-р Й. Димитров, д-р Др. Йотов, д-р В. Петров, д-р Б. Велев и д-р Ст. Боев. Това е и звеното с най-много нехабилитирани преподаватели в КЦББ.

       4. Доц. д-р Стоян Иванов, дм – ръководи Втора клиника но неспецифични белодробни болести. Неговите интереси са предимно в областа на грануломатозите (саркоидозата, белодробна туберкулоза), васкулити, белодробни фибрози и микози. В тези области има издадени монографии с изключителна практическа насоченост. В клиниката работят нехабилитираните преподаватели с дългогодишен опит: д-р Ант. Гочева, д-р С. Ангелова, д-р Евгениева, д-р М. Богданова.

        5. Доц. д-р Мая Тафраджийска, дм - ръководител ДКЦ към УСБАЛББ „Св. София” ЕАД, работи предимно в областта на диагностика при белодробни заболявания, ХОББ, бронхиална астма. Тя въведе и използва нови тестове за диагностика- бронхопровокационни, бронходилататорни. Има и разработки по въпросите на туберкулоза, тютюнопушене и СПИН.

6. Доц. д-р Пенка Николова, дм – още от началото на своята кариера работи по въпросите на защитните механизми на дихателната система, върху бронхиалния секрет и локалната защита на дихателните пътища. Нейните трудове включително и дисертационният са в областта на имунологията на белия дроб и въпросите на имунопрофилактика.

       7. Доц. д-р Янина Славова, дм - повече от 10 години е завеждащ патоморфологично отделение към КЦББ. Изграден специалист пулмолог и клиничен патолог.

         8. Проф. д-р Димитър Костадинов, дм е Ръководител Клиничен център по Белодробни болести от 2012 г. и Началник на бронхологично отделение към КЦББ. Той е продължител на делото на проф. Алтъпърмаков и проф. Е. Бенов.  Проф. Д. Костадинов е изграден съвременен пулмолог и ендоскопист, който въвежда и използва широко съвременни ендоскопски методи за диагностика и лечение на редица белодробни заболявания, особено при белодробните тумори, които са в помощ както на терапевтите - пулмолози, така и на гръдните хирурзи. В последните години той работи съвместно с онколози в областа на ендобронхиалната радиотерапия и лазерната резекция на белодробните тумори.

9. Доц. д-р Ваня Юрукова, д.м е специалист по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия. Курсов ръководител е на студени по медицина IV курс, обучаващи се на английски език и участва в обучението им с лекции. Владее писменно и говоримо англиийски и италиански език и е ръководител на студенти по медицина в едномесечния летен стаж при обмен на студенти от Италия. Провела е четири специализации в Италия – 2 в Генуа, Института Газлини и 2 в Павия, Университет Павия, Болница Сан Матео. Тя е FELLOW на Университета Павия. Нейните научни разработки са върху патогенетичните механизми на бронхиална астма и маркери на възпалението – еозинофили, неутрофили, адхезионни молекули, азотен окис в издишания въздух, както и професионална астма, фенотипи/ендотипи на астма  и ХОББ и върху терапия на бронхообструктивните заболявания. Има призната и внедрена рационализация на диагностика на алерични професионални заболявания. изнесла много научни съобщения на международни форуми и публикации върху атипични белодробни инфекции, саркоидоза, хиперсензитивен пневмонит и дифузни интерстициални фибрози. От 2012 г. доц. Юрукова е зам. изпълнителен директор по медицинсака дейност на СБАЛББ „Света София” ЕАД. Председател e на Югозападния клон на БДББ и член на УС на БДББ.

