Лечебна дейност

За Клиниката

1. Представяне на звеното

Клиниката по алергология е изградена по модела на СЗО като комплексно звено с Клиника по Алергология, приемно-консултативни кабинети по вътрешни, детски УНГ болести с манипулационни, Функционален сектор за изследване на дишането и други параметри на респираторната патология. Катедрата по алергология става катализатор за създаването и организационно-методичен ръководител на алергологичната мрежа в страната. Клиничният Център по Алергология респ. Клиниката по Алергология и астма е единственият академичен център за обучение и специализация по Клинична алергология на студенти и специализиращи лекари и за специализирано лечение в България.

2. Началници:

Клиниката по астма, алергология и клинична имунология обединява:

 • Отделение по респираторна алергия и атопия със сектор за интензивно лечение.
 • Отделение по имунопатология
 • Диагностично-консултативно отделение с функционален сектор, диагностичен сектор и лабораторен сектор.

Началник на клиниката по астма, алергология и клинична имунология:

Доцент д-р Васил Димитров, дм повече>>

Началник на Отделение по респираторна алергия и атопия:

Доцент д-р Тодор Попов, дм повече>>

Началник на Отделение по имунопатология:

Д-р Веселин Иванов Матеев, гл. асистент повече>>

Началник на Диагностично-консултативното отделение:

Д-р Теодора Николаева Вълчева, дмн, гл. асистент повече>>

3. Лекари:

Клиниката по алергология и астма (КАА) на Александровска болница е уникална и по спецификата на своята дейност и квалификацията на персонала. Дейността й е насочена към пълно обхващане на алергичната патология. В Клиниката работят водещите специалисти в страната в областта на Клиничната алергология с 3 различни основни специалности - вътрешни болести, детски болести и УНГ. Всеки един от тях има призната втора специалност - клинична алергология. По този начин се обхващат по най-адекватен начин всички възрастови групи, а съвместната работа на педиатри и интернисти със специалист по УНГ позволява единен подход към единния дихателен път - горни и долни дихателни пътища, който най-често е засегнат от алергичните болести.

 • Д-р Станка Тодорова Христова, н.с. І степен
 • Д-р Румяна Тодорова Рачева, гл. асистент
 • Д-р Сия Георгиева Арнаудова, н.с. ІІ степен
 • Д-р Тихомир Богданов Мустаков, гл. астистент
 • Д-р Мария Тончева Стаевска, гл. асистент
 • Д-р Цветелина Лазарова Цанова, ординатор
 • Д-р Таня Здравкова Кралимаркова
 • Д-р Николай Атанасов Русеков

4. Старши медицински сестри:

В Клиника по астма, алергология и клинична имунология старша медицинска сестра е Венета Ранева - завършила “бакалавър” в МУ, гр. София и специализирала здравен мениджмънт - МУ, ФОЗ, гр. София.

В отделението по респираторна алергия и атопия старша медицинска сестра е Моника Кертин.

В диагностично - консултативно отделение старша медицинска сестра е Даринка Вражилска - завършила “бакалавър”, МУ, ФОЗ, гр. София.

5. Лечебна дейност

В Клиничния център по алергология се консултират амбулаторно болни, а има и клиника за стационарно изследване и лечение.

Клиниката по алергология и астма разполага с 34 легла и в нея се лекуват годишно 1300 болни, а в Поликлиничния сектор ежегодно се консултират над 20000 болни от цялата страна.

6. База, с коята разполага клиниката, специфични особености, уникални методи или специфична литература.

КАА е част от УМБАЛ “Александровска”. Тя е разположена в отделен павилион, чиято площ, конструктивна характеристика, комуникации, водоснабдяване, оборудване и инсталационни съоръжения отговарят на санитарно-хигиенните норми, изискванията и наредбите за показателите и методиката за акредитацията на лечебните заведения за болнична помощ и осъществяване на съвременни болнични грижи.

Клиниката има 34 легла, където се приемат безотказно трудни диагностични и терапевтични случаи от цялата страна - бронхиална астма, медикаментозна алергия, анафилаксия, хранителна алергия, хронична уртикария, болести на имунната система.

