Растеж и развитие на научните кадри


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНО ЖУРИ
КАРТА НАЦИД ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ИЗИСКВАНИЯ НА МФ, МУ-СОФИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