Ръководител

Професор д-р Васил Димитров Димитров, дм

Ръководител на Университетския Клиничен център по алергология

Медицински Факултет

Контакти :

Тел./факс. 9230715

Е-mail: vas_dim48@alexandrovska-hospital.bg и vasdim48@gmail.com

Образование:

 • Завършил средно образование в родния си град през 1966 г в езикова гимназия.
 • Завършил висше образование през 1973 г. в Медицинска Академия, гр. София.

Трудов път:

 • Специализирал Вътрешни болести от 1973 до 1977 г. в Медицинска Академия-София и положил успешно изпит за специалност през 1977 г.
 • Специализирал Клинична алергология в следващите години и получил специалност в първата година на нейното създаване – 1991 г.

Постове, заемани през последните години:

 • 1973-1974 г. - стажант асистент в Катедрата по Алергология
 • 1974 г. - асистент
 • 1978 г. - старши асистент
 • 1986 г. - главен асистент
 • 1986 г. - главен административен асистент на Катедрата по алергология
 • 1991 г. - хабилитиран като доцент

Специализации в чужбина:

 • 1982-1983 г. - специализация по Клинична имунология в Париж ( Necker - Enfants Malades , Prof . Cl . Griscelli).
 • 1996 г. - 1 месец в Париж (René Descartes, Paris V).

Докторска дисертация: “Проучване някои страни от хормоналната регулация на клетъчно-медиирания и хуморален имунитет в експеримент и при болни от бронхиална астма”, 1986 г.

Хабилитиран – доцент, 1991 г.

Избран за ръководител на Катедра по алергология – 2000 г.

Преподавателска дейност:

Лекции в България:

 • Студентско обучение – в курса по Клинична алергология в цикъла по Вътрешни болести
 • СДО – по Алергология и Клинична имунология

Научна активност:

 • Публикации в България: 110
 • Публикации в чужбина:
 • 15 Учебници: 13
 • Монографии: 6
 • Участия в симпозиуми, конференции и конгреси:
  • в България - 51
  • в чужбина - 16

Участие в редколегии на научни списания:

В България: - научен секретар на сп. “Алергия и астма”

 • Зам. Главен редактор на сп. “Българска медицина”
 • член на Ред. съвет на сп. “ Clinical Application of Immunological Investigations”
 • Главен редактор на сп. “Алергии, Хиперсензитивност и Астма”.

В чужбина: - главен редактор на сп. “Allergy, Hypersensitivity, Asthma” .

Ръководство на: специализанти - 5, докторанти - 1

Научно-организационна и обществена активност:

 • Председател на Българското Дружество по Алергология
 • Член на Специализирания съвет по “Кардиология, Белодробни болести, Нефрология, Спортна и Военна медицина” към ВАК
 • Член на Управителния съвет на Асоциация “Астма”
 • Член на Съвета за наука при МУ- София
 • Зам. Ректор на МУ - София

Владеене на чужди езици: английски, френски, руски.

Хоби: спорт, художествена литература, музика

Пет най-престижни публикувани научни труда:

 1. В. Димитров, Г. Костурков. Лимфоцитни субпопулации при бронхиална астма. – Съвременна медицина, 35, 1984, 12, 535-539.
 2. В. Димитров, Г. Костурков, А. Димитрова. Влияние на алоксановия диабет и екзогенния инсулин върху имунния отговор на плъхове от порода Wistar . – E кспериментална медицина и морфология, 25, 1986,4, 6-10.
 3. S. Gauthier-Rahman, …V. Dimitrov, Y. Magar. Leukocyte migration inhibition in bacillus Calmette-Guérin vaccinated healthy adults and in tuberculosis assayed by a rapid photoelectric procedure. – Clin. Immunol. Immunopathol, 41, 1986, No. 1, 75-90.
 4. Б. Божков, ...В. Димитров, Д. Попова и др. Алергичен-автоимунен overlap – синдром. –Алергия и астма, 4, 1999, 1, 19-27.
 5. В. Димитров, С. Лазаров, Р. Николов. Цитокини, цитокинови рецептори и вътреклетъчни сигнални пътища и тяхната роля в патогенезата на атопичната бронхиална астма. – Алергия и астма, 6, 2001, 2, 6-45.

в чужбина - 16