10. Доц. д-р Росен Петков, дм е специалист по Вътрешни болести, Кардиология, Пневмология и фтизиатрия. Доктор е по медицина с дисертационен труд „Ехографски контролирана трансторакална режеща иглена биопсия при торакални формации”. Магистър по Здравен мениджмънт и бизнес администрация, завършена в УНСС гр. София. Сертифициран за високо специализирани дейности в медицината: „Интервенционална пулмология“, „Ехокардиография – експертно ниво“, „Ултразвукова диагностика на съдови заболявания“. Членува в Европейското респираторно дружество, Европейското кардиологични дружество, Българското респираторно дружество, Дружеството на кардиолозите в България, Българската асоциация по ултразвук в медицината и Българския лекарски съюз. Научните интереси на доц. Р. Петков са в областта на торакалната ехография, ехографски контрол на интервенционални манипулации в пулмологията и кардиологията; предоперативна оценка на пациенти, кандидати за торакална хирургия; белодробен тромбоемболизъм – диагностика и лечение; онкология: диагностика и лечение на белодробен карцином, медиастинални тумори, плеврален и перикарден изливи; приложение на неинвазивната вентилация при лечение на дихателна недостатъчност. Има 42 публикации в бългаски научни списания, 5 участия в учебници, сборници и ръководства, а публикациите в чуждестранни научни списания и сборници са 6. Участва в обучението на български и чуждестранни студенти, специализанти по пневмология и фтизиатрия. Води курс „Торакален ултразвук” в програмата за следдипломна квалификация.

 

В База 2 на УСБАЛББ „Св. София” ЕАД ръководят клиники дългогодишни преподаватели към КЦББ, които в момента са на граждански договори (хонорувани преподаватели) към МФ за целите на обучението на англоговорящите студенти – медици:

Доц. д-р Донка Стефанова, дм – ръководи клиниката по белодробна туберкулоза и резистентни форми. Тя е член на експертен съвет по туберкулза към МЗ и членува в международни организации за борба с особено опасни инфекции. Работи по съвместни проекти по линията на СЗО върху белодробната туберкулоза – диагностика, патоморфоза, лечение. Тя е въвела системата ДОТС в България.

            Доц. д-р Асен Златев, дм - ръководител на Трета клиника по неспецифични белодробни болести. Неговите трудове са в областта на неспецифичните белодробни болести - в частност белодробен тромбоемболизъм – класификация, етиология, патогенеза, лечение и белодробната туберкулоза. Под негово ръководсво работят двама млади преподаватели – д-р Ат. Златев и д-р Попкостова.

            Проф. д-р Петко Минчев, дмн е продължител на делото на проф. Раданов в областта на Детската пнемлогия и фтизиатрия. Основател е на специалността Детска пневмология и фтизиатрия, ръководи Клиниката по детска фтизиатрия. Неговите трудове са в областта на епидемиология на белодробната туберкулоза, туберкулонодиагностика, БЦЖ ваксинация и схеми за лечение на белодробната туберкулоза. Под негово ръководство в клиниката работят четирима нехабилитирани преподаватели: д-р Св. Велизарова, д-р М. Желева, д-р С. Соколова – Спасова, д-р Алб. Спасова.

                       

            Нехабилитирани преподаватели в КЦББ са:

1.

Албена Иванова Спасова - Джонова

Гл. асистент

2.

Ани Николаева Попкостова - Сотираки

Асистент

3.

Антоанета Добрева Гочева - Гьонова

Гл. асистент

4.

Атанас Асенов Златев

Гл. асистент

5.

Борислав Димитров Велев

Гл. асистент

6.

Величка Кирилова Османлиева

Гл. асистент

7.

Венцислав Петров Петров

Гл. асистент

8.

Владимир Илиев Джамбазов

Гл. асистент

9.

Владимир Цветков Станоев

Гл. асистент

10.

Делчо Димитров Минчев

Гл. асистент

11.

Дора Маринова Маринова

Асистент

12.

Драгомир Цветанов Йотов

Гл. асистент

13.

Елюар Петров Горанов

Гл. асистент

14.

Йордан Димитров Стоичков

Гл. асистент

15.

Маргарита Кирилова Думанова

Гл. асистент

16.

Мая Петрова Желева

Гл. асистент

17.

Михаил Атанасов Плочев

Гл. асистент

18.

Сашка Иванова Спасова

Гл. асистент

19.

Светлана Атанасова Велизарова

Гл. асистент

20

Светлозар Манолов Донев

Гл. асистент

21.

Сиана Райкова Гаргова

Гл. асистент

22.

Стоян Младенов Боев

Гл. асистент

23.

Tатяна Евстатиева Киркова

Гл. асистент