1. Отделението по респираторна алергия и атопия разполага с 19 легла. В него е оформен сектор за интензивно лечение с 4 легла.В отделението се извършва лечебно-диагностична, научна, екпертна и преподавателска дейност в областта на алергичните страдания на горните и долни дихателни пътища, атопичните и анафилактични реакции от страна на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, централната нервна системи и кожата.В сектора за интезивно лечение се оказва помощ по отношение на животозастрашаващи състояния в резултат на алергични страдания на дихателната система и остри анафилактични реакции с различен произход.

2. Отделението по имунопатология разполага с 11 легла. В отделението се извършва лечебно-диагностична, научна, екпертна и преподавателска дейност в областта на страдания, засягащи различни органи и системи, в основата на които лежат патологични процеси на имунната система.

3. Консултативно-диагностичното отделение се състои от консултативно-диагностичен сектор, сектор за функционална диагностика на дишането и лабораторен сектор с лаборатории по алергология и клинична имунология.Консултативният сектор обхваща следните кабинети: вътрешен, детско-юношески, УНГ и сътветните манипулационни. В тях се извършва основната профилактична, консултативна и приемна дейност на КАА. В детско-юношеския и УНГкабинети работят лекари специалисти по детски, съответно УНГ-болести, и алергология, а във вътрешния специалисти по вътрешни болести и алергология по график, утвърден от ръководството на КАА.

Чрез организацията на работата и наличната модерна апаратура се осигурява съвременна диагностика на всяка алергична болест. Към клиниката има две специално оборудвани манипулационни, където се извършват кожно-алергични проби с инхалаторни, хранителни алергени и медикаменти на деца и възрастни пациенти. В УНГ кабинета освен консултации се извършват и уникалните за страната назален провокационен тест с алергени и назален лаваж, които със сигурност доказват причинно-следствената връзка между отделния алерген и алергичната болест. Във Функционалния сектор на диагностично-консултативното отделение се прави ЕКГ, функционално изследване на дишането и единствено в страната - бронхопровокационни проби със специфични и неспецифични медиатори. В диагностично-консултативното отделение се извършват и други високоспециализирани изследвания - изследване на индуцирана храчка и изследване на кашличен праг. Единствени тези проби обективизират наличието или отсъствието на бронхиална астма при съмнителни случаи.

7. Информация, на която клиниката желае да обърне внимание на пациентите

Значението на алергичните заболявания и тясно свързаната с тях имунопатология се разраства неудържимо в световен мащаб - за последните 25-30 години болните от бронхиална астма, алергичен ринит и атопичен дерматит са се увеличили 3 пъти. Тази патология вече засяга около 35% от населението. Като изключим СПИН, няма други болести, които да са се увеличили така за толкова кратко време. От друга страна икономическата цена на астмата /преки и индиректни разходи/ е по-голяма от тази на туберкулозата и СПИН взети заедно /информация, представена на 3 май 2000 - Световен ден на астмата/. Алергичните болести са обявени като “предизвикателство на съвременния свят” /Конгрес на Европейската Академия по Алергология и Клинична имунология, 1996/, като само за нашата страна всеки трети човек е болен.

Основна цел на клиниката е осигуряване на високо квалифицирана и достъпна помощ на алергично болните от цялата страна.

За целта са осигурени две главни възможности за достъп:

1. В рамките на МЦ ”Александровска” по договор с НЗОК всеки делничен следобед работят от 2 до 3 алергологични кабинети. Работното време е от 14 до 17 или 18 ч. Записването за преглед става на телефон 92 30 632 всеки делничен ден от 8 до 16 ч. Консултират се всички пациенти насочени с талон от личния лекар като при необходимост тези пациенти могат да бъдат насочени за хоспитализация от специалиста по установения ред.

2. Пациентите могат да бъдат насочвани директно за хоспитализация в клиниката със съответното направление от личния лекар ако състоянието налага това. Приемно-консултативните кабинети работят всеки делничен ден от 8 до 14,00 ч.

При спешни състояния: астматичен пристъп, алергичен шок, тежка медикаментозна алергия пациентите могат да бъдат хоспитализирани и без направление, като такова се издава от приемните кабинети на клиниката по преценка на приемащия лекар.