Следдипломно обучение за придобиване на специалност

 

Следдипломното обучение за придобиване на специалност в Медицинския факултет се осъществява под формата на специализация. Обучението се извършва по утвърдени от Министъра на здравеопазването програми за определен срок, посочен в Номенклатура на специалностите, Приложение №1 към чл.1 ал.1 на Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и приключва с полагане на държавен изпит пред изпитна комисия. Завършилите получават свидетелство за призната специалност.  

2018 - Теория - ОПЛ

2018 - Практика - ОПЛ
 

Записването започва на 17.10.2017 в стая 158 МФ - Деканат, отдел СДО.