Ръководител

Ръководител Клиничен център по белодробни болести към  Медицински Факултет на Медицински Университет – София  

 Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм 

Ръководител на Клиничен център по белодробни болести (КЦББ) от 2012 г.  

Образование, квалификация и трудов път:

 • 22-ро СПУ, гр. София - 1974 г.;

 • Медицински университет гр. София - 1982 г.;

 • Лекар-ординатор в Пневмофтизиатричен диспанеср гр. Хасково – от 1982 г. до 1984 г.;

 • Научен сътрудник от 1985 г.  до 1995 г; главен асистент от 1995 г. до 1998 г.

 • Доцент по белодробни болести от 1998 г. до 2012 г.;

 • От 19.02.2013 г. професор по белодробни болести към МФ на МУ-София;

 • Специалност Пневмология и фтизиатрия - 1989 г.;

  Специалност по Ушно-носно-гърлени болести  - 1995 г.;

 • Високоспециализирана медицинска дейност, основен курс  по Бронхология,  а от 2005 г. сертифицирана специализация по ВСД „Бронхоскопия”;

 • Професионална подготовка  по специалност Здравен мениджмънт в ЮУ „Неофит Рилски” 2001 – 2002 г.;

 • Три месечна специализация по програмата за цикличното обучение на студентите – медици, Университет „Пиер и Мария Кюри”, Париж VІ, университетска болница „Cochin” – 1995 г.

 • Три месечна специализация по пробелимте на микробиологично изследване на БАЛ при бронхологично изследване, Университет „Дени Дидро”, Париж VІІ, университетска болница Bichat – 2000 г.;

 • От 01.06.2001 г. до 31.05.2012 г. – зам. Директор по медицинската дейност на УСБАЛББ „Св. София” ЕАД;

 • От 20.06.2013 г. и до сега – Началник Бронхологично отделение;

 • Дисертация за „доктор” на тема: „Ендобронхиална лазерна терапия - 1993 г.; 

 

Научна и преподавателска дейност:

Лекции на студенти медици - V и VІ курс по вътрешни болести, „Раздел пневмология и фтизиатрия”;

Лекции и тематични занятия на специализанти по белодробни болести;

Ръководене на практиченски упражнения на студенти-медици от IV-ти курс;

Ръководене на докторанти и специализант;

Провеждане на семинарни занятия; 

Председател на изпитна комисия за специалност „Пневмология и фтизиатрия”. 

Реални публикации: в България - 57; в чужбина - 9. 

Съавтор в 3 монографии и 2 учебника по вътрешни болести за студенти по медицина 

Владее руски, френски, английски. 

·         Член на европейската респираторна асоциация (ERS)

·         Член на УС на Българското дружество по белодробни болести

·         Член на дружеството по Оториноларингология

·         Член на експертния съвет по Туберкулоза към МЗ

·         Член на редколегията на списание „Торакална медицина”

·         Член на редакционния съвет на списание „Български

          медицински журнал”